Έγγραφα Google : Ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη συνεργατικής γραφής με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και του κινήτρου των μαθητών στη τάξη της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένη γλώσσας.

Google Documents: A useful tool to develop collaborative writing by increasing students' creativity and motivation in an EFL Context. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΞΑΡΧΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Αγγλικά
 6. 146
 7. ΤΣΙΟΥΡΗ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΡ.
 8. ΖΟΡΜΠΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡ.
 9. Google Docs | Web 2.0 Pedagogy | Web 2.0 tools | Project-Based Learning | Collaborative Writing | Collaboration | Creativity | Creative skills | Motivation | Autonomy | Computer-Assisted Language Learning | Thinking skills | New literacies | Critical Thinking | 21st century Learning | 21st century skills
 10. 14
 11. 155
 12. Περιέχει : Εικόνες, Διαγράμματα
 13. Anastasiadou, A. (2013). ‘Self‐assessment: its Impact on Students’ Ability to Monitor their Learning Process in the English Classroom and Develop Compensatory Strategies.’ Research Papers in Language Teaching and Learning, 4/1:177-197. At http://rpltl.eap.gr/images/2013/04-01-177-anastasiadou.pdf accessed 3 December 2015.
  • Στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, τα τεχνολογικά εργαλεία εξελίσσονται συνεχώς και νέα πλαίσια μάθησης δημιουργούνται. Συγκεκριμένα δημιουργούνται ‘Πλαίσια μάθησης με την υποστήριξη του Υπολογιστή’ που αντικαθιστούν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και ταυτόχρονα φέρουν αποδοτικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Σε αυτά τα πλαίσια οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες (‘new literacies’, νέες μορφές γραμματισμού) και σταδιακά να κατακτήσουν την αυτονομία στη μάθηση. Ένα περιβάλλον μάθησης με την υποστήριξη του υπολογιστή (CALL context) μπορεί να υλοποιηθεί με την εφαρμογή των εργαλείων Web 2.0, στοχεύοντας στην ενίσχυση της συνεργασίας και της γλωσσικής ανάπτυξης (Shetzer & Warschauer, 2000). Βασιζόμενη στις συγκεκριμένες υποθέσεις, η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της χρήσης των Εγγράφων της Google (Google Docs) σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ‘συλλογικής γραφής’ (collaborative writing). Επιπλέον διερευνάται κατά πόσον είναι δυνατόν με το συγκεκριμένο εργαλείο να ενισχυθούν η δημιουργικότητα, τα κίνητρα και η αυτονομία των μαθητών. Επίσης, οι δεξιότητες σκέψης και οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών εξετάζονται ως επιπλέον στόχοι. Στη συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια να επιβεβαιωθεί η υπόθεση ότι ο γραπτός λόγος των μαθητών μπορεί να βελτιωθεί μέσω της εφαρμογής των Εγγράφων Google ( Google Docs). Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον μάθησης με την υποστήριξη του υπολογιστή (CALL) για την εφαρμογή του προαναφερθέντος εργαλείου στα πλαίσια του Ερευνητικού Σχεδίου Μελέτης. Συγκεκριμένα μια μικρή ομάδα μαθητών, σε ένα ιδιωτικό πλαίσιο διδασκαλίας στην Αθήνα, συμμετείχε σε ένα σχέδιο εργασίας, διάρκειας δύο μηνών, με στόχο την δημιουργία τριών διαφορετικών ειδών γραφής μέσα από τα Έγγραφα Google (Google Docs). Τα ευρήματα της έρευνας συγκεντρώθηκαν με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων, έτσι ώστε να αξιολογηθούν τόσο οι σκέψεις των μαθητών αλλά η πιθανή βελτίωση με το πέρας του πειράματος και να επιτευχθεί ο τριγωνισμός των αποτελεσμάτων. Επειδή τα όρια της παρούσας μελέτης είναι περιορισμένα, μπορεί να ειπωθεί ότι η συγκεκριμένη μελέτη υποστηρίζει τη σχετική βιβλιογραφία και θέτει σημαντικές βάσεις για μελλοντική ερευνά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα Έγγραφα Google (Google Docs) μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο συνεργατικής γραφής που δύναται να δημιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο παρέχει κίνητρο στους μαθητές και ενεργοποιεί την δημιουργικότητά τους καθώς εκείνοι οδηγούνται σταδιακά στην αυτονομία. Συνεπώς τα ευρήματα μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδιαφέρον παράγοντας έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν τη γνώση και τη διορατικότητα για τη βελτίωση των τρεχόντων διαδικασιών που αφορούν την εκμάθηση γλωσσών.
  • In the digital world we live in, where technological tools are constantly evolving, new frameworks for learning are built. Specifically, Computer Assisted Language Learning contexts are created that replace traditional language teaching and simultaneously bear fruitful results for learners. In these contexts, students have the opportunity to develop new skills (‘new literacies’) and gradually establish autonomy for learning. A CALL context can be realized with the implementation of Web 2.0 tools so as to enhance collaboration and language development (Shetzer & Warschauer, 2000). Based on the specific assumptions, the present study aims at exploring the use of Google Docs in relation to collaborative writing. Furthermore, it is investigated whether students’ creativity, motivation and autonomy can be enhanced through the specific tool. Learners’ thinking and social skills are examined as additional objectives. Then, an attempt is made to confirm the hypothesis that the students’ writing skills can be cultivated through the implementation of Google Docs. To this end, a CALL context is created applying the aforementioned tool on the premises of Project-Based Learning. Specifically, a small group of learners in a private group tutoring context in Athens participated in a two-month project aimed at creating three different writing genres through Google Docs. The findings of the research are collected using both qualitative and quantitative methods so as to evaluate both the learners’ thoughts and potential improvement and achieve triangulation. As the limitations of the present study are determined, it may be said that it supports the relevant literature and provides important foundations for future research. The study’s results showed that Google Docs can function as a collaborative writing tool that can create a motivating environment where learners’ creativity is triggered and they are gradually led to autonomy. Thus, the findings can act as a stimulating factor so that educators can gain insight and improve current language learning processes.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.