Κριτήρια αναζήτησης: 24ωρη πόλη
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 24ωρη πόλη Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Seeking Light through town. The role of light in upgrading the urban fabric. [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2023 Συγγραφέας: ΜΙΧΑΕΛΑ ΓΚΑΒΡΙΛΙΟΥ Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τον ρόλο που διαδραματίζει ο εικαστικός φωτισμός (τεχνητός και φυσικός) και οι τρόποι διαχείρισης του από διάφορους φορείς όπως τοπικές κοινότητες, δημόσιους φορείς ή και ιδιωτικά ιδρύματα, στην ποιοτική αναβαθμίσουν του δημόσιου χώρου.Στόχος είναι η ανάδειξη του φωτισμού, πέρα των λειτουργικών εφαρμογών του, σε ένα μέσο επικοινωνίας , προβολής ...