Γλωσσικές ιδεολογίες στο λόγο του διδακτικού υλικού στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο: πρόταση ανάπτυξης κριτικού γραμματισμού

 1. MSc thesis
 2. Μπούρα, Βασιλική
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. March 2021 [2021-03]
 5. Ελληνικά
 6. 55
 7. Σιπητάνος, Κωνσταντίνος
 8. Ποταμιάς, Γεώργιος | Στάμου, Αναστασία
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου | Νεοελληνική Γλώσσα | σχολικά εγχειρίδια | γλωσσικές αναπαραστάσεις | κριτικός γραμματισμός
 10. 20
 11. 5
 12. Περιέχει εικόνες
  • Το σχολικό βιβλίο Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου και οι γλωσσικές αναπαραστάσεις που κατασκευάζουν τα κείμενά του σε σχέση με γλωσσικά ζητήματα και στάσεις για τη γλώσσα αποτελούν το αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, από τη 2η ενότητα του σχολικού βιβλίου με τίτλο «Γλώσσα-Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου» επιλέχθηκαν κείμενα που αναπαριστούν στάσεις και ιδεολογίες για τα ζητήματα της γλωσσικής μεταβολής και της γλωσσικής υποχώρησης. Τα κείμενα μελετήθηκαν ως φορείς ιδεολογικού περιεχομένου διαμορφωμένα στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον τους. Αναλύθηκαν σύμφωνα με την Κριτική Ανάλυση Λόγου. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε η Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday για την περιγραφική ανάλυση και στη συνέχεια τα κείμενα μελετήθηκαν ως πρακτική λόγου και κοινωνική πρακτική. Η ανάλυση οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα κείμενα ως οργανικό μέρος της διδακτικής ενότητας αναπαράγουν το λόγο της απειλούμενης γλώσσας από την καταλυτική επίδραση της αγγλικής, σύμφωνα με τον οποίο ο δανεισμός και η γλωσσική επαφή αποτελούν σημάδια παρακμής για τη γλώσσα και απειλή για την κουλτούρα των ομιλητών της. Στο τέλος της εργασίας σχεδιάστηκε μια διδακτική πρόταση σύμφωνα με τις αρχές του κριτικού γραμματισμού.
  • The present thesis investigates the language attitudes that are being constructed in the Modern Greek School in the official school books in the 9th grade (3rd grade in the Greek JHS). More specifically, through the second unit which is dedicated to the theme Language specific attitudes, stances and values are being promoted. The texts as carriers of ideological meaning constructed and disseminated specific meanings in the wider socio-cultural environment. These texts were analyzed with Critical Discourse Analysis and, specifically, with Fairclough’s model, which utilizes Halliday’s Systemic-Functional Grammar. Based on this linguistic analysis the texts were further analyzed as discourse and social practice. Main finding of the research is that in the official text books the Greek Language is presented under threat from the English Language and that language contact and borrowing are confronted as decline and severe threat of the Greek culture and identity. Based on this analysis an educational proposal is being constructed based on the critical literacy practices.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές