Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Πληροφορικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Exploring training needs of ICT primary education teachers in Central Macedonia (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κυρατσού, Αικατερίνη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 128
 7. Πρόκου, Ελένη
 8. Καλοκύρη, Βασιλεία
 9. Επιμορφωτικές ανάγκες | Επιμορφωτικά προγράμματα | Εκπαίδευση ενηλίκων | Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής | Καθηγητές Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης | Διδασκαλία Τ.Π.Ε. | Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής | Educational Needs | Training Programs | Adult Education | Computer Science teachers | ICT teachers in Primary Education | Teaching ICT | Pedagogical Content Knowledge of ICT teachers
 10. 2
 11. 84
 12. 79
 13. Περιέχει: εικόνες, πίνακες
  • Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής πρέπει να ανταπεξέρθει στις νέες απαιτήσεις της εποχής και συνεπώς καθιστά την επαγγελματική του εξέλιξη αναγκαία. Είναι αναμενόμενο να αναζητούμε τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών προκειμένου να σχεδιαστούν επιμορφωτικά προγράμματα. Στην Ελλάδα, υπάρχουν λίγες έρευνες που έχουν ασχοληθεί με τις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η παρούσα έρευνα με τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Η έρευνα εντοπίζει, καταγράφει και αναλύει τις υπάρχουσες ανάγκες με απώτερο στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων από τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι η ποιοτική έρευνα, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων είναι η ημιδομημένη συνέντευξη που βασίστηκε σε πρωτόκολλο συνέντευξης και η ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω κωδικοποίηση των συνεντεύξεων. Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει επιμορφώσεις για τη βελτίωση του διδακτικού τους έργου. Από την έρευνα αναδείχθηκε η ανάγκη επιμόρφωσης στη Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου και διατυπώθηκαν τα χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης της οποίας επιθυμούσαν.
  • In modern educational system, the Computer Science teacher has to meet the new requirements of the era and thus makes his professional development necessary. It is expected that we search out the educational needs of teachers in order to design training programs. In Greece, there are few researches that have dealt with the educational needs of ICT teachers in primary education and the present research comes to cover this gap by exploring the training needs of the ICT primary education teachers in Central Macedonia. Research identifies, records and analyzes existing needs with the ultimate goal of designing and implementing training programs by competent education bodies. The methodological approach followed is the qualitative research, the tool used to collect the data is the semi-structured interview based on an interview protocol and the analysis of the data was done by encoding the interviews. The findings of the survey show that teachers have been trained to improve their teaching work. The research revealed the need for training in Pedagogical Content Knowledge and the characteristics of the training they would prefer.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές