Κριτήρια αναζήτησης: 2014/25/EU
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 2014/25/EU Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Public Works Law [Αγγλική] Ημερομηνία: 08-09-2019 [2019-09-08] Συγγραφέας: Ζιώμας, Αλέξανδρος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διαχείριση Τεχνικών Έργων, της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πραγματεύεται το νομικό καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201...