Η θέση της γαλλικής γλώσσας σε ένα εκπαιδευτικό πολύγλωσσο σύστημα: εφαρμογή του μοντέλου EMILE (διδασκαλία ενός μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας ) στις πρώτες τάξεις του ελληνικού Δημοτικού σχολέιου

La place du français dans un système éducatif plurilingue: application du modèle EMILE (Enseignement d’une Matière Intégrée à une Langue Etrangère) dans les premières classes de l’école primaire grecque (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βάρκα, Βιλελμίνη
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2001 [2001-09-28]
 5. Γαλλικά
 6. 176
 7. Αντωνίου, Μαρία
 8. Αντωνίου, Μαρία | Αλεξανδρίδου, Βασιλική
 9. ευρωπαϊκό πρόγραμμα CLIL/EMILE, διγλωσσία, πρώιμη εκπαίδευση, περιεχόμενο, επικοινωνία, πολυγλωσσία, γλωσσική εμβύθιση, ενσωμάτωση, κίνητρο, διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, μαθήματα μη γλωσσικού περιεχομένου. | Projet CLIL/EMILE, bilinguisme, précoce, contenu, communication, plurilinguisme immersion, intégration, motivation, enseignement du FLE, matières non linguistiques.
 10. 8
 11. 7
 12. 77
 13. 4 πίνακες, 10 διαγράμματα, 5 φωτογραφίες, 5 εικόνες
 14. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University Αναστασιάδη Μ.-Χ., Πατέλη Μ., L’enseignement du français à l’école primaire, Unité 4, Enseignement du français langue étrangère ,Ανδρουλάκης Γ, Planification de programmes d’études et de cours pour l’enseignement du FLE, Unité 2, Cadre théorique délimitant le champ actuel de la didactique des langues, Πάτρα, ΕΑΠ.Μουσούρη Ε., 2008, L’enseignement du français à l’école primaire, Unité 2, Principes et applications de l’enseignement des langues à l’école primaire, Πάτρα, ΕΑΠ.Πρόσκολλη Α., Planification de programmes d’études et de cours pour l’enseignement du FLE, Unité 4, Différencier les composantes du cours de FLE pour optimiser l’apprentissage, Πάτρα, ΕΑΠ.
  • Η διδασκαλία ενός μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας (EMILE) αφορά τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών σε μια ξένη, μειονοτική ή τοπική γλώσσα. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CLIL/EMILE είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση με διττό στόχο. Την εκμάθηση του περιεχομένου ενός μη γλωσσικού μαθήματος, με την ενσωμάτωση μιας ξένης γλώσσας με σκοπό την ενσυνείδητη εκμάθηση της γλώσσας στόχου επικεντρώνοντας τη διδασκαλία τόσο στους στόχους της ξένης γλώσσας όσο και στο περιεχόμενο του μη γλωσσικού μαθήματος. Περικλείει αρκετές δυσκολίες ενώ η εφαρμογή της απαιτεί προσεκτική προετοιμασία. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται σε πολλές χώρες τις Ευρώπης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Την ίδια στιγμή, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από τα πρώτα χρόνια της σχολικής εκπαίδευσης, οπότε το παιδί είναι πιο προσεκτικό και ανοιχτό στη διαφορετικότητα, επισημαίνεται ως απαραίτητη από πολλούς ερευνητές. Έτσι λοιπόν, η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει το πρόγραμμα CLIL/EMILE και τη συνεισφορά του στη διγλωσσία, καθώς και στη βελτίωση της εκμάθησης της ξένης γλώσσας στο δημοτικό, και πιο και πιο συγκεκριμένα στους μαθητές των πρώτων τάξεων. Αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο αφιερώνεται στη βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και στην πρώιμη εκπαίδευση. Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε ποιοτική έρευνα και, μέσω των συνεντεύξεων με τους καθηγητές των εμπλεκόμενων μαθημάτων, οι οποίοι παρακολούθησαν την εφαρμογή του EMILE στη γαλλική γλώσσα, επιχειρήσαμε να σκιαγραφήσουμε την άποψή τους. Τέλος, πραγματοποιήσαμε ποιοτική έρευνα μοιράζοντας ερωτηματολόγια στους μαθητές με σκοπό να επισημάνουμε τη στάση των μαθητών απέναντι στον καινοτόμο αυτό τρόπο μάθησης
  • L’enseignement intégré d’un contenu et d’une langue étrangère (appelé ΕMILE- Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Étrangère) est utilisé pour enseigner certaines matières du programme d’études dans une langue étrangère, régionale ou minoritaire. Le projet européen CLIL/EMILE constitue une approche éducative avec une double cible. Il vise à l’intégration de la langue étrangère dans l’enseignement d’une matière scolaire non – linguistique qui a comme but l’apprentissage inconscient de la langue cible se focalisant sur des objectifs liés à la langue vivante et au contenu de la matière en même temps. Il présente une grande complexité et sa mise en application demande une préparation minutieuse. Ce projet est appliqué dans plusieurs pays européens dans tous les degrés de l’enseignement. En même temps, l’apprentissage d’une langue dès les premières années de la scolarisation où l’enfant est attentif ouvert et à la diversité, est stimulé en tant que nécessité par plusieurs chercheurs. Ainsi, ce mémoire vise à la présentation du projet EMILE, et à son apport au bilinguisme ainsi qu’à l’optimisation de l’enseignement du français chez les apprenants de l’école primaire et plus spécifiquement chez les apprenants des premières classes. En premier lieu, le cadre théorique est dédié à la recherche bibliographique sur le projet ainsi que sur l’enseignement précoce. Par la suite, le cadre pratique concerne une éventuelle mise en application du programme en question dans l’école primaire grecque. Tout d’abord, il est consacré à la planification des séances didactiques des matières artistiques de premières classes du primaire selon les principes du projet en examinant les résultats dégagés par cette expérience sur terrain. Puis, nous avons entamé une recherche qualitative et à travers les entretiens réalisés auprès des enseignants des matières impliquées qui ont observé ce projet en français, nous avons essayé d’esquisser leur opinion sur notre tentative. Finalement, nous avons effectué une recherche quantitative en distribuant des questionnaires aux apprenants afin de relever leur attitude vers cet innovant type d’enseignement.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.