Search in Apothesis Repository
Found 45013 results
Found 45013 results , total pages 1501.
Refine search results using criteria
List of search results:
Title in other language: ΤΑΠ. Μελέτη περίπτωσης αγωγού φυσικού αερίου απο τη σύλληψη μέχρι τη λειτουργία [greek] Date: 1-6-2023 Author: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΑΦΙΓΚΟΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Abstract: Energy sufficiency has become an essential issue nowadays. By linking existing gas networks, TAP facilitates the direct transport of gas from the Caspian region to European markets. Increases in both the dependability and diversification of Europe's energy supply are among the hopes placed on TAP. The TAP will provide the infrastructure to transport gas along the most direct route to Southern Euro...
Title in other language: Teaching Mathematics through problem solving and problem posing. Problem posing as a teaching tool and its role in the transition from middle school to high school [english] Date: 31-5-2023 Author: ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Abstract: Η γεωμετρία είναι ο αρχαιότερος κλάδος των μαθηματικών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, φαίνεται να έχει «χάσει» τη θέση της στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν οι νέες τάσεις στη διδασκαλία της, η σύνδεσή της με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και των χωρικών ικανοτήτων των μαθητών και οι δυσκολίες που παρουσιάζει στη μετ...
Title in other language: Non-Profit Organizations & Digital Marketing. Holistic Digital Approach of Organizations of the Regional Unit of Corinthia. [english] Date: 31-5-2023 Author: ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΚΙΤΖΗ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Abstract: Η παρούσα διπλωματική διατριβή στοχεύει να διερευνήσει και να παρουσιάσει τον ρόλο και τη συμβολή του ψηφιακού μάρκετινγκ στην ανάπτυξη των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών. Θα προσεγγιστεί ολιστικά η ψηφιακή παρουσία, οι ανάγκες και προτάσεις προς βελτίωση για τους 4 Οργανισμούς της ΠΕ Κορινθίας (Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου, Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορί...
Date: 31-5-2023 Author: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΙΟΓΕΩΡΓΗ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ) Abstract: Ένας μόνιμος «βραχνάς» των αναθετουσών αρχών είναι η δικαιολόγηση της επιλογής της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση  δίχως δημοσίευση προκήρυξης του άρθρου 32 ν 4412/2016 και τούτο , λόγω της στενής διατύπωσης των διατάξεων. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος της εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης, να εξηγηθούν οι εν λόγω διατάξεις μέσα από ένα πρακτικό πρίσμα, ούτως ώστε το παρόν πόνημα...
Title in other language: Teaching Physics with Experiments in the Ηigh School Laboratory [english] Date: 25-5-2023 Author: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) Abstract: Η Εργασία αυτή περιγράφει μια μεθοδολογία για την εκτέλεση – καταγραφή – αρχειοθέτηση - δημοσίευση πειραμάτων και τον εμπλουτισμό τής συλλογής τών πειραμάτων αυτών για τη διδασκαλία της φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο Λύκειο.Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπησης σχολικών και πανεπιστημιακών εγχειριδίων, την επιλογή κλασικών πειραμάτων και την ένταξη νέων...
Date: 24-5-2023 Author: ΙΣΑΑΚ ΠΕΤΡΙΔΗΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Τραπεζική (ΤΡΑ) Abstract: Ο βασικός σκοπός της εργασίας εντοπίζεται στην μελέτη και ανάλυση του βαθμού στον οποίο η πανδημία έχει επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα και στο κατά πόσο οδήγησε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του . 
Title in other language: HEALTH AND SAFETY AT WORKPLACES IN THE FIELD OF TELECOMMUNICATIONS [english] Date: 23-05-2023 Author: ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΤΑΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Abstract: Η παρούσα εργασία ασχολείται με την υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρονται οι βασικές έννοιες Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας και ο ρόλος των εργαζομένων στη διασφάλιση της δικής τους ασφάλειας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας και στην πρόληψη ατυχημάτων,  αλλά κ...
Title in other language: Comparative Evaluation of Different Types of Investments [english] Date: 23-5-2023 Author: ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΔΡΗΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Abstract: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να προσφέρει ένα συμπαγές υπόβαθρο στον αναγνώστη γύρω από τον κόσμο των επενδύσεων καθώς όπως έχει προκύψει από αναρίθμητες έρευνες ελάχιστα άτομα διαθέτουν χρηματοοικονομική παιδεία, πόσο μάλλον τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους εξασφαλίσουν μια μακροχρόνια και κερδοφόρα παραμονή στον κλάδο αυτόν. Κάτι σημαντικό που θα διαπιστώσει ο αναγνώστης δι...
Title in other language: Experimental design and analysis to determine factors affecting impact attenuating playground surface according to EN 1177:2018 [english] Date: 19-05-2023 Author: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Abstract: Με την παρούσα Διπλωματική Εργασία ερευνάται η εφαρμογή πειραματικού σχεδιασμού και μεθόδων Taguchi στη χρήση δαπέδων απορρόφησης κρούσης σε παιδικές χαρές κατά EN 1177:2018.Στόχος είναι η συμπερασματολογία σχετικά με την επίδραση διαφόρων παραγόντων σε μετρήσεις ποσοτήτων, όπως HIC (ποσοτικοποιεί τη σοβαρότητα τραυματισμού κεφαλής από μία κρούση), gmax (μέγιστη επιτάχυνση, όπως μετράται κατά τη κ...
Date: 17-5-2023 Author: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Abstract: Η παρούσα εργασία μελετά το παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης. Ένα παιχνίδι τύχης με άπειρο αναμενόμενο κέρδος που ελάχιστοι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν. Στην προσπάθεια ερμηνείας του παραπάνω παραδόξου προέκυψε η θεωρία της ωφελιμότητας. Μια θεωρία που αποτελέι πυλώνα της σύγχρονης θεωρίας αποφάσεων με εκτενείς εφαρμογές σε πληθώρα επιστημών. Στην εργασία αυτή αναλύονται οι βασικές αρχές...
Title in other language: Comparative Study on the digital communication of the Poreia Theatre with the State Theater of Northern Greece during the pandemic period. [english] Date: 17-05-2023 Author: ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Abstract: Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να εξετασθεί ο τρόπος αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων από τους θεατρικούς οργανισμούς δίνοντας έμφαση στον τρόπο επικοινωνίας τους με το κοινό, και συγκεκριμένα στο τρόπο διαχείρησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά την περίοδο της πανδημίας.
Title in other language: The effect of the pandemic on the buying behavior of tourists at the level of choosing a tourist destination and accommodation. The case of the Prefecture of Achaia. [english] Date: 15-05-2023 Author: ΧΑΡΑ ΜΟΙΡΑΛΗ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) Abstract: Η πανδημία Covid-19 επηρέασε τον τουριστικό κλάδο σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και σε μεγαλύτερο σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας. Παράλληλα, η πανδημία αποτέλεσε το έναυσμα να σκεφτούν οι άνθρωποι διαφορετικά για τη ζωή τους, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, αλλά και θέτοντας πλέον σε προτεραιότητα την ασφάλειά τους. Από την άλλη πλευρά, το ταξίδι παραμένει μία σημαντική ανάγκη για τη...
Title in other language: Physical activity effects on stress and professional quality of life of nursing staff working in Primary Health Care Centres [english] Date: 15-5-2023 Author: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Abstract: Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ φυσικής άσκησης, αντιλαμβανόμενου στρες και ποιότητας επαγγελματικής ζωής στο νοσηλευτικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας.Υλικό και μέθοδοι: Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 128 νοσηλευτές/τριες που εργάζονται σε Κέντρα Υγείας του Νομού Αττικής. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερευνητικό πακέτο που αποτελούνταν από: το διεθνές ερωτηματολόγιο φυ...
Title in other language: Forecasting economic and technical quantities in road construction projects [english] Date: 14-05-2023 Author: ΕΛΕΝΗ ΓΑΤΣΟΥΛΗ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Abstract: Η παρούσα Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συνίσταται στο σχεδιασμό και την εκπόνηση επιστημονικής έρευνας που αφορά στα έργα οδοποιίας, μέσω συλλογής ποιοτικών και ποσοτικών πρωτογενών δεδομένων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού της Αττικής και της Εύβοιας. Συγκεκριμένα θα εντοπίστουν και τεκμηριωθούν κενά στην επιστημονική γνώση, θα αναπτυχθούν ερευνητικά ερωτήματα, θα αναλυ...
Title in other language: Η ηγετική συμπεριφορά και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση [greek] Date: 14-5-2023 Author: ΘΕΩΝΗ ΔΡΙΤΣΟΥ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Abstract: The school community is one of the most important bodies under the supervision of the Greek state. The present research deals with the various leadership models and specifically the leadership behavior required by the school principal and how this affects the smooth functioning of secondary schools (Gymnasiums and Lyceums).Nowadays, there is the need for a proper management of the human resources ...
Title in other language: Εcοnοmetric Αpprοach οf Greek Ιmmigratiοn and Νatiοnal Εcοnοmic Factοrs [english] Date: 14-5-2023 Author: ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Abstract: Ο κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναπτύξει ένα οικονομετρικό μοντέλο που αναλύει την υπόθεση συσχέτισης μεταξύ του καθαρού ποσοστού μετανάστευσης και ενός συνόλου δεδομένων που αποτελείται από τους εθνικούς οικονομικούς παράγοντες, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το Ακαθάριστο Χρέος, την Καταναλωτική Δαπάνη, την Αποζημίωση των Εργαζομένων, το Εργατικό Δυναμικό, τον Σ...
Title in other language: Διάκριση φύλου στον εργασιακό χώρο στην Κρήτη. Διαφορές και ομοιότητες των δύο φύλων και πως επηρεάζεται μια επιχείρηση. [greek] Date: 14-05-2023 Author: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Abstract: This dissertation delves into the pressing issue of discrimination, with a particular focus on gender-based discrimination. Discrimination in all its forms can be insidious, targeting individuals who are perceived to be vulnerable. Despite the collective efforts of various groups to eliminate gender discrimination from society, it continues to persist in various forms.The root of this problem lies...
Title in other language: Sustainable bioconversion of winery, distillery and brewery wastes into high value products and their impacts on bioeconomy [english] Date: 14-05-2023 Author: ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΜΗΛΙΟΥ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ) Abstract: Οι βιομηχανίες ζυθοποιίας και οινοποιίας συνεισφέρουν σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία, παράγοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που απολαμβάνουν οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, αυτές οι βιομηχανίες παράγουν σημαντική ποσότητα αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιημένων σιτηρών και των υπολειμμάτων καρπών και υγρών αποβλήτων. Η ανεπεξέργαστη απόρριψη αυτών των παραπροϊόντων δύναται ν...
Title in other language: ΑΕΠ: Τα μειωνεκτήματά του και νέοι δείκτες της ευημερίας των πολιτών [greek] Date: 14-05-2023 Author: ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΟΡΗ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Abstract: A nation's economic growth and progress are often measured by its Gross Domestic Product (GDP). The fact that it solely evaluates economic output and ignores crucial components of a citizen's well-being including income inequality, environmental deterioration and social and cultural issues is one of its many shortcomings. Alternative metrics have been put out in recent years to supplement GDP and ...
Title in other language: Methods of multiple criteria in the evaluation of suppliers - subcontractors in Technical Projects [english] Date: 14-5-2023 Author: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Abstract: Η επιτυχής παράδοση ενός κατασκευαστικού έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο, και ως εκ τούτου, η σωστή επιλογή του αναδόχου είναι μείζονος σημασίας. Στον δημόσιο τομέα, η μέθοδος σύναψης συμβάσεων είναι ως επί το πλείστον μια διαγωνιστική διαδικασία, κατά την οποία ο ανάδοχος με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς επιλέγεται στο τελικό στάδιο επιλογής αφού περάσει από...
Title in other language: Risk management in FTTH projects in Germany [english] Date: 14-05-2023 Author: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΛΛΗ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Διαχείριση κινδύνων σε έργα οπτικής ίνας στο σπίτι στην Γερμανία» εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Διαχείρισης τεχνικών έργων του Ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου.Η τοποθέτηση οπτικών ινών έχει επεκταθεί πλέον σε πολλές χώρες καθώς επιτρέπουν υψηλές ταχύτητες ίντερνετ σε σχέση με τα παλιά δίκτυα χαλκού. Για τα επόμενα χρόνια θα απ...
Title in other language: Perron – Frobenius Theory and applications in Economic Science [english] Date: 14-05-2023 Author: ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΥ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Abstract: Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται η επίδραση τους θεωρήματος Perron- Frobenius, στην ανάπτυξη μαθηματικών υποδειγμάτων που εφαρμόζονται στην οικονομική επιστήμη. Η εισαγωγή και ανάλυση τεχνικών γραμμικού προγραμματισμού διεύρυναν τους ορίζοντες στην μελέτη των εφαρμογών της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης και αναθεώρησαν τις υπάρχουσες κλασσικές προσεγγίσεις.        &n...
