Αξιολόγηση της δεξιότητας ανάγνωσης στο βιβλίο Oxford Discover 2, σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ξένων γλωσσών

Evaluation of the reading component in the Oxford Discover 2 textbook used in a private language school setting (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αθανασιάδου, Σωτηρία
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Αγγλικά
 6. 256
 7. Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα
 8. Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα | Κάλφογλου, Χριστίνα
 9. κατανόηση του γραπτού λόγου | αξιολόγηση | μαθητές που διδάσκονται την Αγγλική ως ξένη γλώσσα | ποσοτική και ποιοτική έρευνα | σχεδιασμός μαθημάτων | reading | evaluation | EFL learners | quantitative and qualitative research | practical improvements
 10. 15
 11. 157
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα.
 13. Course Design and Evaluation, Vol.1 / C. Ayakli, K. Karavas, E. Manolopoulou-Sergi & J. A. Spinthourakis
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει την αξιολόγηση της κατανόησης του γραπτού λόγου του Oxford Discover 2 (Koustaff & Rivers, 2014), το οποίο αποτελεί βασικό βιβλίο εκπαίδευσης μαθητών του Επιπέδου Α, που διδάσκονται την Αγγλική ως ξένη γλώσσα σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Αγγλικών. Επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίον πραγματοποιείται η κατανόηση του γραπτού λόγου μέσω των κειμένων και των αντίστοιχων ασκήσεων, καθώς και στον βαθμό όπου αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προτιμήσεις των μαθητών, όπως επίσης και σε ορισμένες βασικές μεθοδολογικές αρχές. Για τον σκοπό αυτό, η εκπαιδευτικός συνέθεσε και εφάρμοσε μια σειρά από διερευνητικές μεθόδους – ένα ερωτηματολόγιο ανάλυσης αναγκών το οποίο δόθηκε σε 26 μαθητές, μία λίστα ελέγχου αξιολόγησης του βιβλίου, τεχνικές παρακολούθησης και συνεντεύξεις με 2 συναδέλφους, ούτως ώστε να αποτυπωθούν διαφορετικές οπτικές επί του θέματος και να συνδυαστούν τα ευρήματα ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Μέσω της διασταύρωσης των ευρημάτων φάνηκε ότι η γενική προσέγγιση του βιβλίου ως προς την ανάγνωση είναι αρκετά ικανοποιητική (όσον αφορά την ποικιλία των θεμάτων, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και τα οπτικά μέσα). Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν μερικές αδυναμίες. Βάσει των απόψεων μαθητών και καθηγητών, μια σημαντική αλλαγή που χρειάζεται είναι η χρήση περισσότερο αυθεντικών, ενδιαφέροντων (και ενδεχομένως ευκολότερων) κειμένων και ασκήσεων που αντικατοπτρίζουν την πραγματική ζωή. Επιπλέον, υποδεικνύεται πως χρειάζεται να δοθεί περισσότερη έμφαση στην συνεργασία μαθητών σε ζευγάρια και ομάδες. Ακόμη, κάτι το οποίο παρατηρείται είναι πως το βιβλίο εστιάζει κυρίως στην εξέταση των κειμένων και όχι στην διδασκαλία αυτών. Τέλος, υπάρχουν ορισμένοι τομείς που χρήζουν ενίσχυσης όπως ο συνδυασμός διαφορετικών δεξιοτήτων με φυσικό τρόπο, οι πληροφορίες κοινωνικοπολιτισμικού περιεχομένου, οι στρατηγικές κατανόησης του γραπτού λόγου καθώς και το λεξιλόγιο. Τα παραπάνω αποτελέσματα οδήγησαν την εκπαιδευτικό στον σχεδιασμό δύο μαθημάτων τα οποία εστιάζουν πρακτικά στην βελτίωση της κατανόησης του γραπτού λόγου. Εκτιμάται πως το πλαίσιο αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την διπλωματική εργασία μπορεί να υπηρετήσει ουσιαστικά τους σκοπούς της αξιολόγησης εκπαιδευτικών υλικών γενικά, με την επιλογή ενός διαφορετικού συνδυασμού (επιπρόσθετων) μεθοδολογικών εργαλείων.
  • This dissertation aims at evaluating the reading component in the Oxford Discover 2 textbook (Koustaff & Rivers, 2014), used with A-level learners who learn English as a foreign language (EFL) in a private language school. It centers on the way reading is approached and developed through texts and tasks and whether this conforms to the learners’ needs, preferences and important reading principles. To that end, the teacher compiled and implemented a number of research tools –a needs analysis questionnaire administered to 26 learners, a textbook evaluation checklist, observation techniques and interviews with 2 colleagues, with a view to capturing different perspectives and combining quantitative and qualitative research data. Cross-reference of the findings showed that the approach of the textbook to reading is quite satisfactory (i.e. regarding topic variety, critical thinking promotion and visuals). However, there are certain weaknesses. Αs expressed by the learners and teachers, more authentic, interesting (and possibly easier) texts and motivating tasks equivalent to real-life practices are needed. Findings also indicate that more elaboration on pair and group work is required. Next, the textbook seems to focus more on testing rather than teaching reading. Last, it appears that authentic skills integration, sociocultural information, reading strategies and vocabulary might be in need of enhancement. The research findings stimulated the teacher to propose two lessons with practical improvements regarding reading. It can be argued that the evaluation framework used in this dissertation can substantially serve materials evaluation purposes in general, by selecting a different combination of (additional) methodological tools.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.