Αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Apothesis Repository
Βρέθηκαν 46465 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 46465 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1549.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Investigating the point of view of doctors on interdisciplinary collaboration in Greek public hospitals in relation to their job satisfaction [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-10-2023 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΙΝΔΡΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Εισαγωγή: Η διεπιστημονική συνεργασία προάγει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό των Οργανισμών υγείας. Πρόσφατες έρευνες, έχουν υπογραμμίσει τη συσχέτιση μεταξύ διεπιστημονικής συνεργασίας και εργασιακής ικανοποίησης. Ωστόσο, οι απόψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού διαφοροποιούνται σημαντικά στο ΕΣΥ.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Αξιολόγηση και αποτίμηση τεχνικών και στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ στις ΜΜΕ (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) [Ελληνική] Ημερομηνία: 10-10-2023 Συγγραφέας: ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): Nowadays, defining targeted marketing strategies and marketing programs is a critical activity for the sustainability of small and medium enterprises (SMEs).A typical Hellenic SME has endured a challenging economic environment for many years, starting from the debt crisis in 2009, following the COVID-19 pandemic in early 2020 and currently the Russo-Ukrainian War. These consecutive crises shrunk t...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Projecting and highlighting cultural heritage through digital applications. Case Study SMART EYE [Αγγλική] Ημερομηνία: 2-10-2023 Συγγραφέας: ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΦΟΥΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η τεχνολογία μέσα από ψηφιακές εφαρμογές ασκεί τα τελευταία χρόνια καθοριστική επίδραση στον τρόπο διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος. Έτσι, τα τεκμήρια μετατρέπονται σε ψηφιακές δράσεις διαμορφώνοντας νέες συνθήκες επικοινωνίας μεταξύ κοινού και πολιτιστικής κληρονομίας. Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών προσφέρει τη δυνατότητα ...
Ημερομηνία: 2-10-2023 Συγγραφέας: Κατσιαμάνης, Νικόλαος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική Λογιστική Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) Περίληψη (Abstract): Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την εφαρμογή στη Ελλάδα, των Διεθνών Λογιστικών προτύπων για τις εισηγμένες επιχειρήσεις και όσες προαιρετικά το έχουν επιλέξει, καθώς και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014). Οι επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι αρμόδιες αρχές και οι επαγγελματίες έχουν προσαρμοστεί. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει ορισμένα από πιο συχνά χρησιμοποιούμε...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Contemporary approaches and challenges in museum communication: a comparative study of museums of Asian art. [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2023 Συγγραφέας: ΒΑΓΙΑ ΚΑΟΥΝΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η επιτυχία ενός πολιτιστικού οργανισμού εξαρτάται από μια συστηματική διαδικασία, αντίστοιχα, ενώ καθορίζονται στόχοι, και αναλύονται οι συνθήκες και οι προγραμματισμένες δράσεις που συμβάλλουν και ταυτόχρονα στοχεύουν επίτευξη των στόχων.Σε αυτή την διπλωματική εργασία, διευκρινίζεται η ορολογία διαχείρισης και οι επιμέρους λειτουργίες, αποδεικνύοντας ότι η διοικητική οργάνωση και ο οικονομικός σ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Attitudes, beliefs and ethical dilemmas of health professionals during Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in patients with low survival expectancy or desire not to resuscitate. [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-9-2023 Συγγραφέας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΑΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): ΧΧΧΧΧΕισαγωγή: Η άμεση αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής από τους επαγγελματίες υγείας και η εφαρμογή της Καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) χωρίς καθυστέρηση, είναι ζωτικής σημασίας καθώς αυξάνει τη πιθανότητα επιβίωσης. Ωστόσο, προκύπτουν ερωτήματα για το αν η ΚΑΡΠΑ πρέπει να ξεκινάει σε όλες τις καταστάσεις και πότε πρέπει να τερματίζεται.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύν...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Benaki Museum and Acropolis Museum. Communication policy and the contribution of digital media to attracting new visitors. [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2023 Συγγραφέας: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΑΪΤΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η ταχεία εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει επηρεάσει τους πολιτιστικούς οργανισμούς και συγκεκριμένα τα σύγχρονα μουσεία. Αυτά προσπαθούν για την προσέλκυση νέου κοινού και να αναπτύξουν επικοινωνιακές σχέσεις με αυτό, μέσα από τη συμβολή των ψηφιακών μέσων, καθώς διαμορφώνουν νέους τρόπους προβολής και προώθησης των πολιτιστικών αγαθών των μουσείων. Στην παρούσα ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The communication strategy of the Piraeus Municipal Theater with the aim of strengthening relations with the local community and attracting a wider audience. [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2023 Συγγραφέας: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Μέσα από την εκπόνηση της παρούσας εργασίας επιδιώκεται η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου της επικοινωνιακής στρατηγικής για τη βιωσιμότητα, την προβολή και τη διάκριση των σύγχρονων πολιτιστικών οργανισμών. Σε μια εποχή σφοδρών μεταβολών, έντονης ρευστότητας, καταιγισμού μηνυμάτων και συνεχούς ανταγωνισμού, οι πολιτιστικοί οργανισμοί επιβάλλεται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να αξιοποιήσο...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The promotion of the local cultural landscape as part of the urban revitalization through the utilization of alternative sources of financing: The case of the HIDRANT festival of the Municipality of Chalandri [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2023 Συγγραφέας: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΟΜΠΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Οι τοπικοί φορείς αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δυσκολία στην χρηματοδότηση πολιτιστικών δράσεων. Η υποχρηματοδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Διοίκηση σε συνδυασμό με τα μειωμένα έσοδα εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας, οδήγησε στον περιορισμό των τοπικών πολιτιστικών δρώμενων.Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των διαφόρων εναλλακτικών πηγών χρη...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Design and Development of an Online Reservation System for charging electric bicycles based on microservices architecture [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2023 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Περίληψη (Abstract): Στόχος της ΔΕ είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Συστήματος Online Κρατήσεων για φόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση αρχιτεκτονικής microservices. Το προαναφερθέν Σύστημα θα επιτρέπει στους χρήστες αυτού, τόσο να δημιουργούν θέσεις σταθμών φόρτισης προς ενοικίαση, αξιοποιώντας το γεωγραφικό υπόβαθρο και άλλες cloud υπηρεσίες της εταιρείας Google, όσο και να πραγματοποιούν κρατήσεις στους εν λ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Museums as experiencescapes and Local Resilience Mapping socio-cultural aspects of Community Participation, Cultural Tourism and Well-being. [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2023 Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΗΛΙΓΑΔΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Τα μουσεία, ως κοιτίδα πολιτισμού, προστατεύουν, διαχειρίζονται και δημιουργούν μουσειακό αφήγημα, το οποίο προσδίδει εκπαιδευτική, ψυχαγωγική και ερευνητική αξία στους κατοίκους και στους τοπικούς/διεθνείς τουρίστες. Τα τελευταία χρόνια, το παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθαι έχει επηρεαστεί έντονα από κοινωνικές, υγειονομικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσει...
Ημερομηνία: 29-9-2023 Συγγραφέας: Πλιάδη, Θωμαϊς Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Αρχικά , στην εργασία γίνεται αναφορά στην έννοια του τουρισμού και στην έννοια του εναλλακτικού τουρισμού όπου αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά του και οι διαφορές από τον μαζικό τουρισμό. Επίσης , γίνεται αναφορά στους τύπους τουριστών και στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Ακολουθεί ειδική αναφορ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Cultural Policy and local government. The Strategic Management of the role of municipal libraries in cultural development: The Municipal Library of Patras as a case study [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2023 Συγγραφέας: ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Οι Δημοτικές βιβλιοθήκες αποτελούν τους πολιτιστικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, καθώς ενισχύουν την αλληλεπίδραση του κοινού με εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και εν γένει πολιτισμικές δραστηριότητες. Με γνώμονα αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να στοχεύει στην ένταξη των δημοτικών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής, τοποθετώντας τ...
Ημερομηνία: 29-09-2023 Συγγραφέας: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Αρκετά χρόνια το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης επηρεάζει τους επαγγελματίες υγείας. Οι βιβλιογραφικές αναφορές έχουν τονίσει τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις του συνδρόμου αυτού. Οι πανδημίες ανά τα χρόνια έχουν δείξει το ψυχοκοινωνικό τους αντίκτυπο στους επαγγελματίες υγείας. Η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 επέφερε παγκοσμίως σημαντικές αλλαγές και επιπτώσεις στην υγε...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Financial innovation and the use of new technologies as a factor in the development of the financial system, the exercise of monetary policy and the avoidance of financial crises [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-9-2023 Συγγραφέας: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΟΥΣΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Αυτή η μελέτη εξέτασε τη σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής καινοτομίας, τεχνολογίας, νομισματικής πολιτικής, χρηματοπιστωτικών κρίσεων και αύξησης του ΑΕΠ για δέκα ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρηματοοικονομική καινοτομία και η τεχνολογία είχαν θετικές επιπτώσεις στην αύξηση του ΑΕΠ, ενώ η νομισματική πολιτική είχε αρνητική επίδραση σε αυτήν. Επιπλέον, η χρηματοοικονομική καινοτομ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: VIEWS OF SECOND CHANCE EDUCATION SCHOOLS ON THE SCHOOL'S CONTRIBUTION TO IMPROVING THE QUALITY OF LIFE THROUGH THE DEVELOPMENT OF BASIC SKILLS [Αγγλική] Ημερομηνία: 28-09-2023 Συγγραφέας: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) Περίληψη (Abstract): Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) αποσκοπούν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι στόχοι των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών είναι να επανασυνδέσουν τους μαθητές με την εκπαίδευση και τα συστήματα κατάρτισης, να καλλιεργήσουν τη θετική στάση των εκπαιδευομένων απέναντι στη μάθηση, να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες, να ενδυναμώσουν την προσωπικότητα και να έχουν πρόσβαση ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Blockchain Technology Applications in the 4th Industrial Revolution [Αγγλική] Ημερομηνία: 28-09-2023 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ) Περίληψη (Abstract): Η Τεχνολογία «Blockchain», γνωρίζοντας μεγάλη δημοσιότητα από την άνοδο των κρυπτονομισμάτων, έγινε προϊόν εκτεταμένης έρευνας ως προς το πως οι ιδιότητές του και τα οφέλη της τεχνολογίας μπορούν μέσα στα πλαίσια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και μοχλεύοντας άλλες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο το πράγματων, να μετουσιωθεί σε ένα αποδοτικό εργαλείο για την επίλυση των μέχρι τώρα δισεπίλυτων προκ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Factors affecting employee motivation in Elderly Care Units [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-9-2023 Συγγραφέας: ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Εισαγωγή: Η παρακίνηση των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας που απασχολούνται σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) αποτελεί σημαντική διαδικασία για τους διοικούντες του ανθρωπίνου δυναμικού των δομών, με σκοπό τη διατήρηση του προσωπικού, την εργασιακή του ικανοποίηση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Το φαινόμενο της αύξησης του πληθυσμού των ηλικιωμένων ατόμων σε παγκόσμιο επίπεδο, ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Educational needs of primary school teachers on school bullying issues [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-9-2023 Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΓΚΑ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που απασχολεί διεθνώς όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και εμπλεκόμενους φορείς, άμεσα ή έμμεσα. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να μπορούν να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, όταν αυτά εκδηλωθούν. Η παρούσα διπλωματική εργασία ...
Ημερομηνία: 27-09-2023 Συγγραφέας: ΦΩΤΕΙΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) Περίληψη (Abstract): Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς κλάδους για την αντιμετώπιση διαφόρων βακτηρίων και παθογόνων με σκοπό την προστασία από μολυσματικές ασθένειες. Θεωρούνται από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους θεραπείας στην ιατρική και η εφεύρεση αλλά και χρήση τους έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση μίας πληθώρας ασθενειών οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα ήταν θανατηφόρες. Σήμερα, η χρήση των αντιβ...
Ημερομηνία: 26-09-2023 Συγγραφέας: ΒΛΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): AbstractThis thesis deals with the connection that exists between the organizational structure in an organization or company, with the application of an appropriate and effective leadership to achieve maximum efficiency, while satisfying the individual goals that are set. The thesis is divided into seven individual chapters, the first of which is the introduction in which both the main purpose of ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: TRAVELING TRENDS IN GREECE IN THE POST COVID ERA [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2023 Συγγραφέας: ΕΥΡΩΠΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) Περίληψη (Abstract): ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ COVID ΕΠΟΧΗ
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: INDIRECT TAX AUDITING METHODS: THEORY, APPLICATION, RESULTS. CASE STUDY IN FOOD SERVICE COMPANY [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-9-2023 Συγγραφέας: ΕΛΠΙΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική Λογιστική Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) Περίληψη (Abstract): Οι έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης αποτελούν ένα σχετικά νέο εργαλείο εναλλακτικού φορολογικού ελέγχου, το όποιο αξιοποιείται από τους ελεγκτές βεβαίωσης της Α.Α.Δ.Ε. στα πλαίσια των καθηκόντων τους για έλεγχο του φορολογητέου εισοδήματος.Σκοπός της παρούσας εργασίας – μελέτης είναι η ανασκόπηση των πέντε μεθόδων, της Αρχής των Αναλογιών, της Σχέσης Τιμής Πώλησης προς τον Όγκο...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Η επίδραση του αισθητηριακού μάρκετινγκ στις αντιλήψεις για την εικόνα του καταστήματος, την επιλογή επωνυμίας και τη δέσμευση των πελατών στο περιβάλλον λιανικής πώλησης μόδας [Ελληνική] Ημερομηνία: 26-9-2023 Συγγραφέας: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): Most fashion brand retailers use marketing that appeals to buyers' senses, elevating sensations over the fashion brands. One of the critical factors influencing brand choice and loyalty is the environment at the point of sale. Sensory marketing tactics act on the buyer's unconscious by eliciting intuitive responses, going beyond the intellectual side of processing information from the external env...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: New institutional status of public Private Partnership projects. Case stydy: Upgrading of Street Lighting in the National and Provincial Network of the Region of Epirus [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-9-2023 Συγγραφέας: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Με την συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επιχειρούμε να εξετάσουμε από την νομοθετική πλευρά, την διαδικασία που συντελείται από την σύλληψη της ιδέας του έργου έως την ωρίμανση του. Το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η διπλωματική εργασία είναι η μελέτη της περίπτωσης αναβάθμισης του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω διαδικασίας Σ.Δ.Ι.Τ.Στόχος της συγκεκρι...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: CUBIC POLYNOMIALS ,ELLIPSES AND THE GAUSS-LUCAS THEOREM [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2023 Συγγραφέας: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Stocks of energy companies on the Athens Stock Exchange that have shown abnormal returns during periods of adverse events (COVID-19 and Russian-Ukrainian war) [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2023 Συγγραφέας: ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική Λογιστική Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) Περίληψη (Abstract): Η χρονιά του 2020 θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο δύσκολες και προβληματικές χρονιές για την Ελληνική οικονομία. Το συμβάν της πανδημίας COVID-19  δημιούργησε  φόβο, ανασφάλεια και αβεβαιότητα παγκοσμίως. Ο πανδημικός ιός COVID-19 έπληξε την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, η πρόσφατη πολιτική κατάσταση στη Ρωσία και την Ουκρανία δημιούργησε με τη σειρά της ανησυχίες για...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money laundering. The role of credit institutions in preventing and treatement the phenomenon. [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-9-2023 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των τραπεζικών ιδρυμάτων και  υπαλλήλων, καθώς και λοιπών παραγόντων που σχετίζονται με τις εργασιακές τους διαδικασίες και συνθήκες, στην ανίχνευση και τον εντοπισμό κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, μέσω ερωτηματολογίου το οποίο κατασκευάστηκε γι αυτόν ακριβώς το σκοπό. Στην έρευνα...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Διαδικτυακές κριτικές πελατών και το ηλεκτρονικό word of mouth: Καταναλωτική συμπεριφορά και αντιλήψεις διαχείρισης στην τουριστική βιομηχανία [Ελληνική] Ημερομηνία: 26-9-2023 Συγγραφέας: DARIJA MIHAILOVIC Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): Online reviews are considered the most popular and accessible form of electronic word of mouth (eWoM) communications and are crucial to consumers when purchasing online. Furthermore, consumers greatly rely on information found online when choosing tourism products and destinations, because tourism products are difficult to assess before purchasing due to their intangible nature. On the other hand,...