Title in other language: The role of Energy Exchanges in shaping energy prices [english] Date: 14-05-2023 Author: ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Τραπεζική (ΤΡΑ) Abstract: Η απελευθέρωση και ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί ο ασφαλής, αδιάκοπος αλλά ταυτόχρονα και οικονομικός εφοδιασμός των επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην Ευρώπη, υπήρξε δεδηλωμένος στόχος της ΕΕ εδώ και πολλές δεκαετίες. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάστηκε μια μακροχρόνια προσπάθεια μεταρρυθμίσεων, που συνεχίζεται να πραγματοποιείται σταδιακά, μέσω διαδοχικών ν...
Title in other language: The contribution of financial institutions to sustainable development. [english] Date: 14-05-2023 Author: ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Τραπεζική (ΤΡΑ) Abstract:    Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει στόχο να χρησιμοποιήσει με σύνεση τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο παρόν, ώστε να μην κατασπαταληθούν ή εξαντληθούν και δεν υπάρχουν για να τους χρησιμοποιήσουν οι επόμενες γενιές. Τις τελευταίες δεκαετίες, καθίσταται σαφές όλο και περισσότερο ότι η αύξηση της θερμοκρασίας της γης, θα προκαλέσει καταστροφικές αλλαγές που θα επηρεάσουν το κλίμα και κατ’ επέκ...
Title in other language: Electromagnetic waves in a cavity - From classical standing waves to quantum coherent states [english] Date: 14-05-2023 Author: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ) Abstract: ΠερίληψηΣύμφωνα με την κλασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού του Maxwell, το φως αποτελεί ένα είδος ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Επομένως, η περιγραφή του μέσω του θεωρητικού πλαισίου της κβαντικής φυσικής, η οποία αποτελεί το πιο σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για την περιγραφή όλων των φυσικών φαινομένων, πραγματοποιείται με την εφαρμογή των αρχών και των νόμων της κβαντικής θεωρίας στο ηλεκτρομαγνητι...
Title in other language: Διαφορές στον βαθμό ικανοποίησης από το εργασιακό περιβάλλον μεταξύ καθηγητών που υπηρετούν στη Δημόσια και Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα [greek] Date: 14-05-2023 Author: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΟΤΗΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Abstract: The main purpose of this dissertation is to highlight the different degrees of job satisfaction of educators working in public and private high schools in Greece. The differences in the degree of job satisfice have as a consequence differences in the productivity of teachers in these educational sectors because they affect the school climate. The research focuses on four different types of schools...
Title in other language: Mαρκετινγκ πελατειακής σχέσης σε εταιρίες στο τομέα τροφίμων στο Ηνωμενο Βασιλειο [greek] Date: 14-05-2023 Author: ΣΑΜΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Abstract: Since 1980, customer relationship management impact on firms’ long-term profitability and sustainability has been significantly enlarged since it allows firms to increase their customers satisfaction and loyalty levels. This impact is even larger in case of highly competitive markets such as the UK food market. The present study focuses on this specific market and, especially, in Nestle firm. Data...
Title in other language: Φαινόμενο ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους: Συγκριτική ανάλυση μεταξύ Σκανδιναβικών και Μεσογειακών Χωρών [greek] Date: 14-05-2023 Author: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΕΠΕΝΕΚΙΔΗ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Abstract: This dissertation explores the phenomenon of asymmetric cost behavior, also known as "sticky cost," and its impact on decision making for businesses and organizations. The research provides an overview of the concept and its implications, reviews the literature on methods for dealing with it, and conducts a detailed analysis of the behavior of costs in specific industries and businesses. The study...
Title in other language: Enhancing customer loyalty with the help of digital technologies: A quantitative study in cultural organizations in Greece [english] Date: 14-5-2023 Author: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Abstract: Στις μέρες μας, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει κάνει την έρευνα μάλλον κρίσιμη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν και πως οι Νέες Τεχνολογίες και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την πελατειακή πιστότητα και κατ’ επέκταση την οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των πολιτιστικών οργανισμών. Με την πανδημία Covid–19 και ένα εκτεταμένο lockdown κατά το οποίο ο πολιτισμ...