Κριτήρια αναζήτησης: 388ΑΚ
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 388ΑΚ Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The economic crisis as a factor of unforeseen change in circumstances within the meaning of Article 388 of the Civil Code [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-09-2019 [2019-09-22] Συγγραφέας: Σκορδής, Κίμων Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ) Περίληψη (Abstract): Η διάταξη του άρθρου 388 ΑΚ, ως ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της καλής πίστης και ειδική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 288 ΑΚ, απέβλεψε στο μετριασμό των συνεπειών της δογματικής προσήλωσης στην αρχή "pacta sunt servanda". Προϋπόθεση εφαρμογής του άρθρου 388 ΑΚ είναι να επήλθε από λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους κατά τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίο...