Η εφαρμογή της Σχεδιαστικής Σκέψης και των ψηφιακών εργαλείων στην ξενόγλωσση διδασκαλία με στόχο την παρακίνηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Implementing the Design Thinking Approach and Digital Tools to Increase Students’ Motivation and Skills Development in the FL Classroom. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Sapountzaki, Garyfallia
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Αγγλικά
 6. 96
 7. Βλάχος, Κοσμάς
 8. Βλάχος , Κοσμάς | Καρασίμος, Αθανάσιος
 9. Design Thinking | Σχεδιαστική Σκέψη | Design Education | Σχεδιαστική Σκέψη και μάθηση | 21st century skills | δεξιότητες | motivation | παρακίνηση | digital literacy | ψηφιακός γραμματισμός
 10. 9
 11. 122
 12. Περιέχε: Διαγράμματα, εικόνες
  • Η απαίτηση για νέες δεξιότητες και η εξέλιξη του Διαδικτύου, δημιούργησαν την ανάγκη για νέα εργαλεία μάθησης και καινοτόμες εκπαίδευτικές προσεγγίσεις. Η Σχεδιαστική Σκέψη, που έχει τις ρίζες της στην αρχιτεκτονική και στο σχέδιο, κερδίζει έδαφος σήμερα σε όλους τους επιστημονικούς τομείς καθώς και στην εκπαίδευση. Η ενσυναίσθηση, η συνεργασία και η δημιουργικότητα καλλιεργούνται στους μαθητές μέσω της Σχεδιαστικής Σκέψης. Αυτή η διπλώματική εργασία επικεντρώνεται στην εφαρμογή της ανθρωποκεντρικής αυτής προσέγγισης στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, παράλληλα με τη χρήση του διαδικτύου, με σκοπό την παρακίνηση, την συνεργατκή μάθηση και τον ψηφιακό εγγραμματισμό. Δίδεται επίσης, έμφαση στην εκτεταμένη χρήση της ξένης γλώσσας κατά τη διαδικασία. Η συλλογή δεδομένων έγινε με την εφαρμογή Ερευνας Δράσης σε μια τάξη μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω, ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και άμεσης παρατήρησης. Τα ευρήματα δείχνουν οτι η εφαρμογή της Σχεδιαστικής Σκέψης στην εκπαίδευη και ειδικότερα στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας αυξάνει την παρακίνηση και τη δημιουργικότητα των μαθητών καθώς και την χρήση της ξένης γλώσσας επειδή οι μαθητές επικοινωνούν μέσω αυτής για την εξεύρεση λύσεων. Επιπλέον, οι μαθητές έχοντας πρόσβαση σε μια πληθώρα ψηφιακών πόρων, καθίστανται υπεύθυνοι για την ορθή διαχείριση της πληροφορίας ενώ ταυτόχρονα γίνονται αυτόνομοι και ψηφιακά εγγράμματοι.
  • The call for 21st century skills and the evolution of the Internet has created the need for new tools and teaching approaches in education and language learning. Design Thinking, a process which originates in architecture and design is nowadays gaining ground in education. Design thinking principles of empathy, collaboration and creativity are instilled in learners’ cognitive development. This thesis focuses on the implementation of this human-centred, problem-solving approach on a foreign language classroom accompanied by the use of the Web, in order to increase motivation and digital literacy. Emphasis is also placed on the extent of L2 produced during the process. Data was gathered and evaluated using action research, questionnaires, interviews and lesson observations in a class of young learners of English. The findings showed that design education, when implemented in a foreign language class, increases motivation and creativity along with L2 use because learners interact in the target language, in order to solve meaningful challenges. Furthermore, having access to a wide variety of digital resources, students are responsible for the management of information, becoming digitally literate and autonomous learners.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές