Η επίδραση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στις σύγχρονες γραφικές τέχνες

The impact of new digital technologies on modern graphic arts (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παππάς, Νικόλαος
 3. Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. Βονιτσάνος, Γεράσιμος
 8. Βονιτσάνος, Γεράσιμος | Γεωργιάδου, Ελισάβετ
 9. Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση | Fourth Industrial Revolution | Γραφικές Τέχνες | Graphic Arts | Εκτυπώσεις | Prints | Πολυμέσα | Μultimedia | Ψηφιακός Μετασχηματισμός | Digital Transformation | Κάθετη Ολοκλήρωση | Vertical Integration | Οριζόντια Ολοκλήρωση | Horizontal Integration | Έξυπνο εργοστάσιο | Smart Factory | Έξυπνο προϊόν | Smart Product | Διαδίκτυο των Πραγμάτων | Internet of Things | Τρισδιάστατη Εκτύπωση | 3D Printing | Υπολογιστικό Νέφος | Cloud Computing | Μεγάλα Δεδομένα | Big Data | Ρομποτική | Robotics | Κυβερνοασφάλεια | Cybersecurity | Επαυξημένη Πραγματικότητα | Augmented Reality | Αλυσίδα Κοινοποιήσεων | Blockchain | Τεχνητή Νοημοσύνη | Artificial Intelligence
 10. 7
 11. 143
 12. Περιέχει: πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες.
  • Το αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται με την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση στη βιομηχανία των γραφικών τεχνών και των εκτυπώσεων. Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι το έξυπνο εργοστάσιο. Οι γραφικές τέχνες ήταν και θα είναι ένα βιομηχανικό πεδίο που πρωτοπορεί στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση νέων διαδικασιών και μεθόδων στις διεργασίες της. Με την Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης αναπτύχθηκαν νέες ψηφιακές τεχνολογίες οι οποίες θα εξελίσσονται διαρκώς. Μέσω αυτών των τεχνολογιών δημιουργούνται και αναπτύσσονται συνεχώς πιο νέες, περισσότερο αυτόματες και λειτουργικές ψηφιακές τεχνολογίες και εξελίσσονται περαιτέρω οι υπάρχουσες. Με την εφαρμογή των νέων ψηφιακών τεχνολογιών όπως είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η Τρισδιάστατη Εκτύπωση, το Υπολογιστικό Νέφος, τα Μεγάλα Δεδομένα, η Ρομποτική, η Κυβερνοασφάλεια, η Επαυξημένη Πραγματικότητα, η Αλυσίδα Κοινοποιήσεων και η Τεχνητή Νοημοσύνη στην αλυσίδα της βιομηχανικής παραγωγής, δημιουργήθηκε το «Έξυπνο Εργοστάσιο» των γραφικών τεχνών και το παραγόμενο προϊόν του, που ενσωματώνει και αυτό ψηφιακές τεχνολογίες, το «Έξυπνο Προϊόν» των γραφικών τεχνών – εκτυπώσεων. Με την είσοδο των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στη βιομηχανία των γραφικών τεχνών, δημιουργήθηκε ένας αναγκαίος και συνεχώς εξελισσόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός, μέσω της οριζόντιας και της κάθετης ολοκλήρωσης της παραγωγής. Το εργατικό δυναμικό, πρέπει να εκπαιδευτεί σε νέες ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις της έξυπνης παραγωγής. Με την εξέλιξη της βιομηχανική παραγωγής και των ανθρώπινων δεξιοτήτων, λαμβάνει υλική υπόσταση η σύγχρονη και έξυπνη βιομηχανία των γραφικών τεχνών της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Οι επιχειρήσεις του κλάδου που δεν θα προσαρμόσουν την παραγωγή τους στα νέα σύγχρονα ψηφιακά δεδομένα στο μέλλον θα κινδυνεύσουν με αφανισμό λόγω της μεταβολής στην παραγωγή και στο εμπόριο που παρατηρείται σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα. Νέες ψηφιακές τάσεις στα παράγωγα της βιομηχανίας των γραφικών τεχνών, όπως είναι τα τυπωμένα ηλεκτρονικά, η τρισδιάστατη εκτύπωση, η εκτύπωση διακοσμητικών στοιχείων, ελασμάτων και υφασμάτων θα επικρατήσουν, αλλάζοντας ριζικά την παραδοσιακή μορφή του τυπογραφείου. Από τα ερευνητικά αποτελέσματα εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο κλάδος θα έχει μεγάλη ανάπτυξη στο μέλλον και μέσω του μετασχηματισμού του θα επεκτείνει την παραγωγή του σε πολλά νέα ή υφιστάμενα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά θα ενσωματώνουν την τέχνη και την φιλοσοφία των γραφικών τεχνών, μαζί με αυτή των νέων ψηφιακών τεχνολογιών.
  • The subject of the work is the study of the impact of new digital technologies that developed and continue to develop with the Fourth Industrial Revolution in the graphic arts and printing industry. The main goal of the work is the smart factory. Graphic arts has been and will be an industrial field that pioneers the adoption and integration of new processes and methods in its processes. With the Fourth Industrial Revolution, new digital technologies were developed that will be constantly evolving. Through these technologies, newer, more automated and functional digital technologies are constantly being created and developed, and the existing ones are further evolving. With the application of new digital technologies such as the Internet of Things, 3D Printing, Cloud Computing, Big Data, Robotics, Cybersecurity, Augmented Reality, Notification Chain and Artificial Intelligence in the industrial production chain, the "Smart Factory" of graphic arts and its product, which also incorporates digital technologies, the "Smart Product" of graphic arts - printing. With the entry of new digital technologies in the graphic arts industry, a necessary and constantly evolving digital transformation was created, through the horizontal and vertical integration of production. The workforce must be trained in new digital skills so that it can meet the new demands of smart production. With the development of industrial production and human skills, the modern and intelligent graphic arts industry of the Fourth Industrial Revolution takes on a material substance. Companies in the industry that will not adapt their production to the new modern digital data in the future will be in danger of extinction due to the change in production and trade that is observed today on a global scale. New digital trends in the derivatives of the graphic arts industry, such as printed electronics, 3D printing, printing of decorative elements, plates and fabrics will prevail, radically changing the traditional form of printing. From the research results it is concluded that the industry will have great growth in the future and through its transformation will expand its production to many new or existing products. These products will incorporate the art and philosophy of graphic arts, along with that of new digital technologies.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές