Φεμινιστικά ζητήματα στο έργο της Θάλειας Καλλιγιάννη με αφορμή την επιχειρούμενη πρώτη φιλολογική έκδοση του μυθιστορήματος Ραϊσμένες φωνές (1931)

Feminist issues in the work of Thalia Kalligianni on the occasion of the attempted first philological edition of the novel Cracked Voices (1931) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΚΑΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 170
 7. Καπλάνης , Α. Τάσος
 8. Μωυσείδου, Γιασμίνα | Νικαλάου, Πασχάλης
 9. Θάλεια Καλλιγιάνη | Μεσοπόλεμος | Ηράκλειο | Φεμινισμός
 10. Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές πρακτικές / ΔΓΡ54
 11. 2
 12. 76
 13. 1
 14. Εικόνες, Πίνακες έργων
  • Η Θάλεια Καλλιγιάννη είναι μια λογοτέχνιδα και δημοσιογράφος του 20ού αιώνα. Εκτός από τις εκδόσεις των βιβλίων της, το πολύχρονο λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό της έργο δημοσιεύεται σε εφημερίδες και περιοδικά της Αθήνας και της επαρχίας. Το όνομά της είναι γνωστό κυρίως για την έκδοση του αξιόλογου μεσοπολεμικού λογοτεχνικού περιοδικού Κρητικές Σελίδες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η έκδοση ενός πρώιμου μυθιστορήματος της Θάλειας Καλλιγιάννη με τον τίτλο Ραϊσμένες φωνές, το οποίο δημοσιεύει σε συνέχειες στην τοπική εφημερίδα του Ηρακλείου Ελευθέρα Σκέψις το 1931, και ο εντοπισμός των φεμινιστικών απόψεων που αναδεικνύει με αυτόν τον πρώιμο τρόπο γραφή της. Η εργασία οργανώνεται σε δύο μέρη· στο πρώτο καθορίζεται το θεωρητικό πλαίσιο του λογοτεχνικού έργου για να γίνουν κατανοητές οι συνθήκες συγγραφής του και οι παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία του και στο δεύτερο παρουσιάζεται η έκδοση του κειμένου. Συγκεκριμένα, αρχικά θα γίνει μια αναφορά στις ερευνητικές πηγές της εργασίας και θα αναδειχθεί η σχέση του μεσοπολεμικού τύπου με τη λογοτεχνία. Έπειτα, θα παρουσιαστούν βιογραφικά στοιχεία για την Καλλιγιάννη, θα προσδιοριστεί το πνευματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμόρφωσε τη λογοτεχνική της προσωπικότητα και θα οριστεί η σχέση της με τις φεμινιστικές απόψεις της εποχής της. Στη συνέχεια, θα παρατεθούν η υπόθεση, οι φεμινιστικές διαστάσεις και τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του έργου. Αφού δηλωθούν και δικαιολογηθούν οι εκδοτικές αρχές που ακολουθούνται, παρουσιάζεται η έκδοση του κειμένου Ραϊσμένες φωνές συνοδευόμενη από το απαραίτητο γλωσσάρι και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή αυτής της εργασίας.
  • Thalia Kalligianni is a writer and journalist of the 20th century. In addition to the publications of her books, her long-term literary and journalistic work is published in newspapers and magazines in Athens and the province. Her name is known mainly for the publication of the notable interwar literary magazine Cretan Pages in Heraklion, Crete. The subject of this thesis is an early novel by Thalia Kalligianni entitled Cracked Voices, which she published as a serial novel in the local newspaper of Heraklion, Elefthera Skepsis, in 1931. My thesis attempts to present and contextualize the novel, focusing on the feminist views highlighted in it, and also provides its first scholarly edition. The thesis is organized in two parts; in the first one, the historical and theoretical framework of the novel is presented in an effort to explore the factors that contributed to its creation, and in the second part, the edition of the text is provided. More specifically, the first part begins with a presentation of the sources used in my research, folowed by a presentation of the relationship between literature and press in the interwar period. Then, some biographical information about Kalligianni is presented, followed by an examination of the intellectual context – in particular the feminist one –, in which she formed her literary personality and work. An overview of the feminist dimensions and the linguistic characteristics of her novel and other works is also attempted. A thorough presentation and justification of the editorial principles precedes the edition of the text Cracked Voices which follows. The edition is accompanied by a brief but necessary glossary and the bibliography used in the production of the thesis.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές