Η Περιπέτεια του Μικελάντζελο Αντονιόνι. Θεματική και Αφηγηματική ανάλυση. Συγγραφή σεναρίου

The Adventure (L’Avventura) by Michelangelo Antonioni. Thematic and narrative analysis. Film script (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΡΟΔΗ ΑΣΗΜΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. Παναγιώτης Ιωσηφέλης
 8. Παναγιώτης Ιωσηφέλης | Ευάγγελος Καλαμπάκας | Ελπίδα Βόγλη
 9. Αντονιόνι | Περιπέτεια | τριλογία | αποξένωση | θεματική | αφήγηση
 10. Κινηματογραφικη και Τηλεοπτική Γραφή ΔΓΡ61
 11. 17
 12. 18
  • Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ταινία Η Περιπέτεια (LAvventura, 1960)  του μεγάλου Ιταλού κινηματογραφιστή Μικελάντζελο Αντονιόνι (Michelangelo Antonioni), μια από τις πιο σημαντικές και ρηξικέλευθες κινηματογραφικές δημιουργίες του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα. Αρχικά παρουσιάζεται συνοπτικά η ζωή και η εργογραφία του σκηνοθέτη και κατόπιν αναλύεται το έργο του με βάση την εποχή, τα στοιχεία που το διαμόρφωσαν και την εξέλιξή του μέσα από σημαντικές ταινίες-σταθμούς που το καθόρισαν. Γίνεται μια συνολική αποτίμηση του έργου του Αντονιόνι, ώστε να καταδειχθεί η σπουδαιότητά του και η θέση του στην ιστορία της 7ης τέχνης. Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για την Περιπέτεια, παρουσιάζεται η πλοκή της, ενώ παρατίθενται και σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται με τα γυρίσματα και την αρχική επεισοδιακή υποδοχή της. Έπειτα παρουσιάζεται η θέση του δημιουργού σχετικά με την ταινία, η αντίστοιχη θέση των κριτικών, καθώς και ο ρόλος της στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της κινηματογραφικής τέχνης. Διερευνάται ακόμη η επίδρασή της στο έργο άλλων σκηνοθετών, σύγχρονων και μεταγενέστερων. Επειδή η Περιπέτεια αποτελεί το πρώτο μέρος μιας από τις σημαντικότερες θεματικές τριλογίες, αναλύεται το συνολικό πλαίσιο της τριλογίας και γίνεται αναφορά στις άλλες δυο ταινίες που τη συναποτελούν, τη Νύχτα (La Notte, 1961) και την Έκλειψη (LEclisse, 1962), με έμφαση στα κοινά στοιχεία τους στη θεματική και την αισθητική. Έχοντας ως βάση τις επικρατούσες κινηματογραφικές θεωρίες σχετικά με το θέμα επιχειρείται να τεκμηριωθεί η απόκλιση της ταινίας από τα κρατούντα πρότυπα, να οριστούν οι θεματικοί άξονες που τη διατρέχουν και στη συνέχεια να αναλυθούν. Τέλος, παρουσιάζονται οι καινοτομίες της Περιπέτειας ως προς τη δομή και το περιεχόμενο της αφήγησης, το στοιχείο της εναλλακτικότητας, τους χαρακτήρες και τη μουσική. Στο δημιουργικό μέρος καταδεικνύεται η επίδραση της ταινίας στην προσπάθεια άρθρωσης σεναριακού λόγου και δίνεται βάρος στα κοινά σημεία που αποτελούν και τη βάση για τη συγγραφή του πρωτότυπου σεναρίου. Παρουσιάζεται ολοκληρωμένη η ιδέα για το σενάριο ταινίας μεγάλου μήκους, ενώ αναπτύσσεται σε ολοκληρωμένη σεναριακή μορφή η πρώτη πράξη.

  • The subject of the present thesis is the film The Adventure /L'Avventura (1960), one of the most important and groundbreaking cinematic creations of the second half of the 20th century, by the great Italian filmmaker Michelangelo Antonioni. Firstly, the director's life and work are presented, and then his work is analyzed with regard to the era, the elements that shaped it, and its evolution through important milestone films that defined it. An overall assessment of Antonioni's work is made, in order to demonstrate its importance and its place in the history of cinema. Detailed information about the Adventure is then given, its plot is presented, while important elements related to the shooting and its initial dramatic reception are listed. Then the author's position regarding the film is presented, the corresponding position of the critics, as well as its role in the formation and development of the cinematographic art. His influence on the work of other directors, contemporary and posterior, is being explored as well. Since Adventure is the first part of one of the most important thematic trilogies, the overall context of the trilogy is analyzed and reference is made to the other two films that make it up, that is Night (La Notte, 1961) and Eclipse (L'Eclisse, 1962), with an emphasis on their thematic and aesthetic commonalities. Based on the prevailing film theories on the subject, an attempt is made to document the film's deviation from the prevailing standards, to define the thematic axes that run through it, and then to analyze them. Finally, the innovations of the Adventure in terms of the structure and content of the narrative, the element of alternation, the characters and the music are presented. In the creative part, the effect of the film on the attempt to articulate a script discourse is demonstrated and weight is given to the common points that form the basis for the writing of the original script. The idea for the feature film script is presented complete, while only the first act is developed in complete screenplay form.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές