ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ /ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΟ 10-12 ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΥΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

L’utilisation des applications technologiques comme outil pour l’amélioration de l’enseignement/apprentissage des langues étrangères français et anglais : le cas des enfants du primaire de 10-12 ans avec des troubles d’apprentissage légers. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δαστερίδου, Αναστασία
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. Κοφίδου, Αγγελική
 8. Τσακνάκη, Ολυμπία
 9. μαθησιακές δυσκολίες | troubles d'apprentissage
 10. 2
 11. 29
 12. 101
 13. charts, diagrams, pictures included
  • Η εργασία αυτή ασχολείται με την χρήση της τεχνολογίας και συγκεκριμένα με τη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών, συγκεκριμένα της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας για παιδιά δημοτικού σχολείου με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Προβαίνει σε έρευνα με παιδιά 10-12 ετών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας κατά τη διδασκαλία τους δύο εφαρμογές, τη μία για την αγγλική και την άλλη για τη γαλλική γλώσσα. Οι εφαρμογές αυτές ονομάζονται αντίστοιχα Nessy και Pepit. Ο σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει αν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τα παιδιά με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία, η δυσορθογραφία, η έλλειψη συγκέντρωσης, να μάθουν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα την ξένη γλώσσα. Ακόμη, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση κάποιων επιπλέον ενδεικτικών τεχνολογικών μέσων που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται σήμερα ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συγκεκριμένο σκοπό. Η έρευνα έχει βιβλιογραφική αλλά και πρακτική προσέγγιση. Με τη βοήθεια ερωτήσεων ανοιχτού και κλειστού τύπου σε μορφή ερωτηματολογίων, ειδικά σχεδιασμένων για εκπαιδευτικούς και μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, διαπιστώθηκε ότι τόσο οι ασκήσεις της πλατφόρμας Nessy όσο και αυτές της Pepit βοήθησαν τα παιδιά που στόχευαν στην επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών στόχων. Βελτιώθηκαν η ικανότητα συγκέντρωσης των μαθητών αλλά και απομνημόνευσης, σε δραστηριότητες που επικεντρώνονται στο γραπτό λόγο και στην ορθογραφία. Παρόλο που τα αποτελέσματα ήταν θετικά αναγνωρίζεται πως για να μελετηθεί σε βάθος ο παιδαγωγικός και διδακτικός ρόλος και η συμβολή ανάλογων τεχνολογικών εφαρμογών και λογισμικών είναι απαραίτητη μια πιο εκτενής έρευνα.
  • Ce mémoire traite de l’utilisation de la technologie et en particulier de l’utilisation des applications technologiques dans l’enseignement et l’apprentissage des Langues Étrangères (LE), en particulier de l’anglais et du français, pour les élèves du primaire ayant des troubles d’apprentissage légers. Dans ce mémoire, on effectue une recherche sur les élèves grecs de 10-12 ans ayant des troubles d’apprentissage légers, en utilisant deux applications pendant le processus de l’enseignement, l’une pour l’anglais et l’autre pour le français. Ce sont les applications appelées Nessy et Pepit. Le but de ce mémoire est d’examiner si ces outils technologiques plus modernes aident les enfants ayant des troubles d’apprentissages légers à apprendre des LE plus facilement et efficacement. En outre on fait un bref aperçu d’outils technologiques indicatifs qui existent aujourd’hui afin de voir s’ils s’utilisent ou peuvent être utilisés dans le but de soutenir les élèves « Dys ». Notre recherche a une base bibliographique mais à la fois pratique. Sous la forme de questionnaires- à l’aide de questions ouvertes et fermées- spécialement conçus pour les enseignants de LE et les élèves « Dys », il a été constaté que tant les activités de Nessy que celles de Pepit, ont aidé les enfants- participants à la réussite d’objectifs didactiques précis. En particulier, on a constaté l’amélioration de leur concentration et de la mémorisation, ainsi que de leurs capacités à l’écriture et à la dictée. Bien que les résultats aient été positifs, il est reconnu que pour étudier plus profondément le rôle pédagogique et didactique et la contribution d’applications technologiques similaires, il est indispensable qu’il y ait dans l’avenir une recherche plus étendue et plus approfondie.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές