Η επίδραση του περιβαλλοντικού θορύβου, προερχόμενου από την οδική αρτηρία Άργους-Ναυπλίου, στην σχολική μονάδα του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Άργους.

Τhe impact of urban traffic noise generated from the Argos - Nafplio highway in the school unit of the 1st Vocational High School of Argos. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δέδες, Κωνσταντίνος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 127
 7. Καλιακάτσος Παπακώστας, Μάξιμος
 8. Καλιακάτσος Παπακώστας, Μάξιμος | Μπάρκας, Νικόλαος
 9. Θόρυβος | σχολείο | μάθημα | οχήματα | δρόμος | ηχοπροστασία
 10. 2
 11. 16
 12. 25
 13. Περιέχει πίνακες, εικόνες, σχήματα
 14. Ειδικά Θέματα Ακουστικού Σχεδιασμού και Πολυμέσων (2013)/ Κοντομίχος, Φ., Ποτηράκης, Σ., & Χατζηαντωνίου, Π.
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η επίδραση του κυκλοφοριακού θορύβου, ο οποίος προέρχεται από την οδική αρτηρία Άργους – Ναυπλίου προς την σχολική μονάδα του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Άργους. Γίνεται επισκόπηση των εννοιών του ήχου, του θορύβου και μέτρων ηχοπροστασίας και ανασκόπηση βιβλιογραφίας σχετικών ερευνών που πραγματεύονται την επίδραση του θορύβου στην μαθησιακή διαδικασία Όσον αφορά το ερευνητικό μέρος της εργασίας, αυτό έχει δύο σκέλη. Στο πρώτο έγινε χρήση ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου, ‘ώστε να αναζητηθεί και η προσωπική τους άποψη και εκτίμηση επί του θέματος (υποκειμενική διερεύνηση). Στο δεύτερο σκέλος, με χρήση βαθμονομημένου ηχομέτρου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ήχου σε διάφορους χώρους του σχολείου τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς (αντικειμενική διερεύνηση του θέματος). Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η πρώτη κατά την αναστολή λειτουργίας των σχολείων και τον περιορισμό στην κυκλοφορία των πολιτών (καραντίνα) λόγω της πανδημίας covid-19. Η δεύτερη όταν επεναλειτούργησαν τα σχολεία και επετράπει στους πολίτες η κυκλοφορία τους, χωρίς περιορισμούς. Εξήχθησαν συμπεράσματα από τον συνδυασμό και των δύο ερευνητικών διαδικασιών, τα οποία συνδέουν την επίδραση του κυκλοφοριακού θορύβου με προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας. Τέλος γίνονται προτάσεις για την βελτίωση του ηχητικού περιβάλλοντος και την ηχοπροστασία του κτιρίου.
  • The present thesis investigates the impact of urban traffic noise generated from the Argos - Nafplio highway in the school unit of the First Vocational High School of Argos. A survey of the concepts of sound, noise and sound protection measures is presented along with a literature review of relevant research studies dealing with the effect of noise on the learning process. As far as the research element of the dissertation is considered, this has two components. In the first, a questionnaire was used on both teachers and students of the school, in order to seek their personal opinion and assessment of the subject (subjective investigation). In the second component, using a calibrated sound level meter, sound measurements were performed in various areas of the school, both internal and external (objective investigation of the subject). This process took place in two different time periods. The first during the suspension of schools' operation and the restriction of traffic (quarantine) due to the covid-19 pandemic. The second was when the schools reopened and the citizens were allowed to move around, without restrictions. Conclusions were drawn from the combination of both research processes, which link the effect of traffic noise with problems that occur during the learning process. Finally, suggestions are made for the improvement of the sound environment and the sound protection of the building.
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές