Ζητήματα πρόσληψης, μετάφρασης και διασκευής της Παναγίας των Παρισίων

Recruitment, translation and adaption issues of Notre Dame (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 54
 7. Αντωνιάδου, Ολυμπία
 8. Παπασπυρίδου, Ιωάννα | Βλαβιανού, Αντιγόνη
 9. Παναγία των Παρισίων | Διασκευή, Προσαρμογή | Μυθιστόρημα
 10. Δημιουργική Γραφή/ ΔΓΡ51
 11. 33
 12. 34
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη μελέτη ενός κλασικού έργου διαχρονικά. Το υπό εξέταση έργο είναι η Παναγία των Παρισίων του Victor Hugo. Η Γαλλία έχοντας επιδείξει ένα πλήθος αξιόλογων συγγραφέων θεωρείται, όχι άδικα, λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ο Hugo ηγέτης του ρομαντισμού. Αφού λοιπόν δόθηκαν κάποιες θεμελιώδεις έννοιες όπως αυτή του «μυθιστορήματος» και του «κλασικού», η έρευνα στόχευσε στον χώρο των διασκευών.

   Διασκευές παιδικές, ενηλίκων, graphic novels ακόμα και κινηματογραφικές αναπαραστάσεις του έργου ερευνήθηκαν και παρουσιάστηκαν κατά χρονολογική σειρά. Σε κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες γίνονται κάποια σχόλια και παρατηρήσεις που προκύπτουν από την επιστημονική μελέτη. Η εικονογράφηση από την άλλη, προσεγγίζεται ως σημαντικό τμήμα της παιδικής διασκευής και ως ενιαίος αφηγηματικός κώδικας.

   Το έργο εξετάζεται επίσης τόσο κειμενοκεντρικά όσο και από ιδεολογικής-κοινωνικής πλευράς. Τα ζητήματα πρόσληψης που προκύπτουν αναφέρονται διεξοδικά στα συμπεράσματα καθώς και οι δυσκολίες στη προσέγγιση ενός λογοτεχνικού έργου κριτικά. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση του περιεχομένου, στους μηχανισμούς πρόσληψης καθώς και στην αναγνωστική ανταπόκριση. Σύντομη αναφορά γίνεται στην πυρκαγιά του 2019, που έφερε ξανά το βιβλίο του Hugo στο προσκήνιο.

  • This thesis aims to study a classical work over time. The under-consideration project is Victor Hugo’s “Hunchback of Notre Dame”. Having produced a number of notable writers, France is considered, not without reason, the cradle of European culture and Hugo the leader of romanticism. So, after some fundamental concepts such as "novel" and "classic" were given, the framework of the work revolved around the part of adaptations.

   Adaptations for children, adults, graphic novels and even film representations of the work were researched and presented in chronological order. In each of the above sections some comments and observations are made that are based in the scientific study. The illustration, on the other hand, was approached as an important part of the children's adaptation and as a single narrative code.

   The work was also examined both textually and from an ideological-social point of view. The recruitment issues that arise are thoroughly addressed in the conclusions as well as the difficulties in approaching a literary work critically. Emphasis was placed on the content part, the intake mechanisms as well as the reading response. A brief mention is made of the fire of 2019, which brought Hugo's book back into the limelight.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές