Η μεταγραφή έργων του Dostoevsky στον κινηματογράφο. Το παράδειγμα του Robert Bresson.

The transcription of Dostoevsky's literary works to cinematic works of art. The example of Robert Bresson. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΑΤΑΛΙA ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. Νίκος Τερζής
 8. ΤΕΡΖΗΣ, ΝΙΚΟΣ | ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
 9. Κινηματογράφος/Cinema
 10. ΔΓΡ61-Κινηματογραφική και Τηλεοπτική Γραφή
 11. 7
 12. 7
 13. Περιλαμβάνει εικόνες
  • Πρωταρχικός σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να αναδειχθεί το έργο του σπουδαίου Ρώσου λογοτέχνη Fyodor Dostoevsky μέσω των μεταγραφών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Αναφερόμαστε σε έναν δημιουργό που έχει όχι μόνο πολυσυζητηθεί κι αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το σύνολο των τεχνών αλλά παραμένει πάντοτε επίκαιρος λόγω των θεματικών του και συνεχίζει να κινεί το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων καλλιτεχνών. Επιπλέον, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση μεταξύ λογοτεχνίας και κινηματογράφου, κάτι που θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε στη συνέχεια στο πλαίσιο της εργασίας μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων από μεταφορές του έργου του Dostoevsky στον κινηματογράφο. Χρησιμοποιώντας κάποιες από τις μεταγραφές διάσημων έργων του θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τόσο την πολυπλοκότητα της συνεργασίας λογοτεχνίας και κινηματογράφου όσο και τη σπουδαιότητα και τη διαχρονικότητα του έργου ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ρωσικής λογοτεχνίας. Ένας δεύτερος κι εξίσου σημαντικός σκοπός της ανάλυσής μας είναι ειδικότερα η οπτική του Γάλλου σκηνοθέτη Robert Bresson. Αναλυτικότερα, η έμπνευσή του από τον Ρώσο λογοτέχνη και οι δικές του μεταγραφές του έργου του στον κινηματογράφο, με συγκεκριμένα παραδείγματα ταινιών, μας βοηθούν στη μελέτη αλλά και την ανάδειξη της σπουδαιότητας του έργου του Dostoevsky . Η ανάλυση των ταινιών αυτών μας βοηθά όχι μόνο να εξετάσουμε μια διαφορετική, πιο σύγχρονη ματιά όσον αφορά στο έργο του σπουδαίου δημιουργού της κλασικής, ρωσικής λογοτεχνίας αλλά [5] και να επιχειρηματολογήσουμε ως προς τη διαδικασία μεταφοράς λογοτεχνικών έργων στον κινηματογράφο και να οδηγηθούμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Τέλος, θα επιχειρήσουμε να δημιουργήσουμε ένα σενάριο ταινίας μικρού μήκους βασισμένο σε ένα από τα πιο γνωστά έργα του Dostoevsky, τον Σωσία. Μέσω της αναλυτικής παρουσίασης των χαρακτήρων αλλά και μιας συνοπτικής πλοκής του σεναρίου, θα μπούμε στον κόσμο των δυο εξαιρετικών δημιουργών προσπαθώντας να αναδείξουμε τη σχέση κινηματογράφου και λογοτεχνίας έμπρακτα καθώς επίσης και να γίνουμε μέρος της μαγείας των δυο αυτών κόσμων.

  • The primary purpose of this paper is to highlight the work of the great Russian author Fyodor Dostoevsky through the adaptations that have been made from time to time in world cinema. We are referring to a creator who has not only been much discussed and has been a source of inspiration for the whole of the arts, but he always remains relevant due to his themes and continues to arouse the interest of more and more artists. In addition, the relationship between literature and cinema is of great interest, something we will try to analyze later through specific examples from adaptations of Dostoevsky's work in cinema. Using some of the adaptations of his famous works we will attempt to highlight both the complexity of the collaboration between literature and cinema as well as the importance and timelessness of the work of one of the most important representatives of Russian literature. A second and equally important purpose of our analysis is specifically the perspective of the French director Robert Bresson. In more detail, his inspiration from the Russian writer and his own adaptations of his work into the cinema, with specific examples of films, help us to study and highlight the importance of Dostoevsky's work. The analysis of these films helps us not only to examine a different, more modern look at the work of the great creator of classical Russian literature, but also to argue about the process of transferring literary works to cinema and to draw useful conclusions. Finally, we will attempt to create a short film script based one of Dostoevsky's st famous works, The Double. Through the detailed presentation of the characters as well as a brief plot of the script, we will enter the world of the two exceptional creators trying to highlight the relationship between cinema and literature in practice as well as becoming part of the magic of these two worlds.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.