Αναπαραστάσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στον δημόσιο λόγο: η περίπτωση του 9ου Thessaloniki Pride (2021)

The representation of LGBTQI+ community in public speech: the case of 9th Thessaloniki Pride (2021) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χαλκοπούλου, Χριστίνα
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 27 Φεβρουαρίου 2022 [2022-02-27]
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. Αλβανούδη, Αγγελική
 8. Καμηλάκη, Μαρία | Κανάκης, Κωνσταντίνος
 9. κοινωνικό φύλο | social gender | ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα | LGBTQI+ community | αναπαραστάσεις | representations | Κριτική Ανάλυση Λόγου | Critical Discourse Analysis | ετεροποίηση | othering | λόγος διάκρισης | discriminatory discourse | ομοφοβία | homophobia | ετεροκανονικότητα | heteronormativity
 10. 1
 11. 65
 12. 51
 13. Περιέχει: πίνακες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τις αναπαραστάσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και των μελών αυτής στον δημόσιο διαδικτυακό λόγο. Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας τεχνικές που μας προσφέρει η εργαλειοθήκη της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, διερευνούμε γλωσσικές πρακτικές που διαιωνίζουν την ετεροποίηση των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ παράλληλα αναδεικνύουμε τις κυρίαρχες ιδεολογικές οπτικές και αξίες που οδηγούν στην παραγωγή λόγου διάκρισης ή/και μίσους. Για τις ανάγκες της μελέτης επικεντρωνόμαστε στον ομοφοβικό λόγο όπως εντοπίζεται σε σχόλια που παράγονται από χρήστριες/χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, YouTube) και αναγνώστριες/αναγνώστες ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, τα οποία προέκυψαν με αφορμή τη διοργάνωση και διεξαγωγή του 9ου Thessaloniki Pride. Με μεθοδολογικά εργαλεία την κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση του Fairclough και τη συστημική λειτουργική γραμματική του Halliday εξετάζουμε σε βάθος τα κειμενικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο σχολίων που χαρακτηρίζονται από μια αρνητική στάση κατά της ομάδας των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων. Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αναπαρίστανται ως κοινωνικό σώμα που ουσιοκρατικά επιδιώκει να αποδομήσει τις κοινωνικές νόρμες και τις κυρίαρχες αξίες (θρησκεία, έθνος) ή ως ομάδα με αντικοινωνική και ορισμένες φορές άμεσα ποινικοποιήσιμη δράση. Εντοπίζουμε σχεδόν καθολική κυριαρχία του προσβλητικού/υποτιμητικού λόγου που πραγματώνεται με τη χρήση δυσφημιστικών όρων, προσβλητικών και περιπαικτικών εκφράσεων, χυδαιολογιών και απειλών. Η ρητορική διάκρισης αρκετών σχολιαστριών/σχολιαστών βασίζεται και στη χρήση συναισθηματικού λεξιλογίου και μεταφορικών διατυπώσεων, ενώ συχνοί μηχανισμοί απαξίωσης της «αλλότριας» ομάδας είναι ο σαρκασμός και το χιούμορ. Αναφορικά με το ιδεολογικό υπόβαθρο των σχολίων που αναλύθηκαν, διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα προσκύπτουν στις ιδεολογικές αξίες της ετεροκανονικότητας, καθώς σχετίζονται με βαθιά ριζωμένες πολιτισμικές αντιλήψεις, «κανονικότητες» και στερεότυπα.
  • The present thesis deals with the representation of the LGBTQI+ community and its members in public online speech. More specifically, by deploying Critical Discourse Analysis, we analyze linguistic practices that perpetuate processes of othering related to members of the LGBTQI+ community, and we demonstrate the dominant ideological views and moral values which lead to discriminatory discourse and/or hate speech. In the present study we focus on homophobic speech found in comments made by users of social media (Facebook, YouTube) and readers of news webpages about the organization and realization of the 9th Thessaloniki Pride. Following Fairclough’s socio-cultural approach and Halliday’s Systemic Functional Linguistics, we examine in depth the genre characteristics as well as the content of the comments which are marked by a negative attitude towards LGBTQI+ people. Our analysis shows that members of the LGBTQI+ community are treated either as a group which aims at the deconstruction of social rules and dominant values (religion, nation) or as a group with anti-social criminal activity. We observe the common use of offensive speech, which is expressed via the use of dysphemism, vulgarisms and threats, and we show that the rhetoric of some commentators is based on the use of affective and figurative language. Moreover, sarcasm and humor are commonly used for belittling the ‘Other’. We conclude that most of the comments analyzed rely on the ideological values of heteronormativity, as they reflect deeply embedded cultural views, ‘normativities’ and stereotypes.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.