Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη στην Κατασκευή: Στοιχεία από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα

Robotics and Artificial Intelligence in Construction: Elements of Greek and International Practice (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαματθαίου, Ευάγγελος
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. Φουρνιώτης, Νικόλαος
 8. Νικολάου, Ιωάννης
 9. Ρομποτική | Robotics | Αυτόνομος κατασκευαστικός εξοπλισμός | Autonomous construction equipment | Τρισδιάστατη Εκτύπωση | 3D Printing | Ρομποτικοί Εξωσκελετοί | Robotic Exoskeletons | Aυτοματοποιημένη κατασκευή | Automated construction | Τεχνητή Νοημοσύνη | Artificial Intelligence
 10. 2
 11. 29
 12. Περιέχει : πίνακες, εικόνες και σχήματα.
  • Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί έναν σημαντικό οικονομικό τομέα, που ωστόσο μαστίζεται πολλές φορές από αναποτελεσματικότητα στο να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση του χρόνου ή πόρων με συνέπεια χαμηλή παραγωγικότητα. Η ρομποτική και τα αυτοματοποιημένα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αυτές τις αδυναμίες. Ωστόσο, το επίπεδο υιοθέτησης τους από τον κατασκευαστικό κλάδο είναι πολύ χαμηλό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία της Ρομποτική και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κατασκευή και στη διαχείριση των τεχνικών έργων. Ειδικότερα, παρουσιάζονται στοιχεία της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζονται ή που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ώστε να βοηθηθεί ο τομέας της κατασκευής. Επιπλέον, αναζητήθηκαν και παρουσιάζονται περιπτώσεις μελέτης που έχουν υιοθετηθεί ή είναι σε επίπεδο δοκιμών πιλοτικά σε πραγματικά έργα προτάσεις της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Από την ανάλυση των στοιχείων και δεδομένων που παρουσιάζονται, οδηγούμαστε στην εξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικά με τις προκλήσεις και την ανάγκη για την υιοθέτηση τους από τον κατασκευαστικό κλάδο και την ελληνική πραγματικότητα.
  • The construction industry is an important economic sector, but it is often plagued by inefficiencies in making the best possible use of time or resources resulting in low productivity. Robotics and automated systems have the ability to address these vulnerabilities. However, their level of adoption by the construction industry is very low. This master thesis presents elements of Robotics and Artificial Intelligence in the construction and management of construction projects. In particular, elements of robotics and artificial intelligence are presented that can or could be applied to assist the sector of construction. In addition, applications of robotics and artificial intelligence have been searched and presented that have been adopted or are being tested in real projects. From the analysis of the elements and data presented, we lead to conclusions regarding the challenges and the need for their adoption by the construction industry and the Greek reality.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.