Το κίνητρο των μαθητών σχετικά με την παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου μέσω της μεθόδου CLIL στην 3η και 4η τάξη του 3ου Πειραματικού Δημοτικού σχολείου Ευόσμου.

Learners’ motivation regarding speaking and listening through CLIL in the 3rd and 4th grade of the 3rd Experimental Primary School, Evosmos (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ζερβού, Αμαλία
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-22]
 5. Αγγλικά
 6. 202
 7. Ζαφείρη, Μακρίνα
 8. Ζαφείρη, Μακρίνα | Γιαννακοπούλου, Αλεξία
 9. CLIL | motivation | speaking | listening | ΟΕΠΓ | κίνητρο | παραγωγή λόγου | κατανόηση λόγου
 10. 23
 11. 3
 12. 215
 13. Περιέχει πίνακες
  • Η Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας αποτελεί μια μέθοδο διδασκαλίας η οποία μετρά πάνω από δύο δεκαετίες παρουσίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Τα οφέλη της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας σε ποικίλες παραμέτρους της εκμάθησης μια ξένης γλώσσας -γλωσσική ικανότητα, επικοινωνιακή ικανότητα, διαπολιτισμική συνείδηση, κίνητρο- έχουν διερευνηθεί ευρέως από πολλούς ερευνητές παγκοσμίως. Ωστόσο, στην Ελλάδα η Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας βρίσκεται ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο και η εφαρμογή της περιορίζεται σε πειραματικά προγράμματα. Δεδομένης της θετικής επίδρασης της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, η παρούσα έρευνα θα προσπαθήσει να ρίξει λίγο φως στη δυναμική της μεθόδου αυτής στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε μια έρευνα μικτών μεθόδων στο 3ο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη. Εφαρμόστηκαν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά ερευνητικά εργαλεία με σκοπό την τριγωνοποίηση των δεδομένων και την διασφάλιση της εγκυρότητας των ευρημάτων. Η μελέτη διερευνά το κίνητρο μαθητών Τρίτης και Τετάρτης δημοτικού -ως προς την παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου- οι οποίοι διδάσκονται ένα σχολικό μάθημα μέσω στης μεθόδου Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας. Διερευνάται, επίσης, το κατά πόσο το επίπεδο κινήτρου εξαρτάται από την τάξη και το φύλο των παιδιών του δείγματος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνα, το δείγμα, που αποτελείται από 62 παιδιά της Τρίτης και της Τετάρτης τάξης του δημοτικού, δείχνει να έχει υψηλό κίνητρο ως προς την παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου στα μαθήματα που διδάσκονται μέσω της μεθόδου Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας. Όσο αφορά στη διαφοροποίηση βάσει τάξης, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά της Τετάρτης δημοτικού έχουν ελαφρώς υψηλότερο κίνητρο σε σχέση με τα παιδιά της Τρίτης λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας έκθεσής τους στην προαναφερθείσα μέθοδο. Όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, δεν βρέθηκε διαφοροποίηση στο κίνητρο βάσει φύλου. Το εύρημα αυτό συνάδει με την υπάρχουσα άποψη ότι η μέθοδος Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας βοηθά στην εξισορρόπηση διαφοροποιήσεων βάσει φύλου.
  • Content and Language Integrated Learning is an instructional method that counts more than two decades of presence in the European educational landscape. The benefits of CLIL on various aspects of language acquisition -linguistic competence, communicative competence, intercultural awareness, motivation- have been widely investigated by several researchers worldwide. In Greece, however, CLIL is still in its infancy and its implementation is limited to experimental programmes. Considering the positive impact of CLIL on foreign language learners, this research will attempt to shed some light on this method’s potential in the context of the Greek educational system. To this aim, a mixed-methods research was designed and conducted in the 3rd Experimental Primary School in Thessaloniki. Both quantitative and qualitative research tools were employed in order to achieve triangulation of data and add validity to the findings. The research investigates the motivation of 3rd and 4th graders who receive CLIL instruction for one of their school subjects, towards their speaking and listening skills. Additionally, the research aims at exploring whether the level of motivation differentiated in regard to grade and gender. The research findings revealed that the sample of the study, consisting of 62 CLIL students of the 3rd and 4th grade of primary school, displayed high motivation towards both speaking and listening in their CLIL classroom. As far as grade differentiation is concerned, the collected data point to the fact that 4th graders are slightly more motivated due to the extra school year of CLIL exposure. As expected, given the relevant literature, gender differences were not identifiable in the sample, supporting the existing view that CLIL helps to balance away gender differences.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές