Αναπαραστάσεις της Αναπηρίας σε Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας: Προσεγγίζοντας τον Αυτισμό μέσα από διδακτικές κριτικές παρεμβάσεις

Representations of disability in Mass Culture Texts: Approaching Autism through teaching critical interventions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μάρκου-Νικάνδρου, Δήμητρα
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. Οικονομάκου, Μαριάνθη
 8. Σιπητάνος, Κωνσταντίνος | Στάμου, Αναστασία
 9. Αναπαραστάσεις | Representations | Αναπηρία | Disability | Αυτισμός | Autism | Κριτική Ανάλυση Λόγου | Critical Discourse Analysis | πολυγραμματισμοί | multiliteracies | Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας | Mass Culture Texts
 10. 5
 11. 41
 12. 31
 13. Περιέχει: εικόνες, σχήματα
  • Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη των διαφορετικών αναπαραστάσεων της αναπηρίας στα Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας. Το ζήτημα της αναπηρίας έχει απασχολήσει πολλούς επιστημονικούς κλάδους και για αυτόν τον λόγο ερευνάται εκτενώς αποκαλύπτοντας νέα δεδομένα. Στην παρούσα εργασία, μελετώνται οι διαφορετικές αναπαραστάσεις της αναπηρίας αναδεικνύοντας τα δύο κυρίαρχα μοντέλα για αυτήν, το ιατρικό και το κοινωνικό, τα οποία αντιπροσωπεύουν και τους κυρίαρχους λόγους (discourses) και τις κυρίαρχες στάσεις. Στη συγκεκριμένη εργασία, μέσα από το μεθοδολογικό υπόβαθρο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (στο εξής ΚΑΛ), διερευνώνται οι αναπαραστάσεις του αυτισμού στην τηλεοπτική σειρά «Η λέξη που δε λες» και σε τρεις εικόνες παιδιών με αυτισμό. Επιπλέον, αξιοποιώντας το τρισδιάστατο μοντέλο του Fairclough και τη Γραμματική Οπτικού Σχεδίου των Kress & van Leeuwen για την ανάλυση, διαπιστώθηκαν οι κυρίαρχες αναπαραστάσεις για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (στο εξής, ΔΑΦ). Σκοπός της εργασίας είναι ο εντοπισμός γλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων και κυρίαρχων αναπαραστάσεων σε πολυτροπικά κείμενα που αναδεικνύουν και διαμορφώνουν τις αρνητικές κυρίως στάσεις και αντιλήψεις της κοινωνίας για τον αυτισμό. Συγχρόνως, η εργασία πλαισιώνεται από την αξιοποίηση των επιλεγμένων Κειμένων Μαζικής Κουλτούρας (στο εξής ΚΜΚ) στη διδακτική διαδικασία. Η μαζική κουλτούρα παίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα των μαθητών/τριών, για αυτό τον λόγο επιλέγεται συχνά για τη γλωσσική διδασκαλία. Η διδακτική πρόταση στηρίζεται στο μοντέλο των Πολυγραμματισμών και, μέσω του κριτικού γραμματισμού, οι μαθητές/τριες μπορούν να προσεγγίσουν τον αυτισμό με μια κριτική ματιά. Οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με τη ΔΑΦ, εφόσον την προσεγγίζουν τόσο από τη μεριά του ίδιου του αυτιστικού παιδιού, όσο και από τη μεριά του οικείου περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια πρόταση διδασκαλίας που έχει ως βασικό στόχο την αποδοχή της διαφορετικότητας και την αναπλαισίωση στερεοτυπικών αντιλήψεων στο σχολικό περιβάλλον.
  • This dissertation attempts to highlight the different representations of disability in Mass Culture Texts. The issue of disability has occupied many scientific disciplines and this is the reason why it is being extensively researched, revealing new data. In the present paper, different representations of disability are studied, highlighting the two dominant models of disability, the medical and the social, which both represent the dominant discourses and attitudes of disability. In this paper, under the methological background of Critical Discourse Analysis (referred as CAL), the representations of autism are examined in the TV series “Η λέξη που δε λες” (The word you do not say) and in three images of autistic children. In addition, the dominant representations of Autism Spectrum Disorder (referred as ASD) were identified by using Fairclough’s 3D model and Kress & van Leeuwen’s Grammar of Visual Design. The purpose of this dissertation is to identify linguistic and non-linguistic elements and dominant representations in multimodal texts which highlight and shape society’s negative attitudes and perceptions about autism. At the same time, this paper is framed by the utilization of selected Mass Culture Texts (referred as MCT) in the teaching process. Mass Culture plays a significant role is student’s daily life, which is why it is often chosen in language teaching. The teaching proposal is based on the Model of Multiliteracies and through critical literacy students can approach autism by a critical view. Students come in contact with ASD, as they approach it both from the side of the autistic child and the familiar environment. This teaching proposal’s main goal is the acceptance of diversity and the reframing of stereotypes in school environment.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.