Η αξιοποίηση του podcast στη διδασκαλία της Γεωγραφίας

Utilizing Podcasts in Geography Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΡΑΤΩ ΜΠΟΛΙΑΡΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. ΒΑΚΑΛΗ, ΑΝΝΑ
 8. ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑΣΑΡΙΔΟΥ | ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ, ΘΑΡΡΕΝΟΣ
 9. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ, ΑΦΗΓΗΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ, PODCAST, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 10. Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση /ΔΓΡ63
 11. 1
 12. 23
 13. 15
 14. Περιέχει: εικόνες
  • Η εκπαίδευση στις μέρες μας έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό. Το σύγχρονο σχολείο, που κάποτε στόχευε μόνο στη στείρα γνώση έχει ανοίξει τις προοπτικές και τους στόχους του εισάγοντας νέες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας σε ένα ολοκληρωτικά μαθητοκεντρικό πλαίσιο. Η έκφρασή και η δημιουργικότητα, η ισότητα, η συμμετοχικότητα είναι μόνο λίγες από τις δεξιότητες, που επιδιώκονται να αποκτηθούν στο σχολικό πλαίσιο, με σκοπό την δημιουργία μαθητών ικανών να ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα και να εκφράζουν την γνώμη τους με με τόλμη και θάρρος.


   Η εισαγωγή των τεχνολογικών μέσων στην σχολική ζωή, είναι πλέον πραγματικότητα. Σε πλήθος μαθημάτων και με μια πληθώρα μέσων η τεχνολογία έχει πια εισέλθει στο σχολικό πλαίσιο. Η τεχνολογία όμως μπορεί να αντιπροσωπεύεται από μια μεγάλη γκάμα εργαλείων, όπου άλλα έχουν πια εδραιωθεί και άλλα όχι, ενώ σε μερικά μαθήματα είναι περισσότερο αποδεκτή η χρήση τους ενώ σε άλλα όχι. Το podcast επιδιώκει και αυτό να κερδίσει τη θέση του και να αποδείξει την διδακτική του προοπτική, μια προοπτική, που μπορεί να γίνει άκρως χρήσιμη ακόμη και στο μάθημα της Γεωγραφίας. 

  • Education in our days has evolved significantly. The modern school, which once aimed solely at sterile knowledge, has broadened its perspectives and goals by introducing new techniques and teaching methods within a fully learner-centered framework. Expression, creativity, equality, and participation are just a few of the skills sought to be acquired in the school context, aiming to create students capable of responding to stimuli and expressing their opinions with courage and confidence.


   The integration of technological tools into school life is now a reality. In numerous subjects and through a plethora of means, technology has become part of the school environment. However, technology can be represented by a wide range of tools, some well-established and others not, with varying degrees of acceptance in different subjects. Podcasting also seeks to secure its place and demonstrate its pedagogical potential, a perspective that can prove highly beneficial even in the Geography curriculum.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές