Ενδυνάμωση και μαθησιακός μετασχηματισμός στην συνδικαλιστική εκπαίδευση: η περίπτωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Δομών Ισότητας της ΓΣΕΕ

 1. MSc thesis
 2. Μαρκίδης, Κωνσταντίνος
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. Παπαγεωργίου, Ήρα
 8. Συνδικαλιστική εκπαίδευση και επιμόρφωση | θεμελιωμένη θεωρία | μετασχηματίζουσα μάθηση
 9. 22
 10. 67
 11. Περιέχει πίνακα ανάλυσης δεδομένων και σχήματα κωδικοποίησης
  • Οι καθιερωμένοι ορισμοί της αποτελεσματικότητας της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, συνδέουν και αποδέχονται ως αποτελεσματική συνδικαλιστική εκπαίδευση, αυτήν που οδηγεί σε «αποτελεσματική» συνδικαλιστική δράση. Η παρούσα εργασία, διερευνά την εγκυρότητα αυτής τις συσχέτισης, ερευνώντας την περίπτωση της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης των γυναικών στο πλαίσιο των δομών ισότητας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, υπό το πρίσμα της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης. Μέσα από την ανάπτυξη ενός ερευνητικού σχεδιασμού θεμελιωμένης θεωρίας, προσπαθούμε να διερευνήσουμε τους τρόπους συσχέτισης ανάμεσα στην μαθησιακή και την πολιτική διεργασία που λαμβάνει χώρα παράλληλα στο πλαίσιο μιας συνδικαλιστικής εκπαίδευσης. Η έννοια της ενδυνάμωσης, κατά την άποψη μας, αποτελεί ένα σύνθετο μαθησιακό αποτέλεσμα που παράγεται από αυτή την σύμπλοκη σχέση μεταξύ πολιτικής και μαθησιακής διεργασίας και που πιθανά να ανοίγει νέους δρόμους σε ό,τι αφορά την ίδια την έννοια της αποτελεσματικότητας της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης.
  • The established definitions of the effectiveness of trade union education and training link and accept as effective trade union training that leads to "effective" trade union action. This paper explores the validity of this correlation, investigating the case of women's trade union training within the framework of the Equality Structures of the Greek General Confederation of Workers, under the scope of transformative learning theory. Through the development of a grounded theory research project, we try to explore ways of correlating between the learning process and the political process taking place at the same time in the framework of trade union training. The concept of empowerment, in our view, is a complex learning outcome generated by this complex relationship between political and learning process and which may open new paths in terms of the very notion of the effectiveness of trade union training.Περι
 12. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές