Οι υπηρεσίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επαγγελματική εκπαίδευση. Το παράδειγμα της Μαθητείας

The services of distance education in vocational training. The example of Apprenticeship (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παππάς, Θεόδωρος
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 51
 7. Σπανακά, Αδαμαντία
 8. μαθητεία | δυικό σύστημα εκπαίδευσης | σύμβουλος | οδηγός
 9. 2
 10. 9
 11. 39
 12. 0
  • Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθεί το κατά πόσο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να συνδράμει στη βελτίωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης στο θεσμό της μαθητείας. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από μια εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «μαθητεία», ακολουθεί μια βιβλιογραφική έρευνα πάνω στα τεκταινόμενα στο θεσμό της μαθητείας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και ειδικότερα στην Ελλάδα. Μέσω της συγκεκριμένης έρευνας εντοπίζονται κρίσιμα στοιχεία όπως και αδυναμίες του υπάρχοντος δυϊκού συστήματος εκπαίδευσης που κυριαρχεί στην υλοποίηση του έργου της μαθητείας. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης υλοποιούνται δυο παράλληλες επιμορφωτικές δράσεις μια κλασικού τύπου εκπαίδευση που συντελείται σε χώρο σχολικής μονάδας για συγκεκριμένες ημέρες εβδομαδιαίως σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ενώ τις υπόλοιπες ασκούνται σε μορφή πρακτικής άσκησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον σε εργοδοτικούς φορείς. Στην συγκεκριμένη έρευνα αποτυπώνεται η απουσία επαρκούς εποπτείας καθοδήγησης και συμβουλευτικής των εκπαιδευομένων στους χώρους εργασίας λόγω της περιορισμένης δυνατότητας επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή τους αλλά και η έλλειψη επαρκούς χρόνου για εκπαίδευση σε πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν στους εργασιακούς χώρους. Επιπλέον, η συγκεκριμένη έρευνα καταδεικνύει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βοηθά στην ενίσχυση της λειτουργικής διασύνδεσης των δυο μαθησιακών διαδικασιών που συντελούνται τόσο στο σχολείο όσο και στον χώρο εργασίας προς όφελος των εκπαιδευομένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαφαίνεται από την έρευνα ότι μπορεί να προσφέρει στον μαθητευόμενο περισσότερες ευκαιρίες για πρόσληψη επίκαιρων πρακτικών γνώσεων πάνω στο αντικείμενό του αλλά επίσης ενισχύει και τη λειτουργική διασύνδεση θεωρίας και πράξης σε ένα πρόγραμμα μαθητείας. Επιπροσθέτως, συμβάλλει στη μείωση του κόστους υλοποίησης και παρακολούθησης ενός προγράμματος μαθητείας.
  • In this paper an attempt is made to explore whether distance learning can help to improve education and training services in the apprenticeship institution. More specifically, following a conceptual clarification of the term "apprenticeship", it follows a bibliographic research on the phenomena of apprenticeship in the European environment and especially in Greece. Through this research, critical elements and weaknesses of the existing dual education system that dominates the implementation of the apprenticeship project are identified. According to this model of education, two parallel training actions are carried out by a classical type of training that takes place in a school unit for specific days a week throughout the program, while the rest are practiced in a real working environment in employers' organizations. This research reflects the lack of adequate supervision of guidance and counseling of learners in the workplace due to the limited possibility of communication with their trainer and the lack of sufficient time for training on practical issues arising in the workplace. Additionally, this research demonstrates that distance learning helps to strengthen the functional interconnection of the two learning processes that take place in both school and workplace for the benefit of trainees. Distance learning is revealed by the research that it can offer the apprentice more opportunities to engage in current practical knowledge on his subject, but also enhances the functional linking of theory and practice to an apprenticeship program. In addition, it helps to reduce the cost of implementing and monitoring an apprenticeship program.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές