Search in Apothesis Repository
Found 47222 results
Found 47222 results , total pages 1575.
Refine search results using criteria
List of search results:
Title in other language: Design and development of application for extracting data from web pages based on rules ( web scraping ) [english] Date: 24-09-2923 Author: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΡΔΗΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Abstract: Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε και βελτιώνουμε μία web scraper εφαρμογή που ονομάζεται “Athena” . Η εφαρμογή εκτελείται μέσω διεπαφής και είναι γραμμένη σε Python. Η διαφορά της με τις υπόλοιπες που κυκλοφορούν είναι πως επιτρέπει την εξαγωγή πληροφοριών από html σελίδες μόνο αν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες θέτει ο χρήστης μέσω κάποιων πεδίων - εντολών (regular expressions...
Date: 23-09-2923 Author: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΒΑ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Abstract: The aim of this dissertation is to evaluate a synthetic phonics approach to teaching English to young learners and its contribution to better literacy at the Greek primary school. The synthetic phonics approach focuses on teaching young learners phoneme-grapheme correspondences followed by the ability to decode and blend words when reading. The synthetic phonics programme that is used is Jolly Pho...
Date: 20-11-2023 Author: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΟΣ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Abstract: Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται το ιστορικό - φιλοσοφικό αφήγημα των τριών χιλιάδων ετών εθνικής ιστορικής συνέχειας στα σχολικά ιστορικά βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από το 1967 μέχρι και το 1981. Συνεπώς θα διερευνηθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που αποτέλεσαν την αιτία της αναδύσεως αυτού του σχήματος, θα αναφερθούν οι σχετικές ιστοριογραφικές σχολές, οι...
Title in other language: Spirituality, Mental Health and Quality of Life in the elderly [english] Date: 13-11-2023 Author: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ) Abstract: Η έννοια της Πνευματικότητας υπόκειται σε πληθώρα ορισμών και προσδιορισμών και έχουν εκπονηθεί πολλαπλές μελέτες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει. Ιστορικά η καταγωγή της έννοιας είναι στενα συνδεδεμένη με τις θρησκείες και την έννοια της θρησκευτικότητας και της θρησκευτικής πίστης. Παρ'όλα αυτά η μεν θρησκεία περιλαμβάνει πεποιθήσεις, πρακτικές και τελετουργίες που συνδέονται με το υπε...
Title in other language: Preparation, implementation and evaluation of a robotics training program for primary education [english] Date: 11-11-2023 Author: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΥΓΑΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Abstract: Μετά από 15 χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία της ρομποτικής σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου της πρωτεύουσας αλλά και της επαρχίας, η παρούσα Διπλωματική εργασία έχει σκοπό να καταγράψει αυτή την εμπειρία καθώς και να παρέχει κάποια διδακτικά σχέδια για νηπιαγωγούς και δασκάλους δημοτικού στα πλαίσια εκπαιδευτικού υλικού, για την υποστήριξη της εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και συγκεκριμέν...
Title in other language: The concept of appropriation and postproduction as dynamic phemomenon in art history [english] Date: 30-10-2023 Author: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ School: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Department: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Abstract: Η τέχνη  αποτελεί έναν μοναδικό τρόπο έκφρασης, όπου οι άνθρωποι δείχνουν την δημιουργικότητα τους. Έχει δε πολλές διαφορετικές μορφές, όπως τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη μουσική, τη φωτογραφία κ.α.  Οι άνθρωποι κάνουν τέχνη από την αρχή της παρουσίας τους στον πλανήτη Γη, αν και η έννοια της τέχνης διαφοροποιείται αναλόγως την εποχή και την περιοχ...
Title in other language: The Movie Poster in the 80s [english] Date: 30-10-2023 Author: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ School: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Department: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την αισθητική και το ρόλο των κινηματογραφικών αφισών στη δεκαετία του 1980, εστιάζοντας σε τρεις κύριες ενότητες: Στην ενότητα της βιβλιογραφικής έρευνας, της ανάλυσης και τέλος στην ενότητα των σχεδιαστικών προτάσεων.Στο πρώτο μέρος της βιβλιογραφικής έρευνας, παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των αφισών, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής τους πορεί...
Title in other language: Waste Transfer Station EFKARPIA THESSALONIKI. Register and analyze material quantities of operation over last years. Operation evaluation and statistics for economical & management operation. [english] Date: 24-10-2023 Author: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) Abstract: Τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά σχέδια της διαχείρισης των αποβλήτων προβλέπουν, για την αποτελεσματικότερη οικονομικά και φιλικότερη προς το περιβάλλον, διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ), την κατασκευή και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Στους ΣΜΑ μεταφέρονται τα ΑΣΑ από τις τοπικές αρχές (Δήμοι , Οργανισμοί κλπ) τα οποία μεταφορτώνονται σε μεγαλύτερα οχήματα μετ...
Title in other language: Chemical bonding and properties of compounds. Presentation in school textbooks. [english] Date: 20-10-2023 Author: ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΚΙΛΗ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) Abstract: Σε αυτή τη διπλωματική εργασία θα ασχοληθούμε με την έννοια του χημικού δεσμού και πως αυτός διδάσκεται και παρουσιάζεται μέσα στα σχολικά εγχειρίδια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται έννοιες οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και αποτελούν προαπαιτούμενες γνώσεις για την διδασκαλία και την καλύτερη κατανόηση του χημικού δεσμού, όπως είναι ο Περιοδικός Πίνακας και η κατανόηση της δομής του, τι εί...
Title in other language: The teaching of chemical changes in Secondary Education [english] Date: 20-10-2023 Author: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) Abstract: Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να καταγράψει τη θεωρία, την εκπαιδευτική μεθοδολογία, τις γνώσεις και τα αποτελέσματα της διδασκαλίας που συνδέονται με τις χημικές μεταβολές όπως διδάσκονται στους/στις μαθητές/μαθήτριες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η προσέγγιση εστιάζει στα σχολικά εγχειρίδια Χημείας που χρησιμοποιούνται στην Α΄ και Β΄ Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Στο πρώτο κε...
Title in other language: Drivers and Barriers on insurance consumption in Greece: incentives, motivational factors and barriers that shape the Greek Insurance Market [english] Date: 19-10-2023 Author: ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΕΡΙΚΟΥ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Abstract:  Η ασφάλιση είναι ένας θεμελιώδης μηχανισμός προστασίας έναντι των οικονομικών συνεπειών των κινδύνων που απειλούν άτομα και επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση. Η ασφάλιση επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και την απορρόφηση ζημιών μειώνοντας σημαντικά τις συνέπειες για την ευημερία του ασφαλισμένου σε περίπτωση κινδύνου. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να συσ...
Title in other language: THE IMPACT OF COVID-19 ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF LISTED COMPANIES THE CASE OF THE FOOD INDUSTRY [english] Date: 19-10-2023 Author: ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΟΚΟΥΤΗ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Τραπεζική (ΤΡΑ) Abstract: Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση της απόδοσης των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ανήκουν στον κλάδο των τροφίμων με τη μέθοδο των Αριθμοδεικτών. Σκοπός είναι να εξαχθούν συμπεράσματα για την επίδραση της πανδημίας του Covid-19 στα οικονομικά τους στοιχεία και τις επιδόσεις τους.Αρχικά παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετική με τις επιπτώσεις τη...
Title in other language: Investigating the point of view of doctors on interdisciplinary collaboration in Greek public hospitals in relation to their job satisfaction [english] Date: 16-10-2023 Author: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΙΝΔΡΗΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Abstract: Εισαγωγή: Η διεπιστημονική συνεργασία προάγει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό των Οργανισμών υγείας. Πρόσφατες έρευνες, έχουν υπογραμμίσει τη συσχέτιση μεταξύ διεπιστημονικής συνεργασίας και εργασιακής ικανοποίησης. Ωστόσο, οι απόψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού διαφοροποιούνται σημαντικά στο ΕΣΥ.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ...
Date: 16-10-2023 Author: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΙΩΓΑΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Τραπεζική Λογιστική Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) Abstract: Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον εξωτερικό έλεγχο στην Ναυτιλία. Γίνεται ειδική μνείαστην δομή των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και στην λογιστική της Ναυτιλίας που έχει σημαντικέςδιαφορές με την λογιστική στις εμπορικές επιχειρήσεις, ως προς την πολυπλοκότητα και τηνενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Με την βοήθεια ενός παραδείγματος ελέγχου σεναυτιλιακή εταιρεία δίνεται η δυνατότητα μέσω της έκθεσης...
Title in other language: National Archaeological Museum: Communication in the museum space in the post-covid-19 era of digital challenges and competition. [english] Date: 16-10-2023 Author: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΙΑΚΑΚΗΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Abstract:  Βασικός άξονας της εργασίας μας είναι η πολιτιστική επικοινωνία και οι ψηφιακές προκλήσεις στο μουσειακό χώρο, μέσω των οποίων επιδιώκεται η ανάπτυξη και η ισχυροποίηση της θέσης ενός μουσείου έναντι των ανταγωνιστών του. Πρόκειται για αρωγούς που ενισχύουν την αναγνωρισιμότητα όλων των πολιτιστικών οργανισμών σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, στο οποίο οι ομάδες...
Title in other language: Pre-Relativistic Concepts: The Aether from Aristotle to the 19th Century. [english] Date: 12-10-2023 Author: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) Abstract: Περίληψη:Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε την εξέλιξη της ιστορίας του αιθέρα, που σύμφωνα με αρχαίες και μεσαιωνικές αντιλήψεις, γέμιζε τον χώρο του σύμπαντος. Ξεκινώντας από τους αρχαίους Έλληνες, που του έδιναν μία καθαρά μυθολογική υπόσταση, θα φτάσουμε στην Αναγέννηση όπου ο Descartes, θα του δώσει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο, εγκαινιάζοντας τη μηχανοκρατία ως μία νέα αντίληψη λειτουργίας του ...
Date: 11-10-2023 Author: Ιωακειμίδης, Παναγιώτης School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ) Abstract: Στόχος αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει σε θεωρητικό επίπεδο τις στάσεις των νέων στην Ελλάδα έναντι της Εκκλησίας και της θρησκευτικής πίστης. Το πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αιτιολογία της επιλογής του θέματος, στην οριοθέτηση και στην περιγραφή του προβλήματος. Ειδικότερα, η εργασία αποσκοπεί στο να διερευνήσει ποιες είναι οι στάσεις των εφήβων σε σχέση με τη χριστιανική πίστη. Με βάσ...
Title in other language: Αξιολόγηση και αποτίμηση τεχνικών και στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ στις ΜΜΕ (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) [greek] Date: 10-10-2023 Author: ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Abstract: Nowadays, defining targeted marketing strategies and marketing programs is a critical activity for the sustainability of small and medium enterprises (SMEs).A typical Hellenic SME has endured a challenging economic environment for many years, starting from the debt crisis in 2009, following the COVID-19 pandemic in early 2020 and currently the Russo-Ukrainian War. These consecutive crises shrunk t...
Title in other language: Alternating Renewal Processes: Theory and Applications in Reliability Theory [english] Date: 9-10-2023 Author: ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΑΚΗ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Abstract: Στη διπλωματική εργασία με τίτλο "Εναλλασσόμενες Ανανεωτικές Ανελίξεις: Θεωρία και Εφαρμογές στη Θεωρία Αξιοπιστίας" μελετάμε την ανανεωτική θεωρία και τη θεωρία αξιοπιστίας. Η ανανεωτική θεωρία ασχολείται με γεγονότα που επαναλαμβάνονται ανά τυχαία χρονικά διαστήματα τα οποία ακολουθούν γνωστές κατανομές. Αναλύει τις ιδιότητες αυτών των διαδικασιών και παρέχει μαθηματικά εργαλεία για τον υπολογισ...
Title in other language: Features and tools provided by videoconferencing platforms in distance education and their impact on the learning process [english] Date: 9-10-2023 Author: ΜΕΡΣΙΝΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ School: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Department: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Abstract: Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η τεχνολογία έχει εισχωρήσει σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Το γεγονός αυτό δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο της εκπαίδευσης, ενώ όταν αυτή πραγματοποιείται από απόσταση παρατηρούμε ότι εξελίσσονται «χέρι-χέρι». Σημαντικό κομμάτι της αποτελεί η τηλεδιάσκεψη, προσφέροντας δυνατότητα σύγχρονης, σε πραγματικό δηλαδή χρόνο, επικοινωνίας μέσω ολοκληρω...
Date: 9-10-2023 Author: Λαδή, Μαρίνα School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Abstract: Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής και αξιολόγησης των απόψεων και των θέσεων πολιτών και εκπροσώπων του τουρισμού σχετικά με τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς που αφορούν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή των Πατρών. Σκοπός , είναι να αναδειχθούν τα οφέλη που αποκομίζει η περιοχή των Πατρών από την προώθηση δράσεων πολιτιστικού τουρισμού και να αξιολ...
Title in other language: Geostatistical spatiotemporal analysis of suspended particles in the urban environment: application to the city of Patras [english] Date: 9-10-2023 Author: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) Abstract: Η ρύπανση της ατμόσφαιρας είναι ένα μείζων παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα που εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήματα αλλά και τη συνολική ευημερία του πλανήτη μας. Με την ταχεία εκβιομηχάνιση, την αστικοποίηση και την αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας τις τελευταίες δεκαετίες, τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχουν φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα σε πολλές περι...
Title in other language: Digital Transformation and Sustainability of Cultural Organisations: the PIOP museum network [english] Date: 9-10-2023 Author: ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΒΙΖΟΥ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης της προβληματικής του ψηφιακού μετασχηματισμού των πολιτιστικών οργανισμών. Επιχειρείται μια παρουσίαση του τί συνιστά ψηφιακό μετασχηματισμό και δημιουργία ψηφιακού πολιτισμού, παρουσιάζονται τα στάδια κατά τα οποία πραγματοποιείται, τα οφέλη σε επίπεδο οργάνωσης, διοίκησης, οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος. Ακόμα, πώς μέσα απ...
Title in other language: CRITICAL LANGUAGE AWARENESS OF ADULTS WITH THE CONTRIBUTION OF PARTICIPATORY EDUCATIONAL METHODS [english] Date: 9-10-2023 Author: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Abstract: Κριτική γλωσσική επίγνωση περιγράφεται ως η θεωρητική σύλληψη της γλώσσας που έχει ως στόχο να διευκολύνει και να αποκωδικοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ της χρήσης της γλώσσας, των σχέσεων εξουσίας και των κοινωνικών ανισοτήτων.Η κριτική γλωσσική επίγνωση των ενηλίκων κρίνεται λοιπόν στις σύγχρονες κοινωνίες της χειραγωγησης ως κυρίαρχο αίτημα.Είναι απαραίτητο να διερευνηθεί συστηματικά με ποιες συμμ...
Title in other language: Municipal Wastewater and Biosolids Reuse [english] Date: 6-10-2023 Author: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΛΤΟΥ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) Abstract: Η αύξηση του αστικού πληθυσμού αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής υγρών αστικών αποβλήτων έως και 24% μέχρι το 2030, θέτοντας κινδύνους στην υδρόβια ζωή και το περιβάλλον. Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό του αντίκτυπου της αστικοποίησης. Η βιωσιμότητα των εφαρμογών επαναχρησιμοποίησης επιτυγχάνεται μέσω της κυκλικής οικονομία...
Title in other language: Development of green points in Municipality of Zakynthos – Good practices and applications problems [english] Date: 6-10-2023 Author: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΝΙΑ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) Abstract: Η διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων αναδεικνύεται ως μείζον πρόβλημα για τον κοινωνικό ιστό και τις τοπικές κοινωνίες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αγαθών, η βιομηχανοποίηση πολλών αναπτυσσόμενων χωρών, οδηγεί το μέχρι πρότινος σύστημα διαχείρισης των ΑΣΑ σε κορεσμό. Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη μιας νέας προσέγγισης στο εν λόγω ζήτημα που θα συμπεριλαμβάνει τις αρχές της Κ...
Title in other language: Occurence of pharmaceutical compounds and PPCPs in Greece: Trends and recent data [english] Date: 6-10-2023 Author: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) Abstract: Κατά την προηγούμενη δεκαετία, οι φαρμακευτικές ενώσεις και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας (Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs)) έχουν γίνει ολοένα και πιο διαδεδομένα σε διάφορους τομείς, όπως είναι η βιομηχανία, η ιατρική, η υδατοκαλλιέργεια, η κτηνοτροφία και η καθημερινή ρουτίνα. Ωστόσο, λόγω της επιμονής τους στο περιβάλλον και της αναποτελεσματικής απομάκρυνσης από τις εγκατ...
Title in other language: The importance of agritourism in terms of the economic development of the prefecture of Etolokarnania [english] Date: 6-10-2023 Author: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) Abstract: Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά και του βιοτικού επιπέδου σε όλη την χώρα. Η έννοια του τουρισμού βέβαια, είναι κάτι πιο βαθύ και σημαντικό από ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να αντιληφθεί και για αυτό τον λόγο, θα γίνει μια προσπάθεια σε αυτή την εργασία να κατανοήσει ο αναγνώστης την σπουδαιότητα του τουρισμού στην Ελλάδα και συγκ...
Title in other language: Development of an integrated data warehouse for a modern livestock farm as a tool to increase production from data analysis and processing. [english] Date: 5-10-2023 Author: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΑ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Abstract: Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι η υλοποιήση μιας Αποθήκης Δεδομένων κτηνοτροφικών στοιχείων.Συγκεκριμένα στην παρούσα εργασία τα πρώτα κεφάλαια είναι αφιερωμένα σε θεωρητικές γνώσεις που αφορούν γενικά την Διπλωματική εργασία, έπειτα την κτηνοτροφία πως πρέπει να λειτουργεί σε μια σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα και τέλος όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις αποθήκες δεδομένων, ώστε να κατανοή...
Date: 05-10-2023 Author: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΛΗΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Τραπεζική Λογιστική Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) Abstract: Οι θαλάσσιες ενδομεταφορές στην Ελλάδα ήταν ανέκαθεν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης της χώρας. Για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες στην Ελλάδα επικράτησε ο όρος Ακτοπλοΐα, όταν αναφερόμαστε στην δραστηριότητα μεταφοράς επιβατών και οχημάτων μεταξύ κοντινών λιμένων με επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία. Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις κράτους στον κόσ...