Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Συμπεριφοράς Υψηλών Κτιρίων

Earthquake Design and Seismic Performance of High-Rise Buildings (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λυγκώνη, Χρυσούλα
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 10 Αυγούστου 2020 [2020-08-10]
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. Αθανασοπούλου, Αδαμαντία
 8. ΥΨΗΛΑ ΚΤΙΡΙΑ
 9. 13
 10. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες,χάρτες
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο αντισεισμικός σχεδιασμός και η ανάλυση συμπεριφοράς των υψηλών κτιρίων. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν οι γενικές αρχές σχεδιασμού και οι μέθοδοι ανάλυσής τους. Διερευνήθηκαν τα δομικά συστήματα υψηλών κατασκευών και τα συστήματα αντοχής πλευρικών φορτίων έναντι της επίδρασης του ανέμου. Στη συνέχεια προσομοιώθηκε και αναλύθηκε το χαρακτηριστικό δομικό σύστημα δεσμοποιημένου σωληνωειδούς (Bundled Tube) 60 ορόφων, συνολικού ύψους 180μ. Η μοντελοποίηση του φορέα έγινε στο Λογισμικό SCADApro. Ακολούθησε Δυναμική Ανάλυση της μελέτης βάση του κανονισμού EC8 και το Ελληνικό Προσάρτημα. Έγιναν έλεγχοι σεισμικής ελαστικής ανάλυσης. Τέλος συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα με αντίστοιχη μελέτη όμοιου φορέα που δημοσιεύθηκε σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό και λήφθηκαν συμπεράσματα που αφορούν στην επίδραση των ζωνών περίσφιξης σε κτίρια ύψους έως 60 ορόφους
  • The object of this diploma thesis is the Earthquake Design and Seismic Performance of tall buildings. For this purpose were studied their general design principles and the analysis methods. There were also researched High-rise buildings structural systems and lateral load-bearing systems against the influence of wind. A typical structural system of 60 floors, a Bundled Tube, was simulated, with a total height of 180m. The mathematical modeling was calculated in Scadapro software. Thereafter followed the dynamic analysis of the structural system based on the EC8 regulation and the Hellenic Appendix. Seismic elastic checks were performed. Finally the results were compared with a corresponding study of a similar model published in an international scientific journal and conclusions were reached regarding the effect of bracing systems on buildings το 60 floors high
 11. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.