Η μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία: Διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς της ως προς την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του στοχαστικού διαλόγου. Η περίπτωση των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ

Transformative Learning through Aesthetic Experience method: Research on the effectiveness in the development of the critical reflection and reflective discourse in secondary chance schools (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γορανίτης, Ευάγγελος
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 174
 7. Μέγα, Γεωργία
 8. Μέγα, Γεωργία | Ράικου, Νατάσσα
 9. Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία | Κριτική Σκέψη | Στοχαστικός Διάλογος | Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 10. 3
 11. 21
 12. 35
 13. 8 πίνακες, 0 διαγράμματα, 21 εικόνες
 14. Bird, M., Hammersley, M., Gomm, R., & Woods, P. 1999. Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη. Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Μεθόδου της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία, όπως την εισήγαγε ο Α. Κόκκος (2011), ως προς την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του κριτικού αναστοχασμού στο εκπαιδευτικό πλαίσιο των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Για τον σκοπό αυτό διερευνήθηκαν οι απόψεις των μαθητών του ΣΔΕ Πειραιά που συμμετείχαν στην έρευνα, αναφορικά, τόσο με τη στάση τους απέναντι στην αξιοποίηση της μεθόδου, όσο και με την αποτίμηση της συμμετοχής τους στην εφαρμογή της κατά τη διδασκαλία στην οποία συμμετείχαν. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν οι γραπτές σημειώσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευόμενων μέσω της ανάλυσης του περιεχομένου τους, ώστε να αποτυπωθεί και μέσω αυτών η αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Η μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία, αποτελεί σύμφωνα με τον Κόκκο (2011), ο οποίος την εισήγαγε, μια καινοτόμο και εναλλακτική θεωρητική προσέγγιση της Μετασχηματίζουσας Μάθησης και των βασικών αρχών της, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τον Mezirow και τους Συνεργάτες του. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα έξι στάδια εφαρμογής της, τα οποία βασίζονται στις ιδέες των θεωρητικών της Σχολής Της Φρανκφούρτης και στην τεχνική παρατήρησης του Perkins, η μέθοδος αξιοποιεί την παρατήρηση έργων τέχνης για να πετύχει τους στόχους της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, δηλαδή την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του στοχαστικού διαλόγου, ώστε μέσω αυτών να προωθηθεί η επανεξέταση των δυσλειτουργικών παραδοχών των εκπαιδευόμενων και να ενισχυθεί η διαδικασία της αναθεώρησής τους. Λόγω του μικρού δείγματος της έρευνας, για τη διαμόρφωση των εργαλείων συλλογής δεδομένων αξιοποιήθηκαν, τόσο η ποιοτική, όσο και η ποσοτική προσέγγιση με στόχο την αποτελεσματική καταγραφή των δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιήθηκαν, αφενός οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στα δύο ερωτηματολόγια, και αφετέρου το περιεχόμενο των γραπτών τους σημειώσεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πραγματοποίηση της διδασκαλίας. Η ανάλυση των ευρημάτων που προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία, κατέδειξε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, στο εκπαιδευτικό πλαίσιο των ΣΔΕ, όσον αφορά στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού και του στοχαστικού διαλόγου, τόσο μέσω της καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευόμενων, όσο και μέσω των γραπτών σημειώσεών τους, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας.
  • The purpose of this study is to research the effectiveness of “Transformative Learning through Aesthetic Experience” method in the development of the critical reflection and reflective discourse in secondary chance schools. The objects of this study were the trainees of the secondary school of Piraeus. For this purpose, first, we study how the pupils reported that they used this method for the development of the critical reflection and reflective discourse and their experience in the process of the ‘’Transformative Learning through Aesthetic Experience”. Second, we examine the effectiveness of the Transformative Learning through Aesthetic Experience through the content analysis of their texts. The method of Transformative Learning through Aesthetic Experience was introduced by A. Kokkos (2011) and is an alternative and novice theoretical approach of Mezirow’s Transformative Learning theory. The purpose of this new method is to develop the critical reflection and reflective discourse through six stages, based on the Frankfurt School’s Critical Theory and on the Perkins’ artwork observation model, in which the main educational mean is Art in order to facilitate/enable the process of examining and changing the object’ s admissions/prepossessions. We used qualitive and quantitative research method for the data collection because the sample was small. The results of this study show that the Transformative Learning through Aesthetic Experience” method is effective in the development of the critical reflection and reflective discourse in secondary chance schools.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.