Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση θετικού συναισθηματικού κλίματος στη σχολική τάξη

Investigating the training needs of Primary Education teachers on issues related to the development of emotional climate in the classroom (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Υφαντή, Ελένη
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 397
 7. Λευθεριώτου, Πιέρα
 8. Λευθεριώτου, Πιέρα | Βαϊκούση, Δανάη-Μερόπη
 9. Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών,συναισθηματικό κλίμα, επιμόρφωση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ποιοτική ερευνητική προσέγγιση
 10. 6
 11. 33
 12. 22
 13. πίνακες
 14. Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (Τόμος Β΄) / Καραλής
  • Το συναισθηματικό κλίμα της σχολικής τάξης διαμορφώνεται από την ποιότητα των συναισθηματικών σχέσεων των μελών της. Διατρέχει κάθε πτυχή της διδακτικής πράξης και σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση συναισθηματικού κλίματος στη σχολική τάξη. Ο σκοπός αναλύθηκε στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 1. Ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τη διαμόρφωση θετικού συναισθηματικού κλίματος στη σχολική τους τάξη; 2. Ποιες είναι οι προτιμήσεις τους στα βασικά χαρακτηριστικά ενός επιμορφωτικού προγράμματος σε αυτά τα θέματα; Στην ερευνητική διαδικασία επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος και η τεχνική συλλογής δεδομένων της ατομικής ημιδομημένης συνέντευξης με δύο ερευνητικά εργαλεία. Το πρώτο απευθύνθηκε σε οκτώ (8) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το δεύτερο σε δύο (2) ψυχολόγους επιμορφώτριες εκπαιδευτικών. Η τριγωνοποίηση επετεύχθη με τη χρήση της ίδιας μεθόδου σε διαφορετικό πληθυσμό συμμετεχόντων. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Η ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι:  Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση θετικού συναισθηματικού κλίματος στη σχολική τάξη, εντοπίζονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και το μετασχηματισμό στάσεων σε θέματα που αφορούν: στη δυναμική της ομάδας, στη διαχείριση της τάξης, στην ενίσχυση του ρόλου τους, στην αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών μαθητών, στην υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στη σχέση τους με τους συναδέλφους και τους γονείς των μαθητών τους.  Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την προτίμησή τους σε ενδοσχολικά επιμορφωτικά προγράμματα βιωματικού χαρακτήρα, εκτός σχολικού ωραρίου, με επιμορφωτές ειδικούς στο χώρο της ψυχολογίας, διάρκειας που κυμαίνονταν από μία εβδομάδα μέχρι ένα μήνα. Ζητούμενο της παρούσας έρευνας δεν ήταν η γενίκευση των αποτελεσμάτων της, αλλά η σε βάθος ανάλυση του θέματος και η παροχή εναύσματος για περαιτέρω έρευνα.
  • The emotional climate of the classroom is shaped by the quality of the emotional relationships of its members. It runs every aspect of the teaching process and is related to the quality and effectiveness of teaching. The purpose of this research study was to investigate the training needs of Primary Education teachers on issues related to the development of emotional climate in the classroom. The purpose was analyzed to the following research questions: 1. What are the training needs of Primary education teachers in relation to the formation of a positive emotional climate in their classrooms? 2. What are their preferences on the key features of a training program on these issues? In the research process, the qualitative method and data collection technique of the individual semi-structured interview was selected with two research tools. The first was addressed to eight (8) Primary Education teachers and the second to two (2) psychologist teacher educators. Triangulation was achieved using the same method in a different population of participants. Data was processed using the content analysis method. The analysis of the participants' responses to this survey revealed that:  The training needs of Primary Education teachers on issues related to the formation of a positive emotional climate in the classroom are identified in the development of skills and the transformation of attitudes on issues concerning: group dynamics, classroom management, strengthening their role, addressing dysfunctional pupils' behaviors, supporting pupils with special educational needs, their relationship with colleagues and parents of their students.  Teachers expressed their preference for in-service, experiential learning training programs, according to the needs of the specific school system, with psychologists trainers, out of school hours, lasting from one week to a month. The intention for this research was not the generalization of its results, but the in-depth analysis of the main theme and to trigger further research.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.