Εφαρμογή για tablet για την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας

Tablet application for learning reading and writing in Greek language for primary school children (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κεντρωτής, Χρήστος
 3. Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Ελληνικά
 6. 258
 7. Σοκόλη, Σταυρούλα
 8. Σοκόλη, Σταυρούλα | Σπανάκα, Αδαμαντία
 9. Εκπαιδευτικό Ψηφιακό Υλικό | Εφαρμογή Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας για Παιδιά Πρώτης Σχολικής Ηλικίας | Εκπαιδευτική Εφαρμογή | Εφαρμογή Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας για Ψηφιακή Ταμπλέτα | Παιδιά Πρώτης Σχολικής Ηλικίας και Εκπαίδευση μέσω της Διασκέδασης | Μάθηση και Τεχνολογία | Educational Digital Material | Greek Language Educational Application for Primary School Children | Edutainment | Greek Language Educational App for Digital Tablet | Primary School Children Education in the Frame of Entertainment | Learning and Technology
 10. 2
 11. 54
 12. 60
 13. Περιέχει : πίνακες, εικόνες
 14. Eπικοινωνία Aνθρώπου – Yπολογιστή / Ν. Αβούρης
  • Στο πλαίσιο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, αναπτύχθηκε μία ενιαία, ολοκληρωμένη πολυμεσική εφαρμογή οκτώ παιχνιδιών με βασικό εκπαιδευτικό στόχο την ευχάριστη ενασχόληση των παιδιών με τη διαδικασία της μάθησης. Επιπλέον στόχος των παιχνιδιών που συνθέτουν την εφαρμογή είναι η εξοικείωση των παιδιών με την τεχνολογία και η εξάσκηση της παρατηρητικότητάς τους. Παράλληλα στο θεωρητικό σκέλος της εργασίας αναπτύχθηκαν όροι, όπως παιχνίδι, εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι, μάθηση και παράγοντες που την επηρεάζουν, παιδιά μικρής ηλικίας και τεχνολογία, edutainment, πολυμέσα, κ.λπ., ενώ αναλύθηκαν οι κανόνες σχεδιασμού πολυμεσικών εφαρμογών και οι αρχές σχεδίασης εκπαιδευτικών λογισμικών.
  • The objective of this thesis is a single, integrated multimedia application of eight games that has been developed with the basic educational objective of entertaining children throughout the learning process. Additionally, the purpose of the games that make up the application is to familiarize children with technology and develop their observation. Furthermore, the theoretical part of the work consisted of terms such as game, educational electronic game, learning and factors that affect it, young children and technology, edutainment, multimedia, etc., while the rules for designing multimedia applications and the principles of designing educational software were analyzed.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.