Κριτήρια αναζήτησης: 3-DES
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3-DES Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Implementation and performance evaluation of cryptography algorithms [Αγγλική] Ημερομηνία: 23-09-2018 [2018-09-23] Συγγραφέας: ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ) Περίληψη (Abstract): Η πτυχιακή εργασία αφορά τη μελέτη διαδεδομένων αλγορίθμων κρυπτογράφησης και αξιολόγηση της απόδοσής τους. Έχει πραγματοποιηθεί επιλογή αντιπροσωπευτικών αλγορίθμων (DES, 3-DES, RC-4, RSA, AES) , οι οποίοι θα υλοποιηθούν σε λογισμικό και θα γίνει εξαγωγή μετρικών (π.χ. χρόνος κρυπτογράφησης / αποκρυπτογράφησης συναρτήσει παραμέτρων όπως το μέγεθος κλειδιού.