ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ- ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR - WEBSITES AND SOCIAL MEDIA AS WAYS OF INFORMATION OF GREEK FARMERS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αποστολοπούλου, Βικτωρία
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Βαμβακάς, Βασίλειος
 8. Πασχαλίδης , Γρηγόρης | Βέγλης, Ανδρέας
 9. Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, Information and Communication Technologies, | Αγρότης, Farmer | Γεωργία, Agriculture
 10. 1
 11. 11
 12. 28
 13. Περιέχει διαγράμματα, εικόνες
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία καταγράφει τον ρόλο και τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον ελληνικό αγροτικό τομέα και διερευνά κατά πόσο οι διαδικτυακοί ιστότοποι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται ως τρόποι ενημέρωσης των Ελλήνων αγροτών. Αφορμή για την παρούσα έρευνα αποτελεί το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο τόσο στο ίδιο το φυσικό περιβάλλον όσο και στον αγροτικό τομέα τα οποία θέτουν στο επίκεντρο την ανάγκη σωστής και έγκαιρης ενημέρωσης και πληροφόρησης των αγροτών για τη λήψη ορθών αποφάσεων που θα οδηγήσουν στα βέλτιστα αποτελέσματα τόσο για την αγροτική τους εκμετάλλευση όσο και τη βιωσιμότητα ολόκληρου του αγροτικού τομέα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, προαπαιτούμενο των οποίων είναι το διαδίκτυο, μπορούν να συμβάλλουν στη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για πολλούς επιμέρους τομείς του αγροδιατροφικού κλάδου. Στο θεωρητικό μέρος της μεταπτυχιακής εργασίας, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζονται οι ΤΠΕ, ο ρόλος τους στον αγροτικό τομέα όπως επίσης και η χρήση και τα πιθανά τους οφέλη. Στο δεύτερο σκέλος του θεωρητικού μέρους καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των αγροτών, με στοιχεία από ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, καθώς χαρακτηριστικά όπως το μορφωτικό επίπεδο και ηλικία είναι παράγοντες χρήσης ή μη των ΤΠΕ. Οι σύγχρονες μορφές επικοινωνίας και ενημέρωσης, όπως οι διαδικτυακοί ιστότοποι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έχουν στη βάση τους το διαδίκτυο και γίνονται προσβάσιμα μέσω των ΤΠΕ (υπολογιστής, τάμπλετ, κινητό τηλέφωνο), μπορούν να συμβάλλουν στη διάδοση της γνώσης στον αγροτικό τομέα. Για αυτό το λόγο το ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας διερευνά τη χρήση του διαδικτύου, των ιστοτόπων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους Έλληνες αγρότες ώστε να διαφανεί η προοπτική του αγροτικού τομέα στη νέα ψηφιακή εποχή που θέτει στο επίκεντρο την τεχνολογία. Από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι ότι στην πλειοψηφία του το δείγμα της παρούσας εργασίας χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, με την ηλικία να αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα στη χρήση του. Επίσης, καταγράφηκε το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως ένα εργαλείο λήψης πληροφοριών για τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις από αγροτικούς κυρίως διαδικτυακούς ιστοτόπους. Σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η χρήση τους είναι διευρυμένη στους Έλληνες αγρότες, ωστόσο τα ποσοστά είναι μειωμένα σε σχέση με την ευρύτερη χρήση του διαδικτύου. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο να διαδοθεί σε όλους τους αγρότες ανεξαρτήτως ηλικίας, η γνώση για τη χρήση των ΤΠΕ και των νέων μέσων που παρέχουν πιο γρήγορη και άμεση πληροφόρηση.
  • The present paper records the role and use of Information and Communication Technologies (ICTs) in the Greek agricultural sector and explores whether internet sites and social media are used as ways of informing Greek farmers. The reason for the present research is the ever-changing landscape both in the natural environment and in the agricultural sector which focuses on the need for accurate and timely information for farmers to make sound decisions that will lead to optimal results for both their agricultural exploitation as well as the viability of the entire agricultural sector. According to the literature, Information and Communication Technologies, the prerequisite of which is the Internet, can contribute to the dissemination of knowledge and information in many sub-sectors of the agri-food sector. The theoretical part of the postgraduate thesis, through the bibliographic review, presents ICT, their role in the agricultural sector as well as their use and potential benefits. The second part of the theoretical part describes the characteristics of farmers, with data from European databases, as characteristics such as educational level and age are factors of ICT use or not. Modern forms of communication and information, such as websites and social media, based on the Internet and made accessible through ICT (computer, tablet, mobile phone), can contribute to the dissemination of knowledge in the field of agriculture. For this reason, the research part of the present paper explores the use of the Internet by Greek farmers in the use of the Internet, websites and social media in order to shed light on the prospect of the agricultural sector in the new digital era that focuses on technology. One of the most important findings is that the majority of the present sample uses the Internet, with age being a deterrent to its use. It was also noted that the majority of Greek farmers surveyed use the internet as a tool for obtaining information on their farms from mainly rural internet sites. Regarding the use of social media, their use is widespread among Greek farmers, but the rates are lower compared to the wider use of the Internet. It is therefore appropriate to disseminate to all farmers, irrespective of age, the knowledge of the use of ICTs and new media that provide faster and more direct information.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές