Αποτίμηση - Επισκευή & Ενίσχυση του Παλαιού Βορδοναρείου της Ι.Μ. Ζωγράφου Αγίου Όρους

Structural Assessment, Repair and Strengthening Of an Old Traditional Stone Masonry Building (Vordonario) In The Holy Monastery Of Zografos In Mount Athos (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αραμπέλος, Νικόλαος
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. Κατάκαλος, Κωνσταντίνος
 8. Παναγιωτάκος, Τηλέμαχος | Χατζηγεωργίου, Γεώργιος
 9. Αποτίμηση | Αποκατάσταση | Ενίσχυση | Παραδοσιακό Κτίριο | Λιθοδομή | Πεπερασμένα Στοιχεία
 10. 1
 11. 7
 12. 13
 13. Περιέχει: πίνακες, εικόνες, διγράμματα
 14. Μπελιοβάνης Π., (2020). Έλεγχος σεισμικής επάρκειας υφιστάμενου διώροφου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία. Μεταπτυχιακή εργασία. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
  • Απώτερος στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η συνδρομή στη διατήρηση της πλούσιας Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που περιλαμβάνει τα κύρια και βοηθητικά κτίσματα εντός του Αγίου Όρους. Συγκεκριμένα, το παρόν θέμα αφορά στην αποτίμηση, επισκευή και ενίσχυση παραδοσιακού παλαιού κτιρίου, το οποίο χρησιμοποιείτο ως βορδοναρείο σε προηγούμενη χρήση. Το εν λόγω κτίριο είναι διώροφο, σχήματος κάτοψης «Γ», επιφάνειας κάτοψης περί τα 700m2 και αποτελείται από φέρουσα λιθοδομή, ξύλινα πατώματα και στέγη, και εσωτερική διαχωριστική τοιχοποιία από «τσατμά». Η κατάστασή του κρίνεται ως κακή, καθώς τμήμα της στέγης αλλά και των πατωμάτων έχουν καταρρεύσει και η λειτουργία του έχει διακοπεί. Προσδοκώμενα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας είναι η επαναφορά του κτιρίου σε λειτουργική κατάσταση με την άρση οποιασδήποτε επισφάλειας σε στατικά και δυναμικά φορτία χρησιμοποιώντας σύγχρονα κανονιστικά κείμενα. Ως διαδικασία για τον σκοπό αυτόν αναφέρεται η εξής: Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και αποτύπωση του φέροντα οργανισμού και καταγραφή υλικών και τεχνοτροπίας δόμησης, καταγραφή της παθολογίας του κτιρίου, συλλογή και αξιοποίηση υφιστάμενου υλικού και πρόσθετη έρευνα, υπολογιστική προσέγγιση, διαμόρφωση προτάσεων επέμβασης.
  • This thesis aspires to be a contribution to the preservation of the rich Architectural heritage of the main and auxiliary buildings within Mount Athos. Specifically, it concerns the assessment, repair and strengthening of a traditional old building, which was previously used as a stable facility in the holy monastery of Zografos. The building in question is a 700m2, two-storey one, with an "L" shape plan view and consists mainly of load-bearing stone masonry, wooden floors and a wooden roof. Internally one can find scarcely placed wattle and daub masonry. Its structural condition is considered to be poor, as part of the roof and flooring has collapsed and its operation has ever since been suspended. The expected results of the dissertation relate to the restoration of the building to operational condition by removing any structural risk in static and dynamic conditions using modern regulatory texts. The procedure that was implemented for this purpose is the following: Firstly, architectural drawings with building details and documentation of all structural elements and relevant materials were meticulously constructed and all the elements that constitute the pathology of the building were designated. As far as the mechanical properties of the materials, various sources were examined and additional research was conducted where deemed necessary. Moreover, for the structural assessment of the building and the formulation of proposals concerning the repair and strengthening, a computational approach using the finite element analysis method was implemented.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.