Η μεταφορά της Αττικής τραγωδίας στον κινηματογράφο: η περίπτωση της Αντιγόνης του Σοφοκλή στο έργο του Γιώργου Τζαβέλλα (1961) και της Sophie Deraspe (2019) υπό το πρίσμα της ψυχολογικής ανάλυσης της Αντιγόνης.

The adaptation of the Attica tragedy to the cinema: the case of Sophocles' Antigone in the work of Giorgos Tzavellas (1961) and Sophie Deraspe (2019) in the light of the psychological analysis of Antigone. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 45
 7. Μήτσου, Ιωάννης
 8. Πετρίδης, Σωτήριος | ΒΟΓΛΗ, ΕΛΠΙΔΑ
 9. Antigone, Sophocles, adaptation, cinema, tzavelas, deraspe, ancient tragedy
 10. ΔΓΡΔΕ
 11. 4
 12. 9
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μία μελέτη της μεταφοράς της Αντιγόνης του Σοφοκλή (Σοφοκλής,1994), της αρχαίας τραγωδίας, στον κινηματογράφο. Πιο συγκεκριμένα έχει ως στόχο να αναδείξει τα ψυχολογικά επίπεδα του χαρακτήρα της Αντιγόνης υπό τις συνθήκες μεταφοράς της αρχαίας τραγωδίας στον κινηματογράφο.

   Η εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη, το θεωρητικό και το δημιουργικό. Στο θεωρητικό μέρος αναφέροντα εισαγωγικά κάποιες βασικές αρχές ανάλυσης των χαρακτήρων από ψυχολογικής άποψης, εφαρμοσμένες στο κινηματογραφικό σενάριο. Δημιουργούνται ερωτήματα ως προς τις αιτίες που η Αντιγόνη και η πλοκή του έργου είναι τόσο διαχρονική και τόσους αιώνες μετά ακόμα απασχολεί, αναλύεται και μελετάται εις βάθος. Η εργασία αυτή βασίζεται σε δύο ταινίες, την Αντιγόνη (Seydi Demirtas, Antigoni, 1961) του Γιώργου Τζαβέλλα (1961) και την Αντιγόνη της Sophie Deraspe (2019). Η ψυχολογική ανάλυση του χαρακτήρα της Αντιγόνης σε κάθε ταινία είναι το βασικό κομμάτι της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα δημιουργείται το ερώτημα, κατά πόσο η πράξη της Αντιγόνης είναι ανιδιοτελής και κατά πόσο η ίδια μπορεί να χαρακτηριστεί αυτοκαταστροφική. Η σύγκριση των δύο ταινιών και με φόντο το πρωτότυπο κείμενο είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη δουλειά αυτής της διπλωματικής.

   Στο δημιουργικό κομμάτι γεννάται μία άλλη Αντιγόνη, σε μία ελεύθερη διασκευή, τοποθετημένη στο σήμερα. Το κινηματογραφικό σενάριο είναι ταινίας μικρού μήκους. Το ηθικό έρχεται σε αντίθεση με το νόμιμο και το ερώτημα γύρω από την ανιδιοτέλεια και την αυτοκαταστροφικότητα της Αντιγόνης επιβεβαιώνεται και απαντάται μέσα από τον χαρακτήρα μιας άλλης Αντιγόνης που παραδίδεται και βυθίζεται οικειοθελώς στην μαύρη τρύπα που την ρουφά.

   Λέξεις κλειδιά: αρχαία τραγωδία, Αντιγόνη, κινηματογράφος, ψυχολογική ανάλυση, Τζαβέλλας, Deraspe, σενάριο

  • The following thesis is a study of an adaptation of Sophocles’ Antigone, the ancient tragedy, in cinema.  More specifically, its aim is to point out the psychological levels of Antigone’s character under the conditions of transferring ancient tragedy to cinema.
   The thesis is divided into two basic parts, the theoretical and the creative. In the theoretical part there are mentioned, introductory, some basic principles of analyzing characters from a psychological perspective, carried out in the cinemagraphic scenario. Questions arise as to what are the reasons Antigone and the plot still are timeless and so many centuries later it still concerns and is analyzed and studied in depth. This thesis is based on two movies, Antigone by George Tzavelas (1961) and Antigone by Sophie Deraspe (2019). The psychological analysis of Antigone’s character in each movie is the core part of this thesis. More specifically, the question that arises is up to which point Antigone’s action is selfless and to which extent can she be characterized as self-destructive? The comparison of these two movies, and with the original text forming the background, is necessary for the integrated work of this thesis.


   In the creative part another Antigone is born, in a free adaptation, placed in modern reality. The cinematographic scenario is of a short film movie. The ethical contradicts the lawful and the question around Antigone’s selflessness and self-destructiveness is confirmed and answered through the character of another Antigone who surrenders and drowns willingly in the black hole that consumes her.

   Key words: ancient tragedy, Antigone, cinema, psychological analysis, Tzavelas, Deraspe, scenario 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές