Το θρησκευτικό στοιχείο στα Πεζογραφήματα του Κώστα Κρυστάλλη

The religious element in the Prose Writings of Kostas Krystallis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. Κούγκουλος Αθανάσιος
 8. Κούγκουλος Αθανάσιος | Νίκου Χρήστος | Καλογήρου Γεωργία (Τζίνα)
 9. Κώστας Κρυστάλλης | Ηθογραφία | Θρησκευτική Λαογραφία | Δημιουργική Γραφή
 10. ΔΓΡΔΕ
 11. 57
 12. 7
 13. <<Ορθοδοξία και Λογοτεχνία>>, στο Η Ορθοδ Αθανασοπούλου-Κυπρίου Σπ., <<Ορθοδοξία και Λογοτεχνία>>, στο Η Ορθοδοξία ως Πολιτιστικό επίτευγμα και τα Προβλήματα του Σύγχρονου Ανθρώπου . Ορθοδοξία και Μετα-Νεωτερικότητα.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών <<Δημιουργική Γραφή>> και επιδιώκει να διερευνήσει το έργο Πεζογραφήματα του Κώστα Κρυστάλλη μέσα από τον άξονα της θρησκείας. Τα Πεζογραφήματα εκδόθηκαν το 1894 και περιλαμβάνουν επτά αφηγήματα. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται η ερμηνευτική προσέγγιση της θέσης και της λειτουργίας του θρησκευτικού στοιχείου, όπως αυτό παρουσιάζεται στα επτά αφηγήματα, σε συνάρτηση με τη φύση, τη λαογραφία και την εθνική ταυτότητα. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου. Αρχικά αντλήθηκε υλικό μέσα από τα κείμενα και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα σύστημα κατηγοριών εστιασμένο στις αναφερόμενες συναρτήσεις και στις ερμηνείες που προέκυψαν κατά τη μελέτη τους.

   Ο συγγραφέας τόσο στον ποιητικό όσο και στον πεζό λόγο κατέχει σημαντική θέση στα ελληνικά γράμματα της περιόδου 1880-1920, της λεγόμενης Νέας Αθηναϊκής Σχολής. Βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης λογοτεχνικής περιόδου και κυρίως στον τομέα της πεζογραφίας που μελετάμε είναι η επιρροή των Ελλήνων συγγραφέων από το ρεύμα του ρεαλισμού και του νατουραλισμού, από την ανάπτυξη της επιστήμης της λαογραφίας, γεγονός που τους οδηγεί να κινηθούν στον χώρο της ηθογραφίας περιγράφοντας τη ζωή του ελληνικού λαού στην ύπαιθρο, δημιουργώντας εθνική πεζογραφία. Σημαντικό πνευματικό γεγονός της περιόδου, που ξεχωρίζει, είναι ο αγώνας για την καθιέρωαη της δημοτικής ως επίσημης γραπτής γλώσσας.

   Ο Κρυστάλλης επηρεασμένος από το γενικότερο λογοτεχνικό πνεύμα της εποχής απεικονίζει με ρεαλισμό τους χώρους και τις ζωές των ανθρώπων της Ηπείρου, του τόπου καταγωγής του, ενώ ο λυρισμός σε αρκετά σημεία της πένας του και η χαρακτηριστική ηπειρωτική διάλεκτος αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά του. Στα αφηγήματά του έκδηλος είναι ο κυρίαρχος ρόλος της φύσης, του νόστου, αλλά και του θρησκευτικού στοιχείου σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής που αποτυπώνονται στα Πεζογραφήματά του.

   Στο δημιουργικό κομμάτι της εργασίας επιχειρήθηκε η συγγραφή ενός σύντομου διηγήματος το οποίο διαδραματίζεται στο Μέτσοβο στις αρχές του 20ου αιώνα, αντλώντας έμπνευση από τη θεματική και τον τρόπο γραφής του συγγραφέα.

  • This dissertation was created under the Creative Writing postgraduate and refers to the research of the work Prose Writings of Kostas Krystallis through the axis of religion. Prose Writings were puplished in 1894 and comprise seven narratives. More specifically, it attempts an interprective approach to the position and function of the religious element, as it is presented in the seven narratives, in relation to nature, folklore and national identity. The Content Analysis method was used for the research. First, material was drawn from within the texts and then a category system was created focusing on the  reported functions and the interpretations that emerged during the study.

   The author in both poetic and prose discourse occupies an important place in Greek letters of the literary period 1880-1920, the so-called New Athenian School. The main characteristics og this literary period, especially in the field of Prose Writings that we are studying, are the influence of Greek writers from the current of Realism and Naturalism, from the development of the science of folklore, which leads them to move into the field of Ethnology, describing the life of the Greek people in the countryside, creating national prose. An important intellectual event of the period that stands out is the struggle for the establishment of demotic as a written language.

   Influenced by the general literary spirit of the time, Krystallis depicts with realism the places and lives of the people of Epirus, his place of origin, while the lyricism in several parts of his pen and the characteristic continental dialect highlight his creativity. The dominant role of nature and the religious element in various aspects of life is evident in his short stories. For him, nature is an integral part of his life and is depicted in various ways in his stories.

   In the creative part of this dissertation, an attempt was made to write a short story which takes place in Metsovo drawing inspiration from the author's theme and writing style.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές