Η αξιολόγηση της δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τη Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο

The assessment of creative writing within the context of the New Curriculum for Literature in Lower Secondary School (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
 8. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΟΥΜΑΣΙΔΗΣ | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
 9. δημιουργική γραφή | αξιολ΄όγηση | Νέο Πρόγραμμα Σπουδών | Γυμνάσιο
 10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 11. 25
 12. 46
 13. Περιέχει: Πίνακες, ρουμπρίκες αξιολόγησης
 14. Οδηγός Δημιουργικής Γραφής του Cambridge / David Morley - Philip Neilsen
  • Η δημιουργική γραφή, τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει δυναμικά στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο τής δίνει κομβικό ρόλο όσον αφορά στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ωστόσο, η αξιολόγηση της δημιουργικής γραφής προκαλεί πολλές συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο, τόσο για το αν μπορούν και πρέπει να αξιολογούνται τα δημιουργικά κείμενα των μαθητών/τριών, όσο και για το ποια κριτήρια πρέπει να τεθούν στη βάση της αξιολόγησης. Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα ανατρέξαμε στην εγχώρια και, κυρίως, στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου αποτυπώνονται εκπαιδευτικές εμπειρίες σχετικά με τη δημιουργική γραφή χωρών που την έχουν εντάξει εδώ και πολλά χρόνια στο εκπαιδευτικό τους σύστημα. Η βιβλιογραφική έρευνα έδειξε ότι η δημιουργική γραφή επιφυλάσσει πολλά οφέλη για τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς, μεταξύ άλλων, ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να γράφουν δημιουργικά και πειραματικά, να αναπτύξουν τις δεξιότητες της γραφής τους, να αυτοαναστοχαστούν σχετικά με το ίδιο τους το γραπτό και να αναπτύξουν τις κριτικές και αναγνωστικές τους ικανότητες. Περαιτέρω, βοηθά στην έκφραση του εσωτερικού τους κόσμου, τους/τις απομακρύνει από το φόβο του λάθους, διαλύει το δέος τους για τη λογοτεχνία και τους/τις κάνει ενεργούς/ές μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Η αξιολόγηση της δημιουργικής γραφής είναι ένα πολύπλοκο εγχείρημα, ωστόσο οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων αυτή μπορεί να επιτευχθεί. Η αξιολόγηση των δημιουργικών εργασιών των μαθητών/τριών φαίνεται να είναι απαραίτητο στοιχείο της διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής, διότι συμβάλλει στην ανατροφοδότηση, αναθεώρηση και βελτίωση των δημιουργικών μαθητικών κειμένων. Κατά καιρούς έχουν προταθεί πολλοί τρόποι αξιολόγησης και ποικίλα κριτήρια. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη και εστιάζοντας στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής, έτσι όπως αποτυπώνεται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο, που αποτελεί την κύρια εστίασή μας στην παρούσα διατριβή, ξεκινάμε μια συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση και κάνουμε τις δικές μας προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούν να αξιολογηθούν τα μαθητικά δημιουργικά κείμενα.

  • Creative writing, in recent years, has dynamically entered the Greek educational reality. The new Curriculum for Literature in the lower secondary school (Gymnasio) assigns creative writing a key role in the teaching of literature. The assessment of creative writing, however, is causing much debate at an international level. This relates both to whether students' creative writing can and should be assessed and on what criteria should form the basis of the assessment. In order to answer these questions, we examined the national and, especially, international literature, which reflects educational experiences about creative writing in countries that have integrated creative writing into their educational system for many years. Relevant literature survey showed that creative writing holds many benefits for students, as, among other things, it encourages students to write creatively and experimentally, to develop their writing skills, to self-reflect on their own writing, and to develop their critical and reading skills. Further, it helps personal, inner expression, removes the fear of making mistakes, dispels the awe of literature and creates active learners. Assessing creative writing is a complex task, but most researchers agree that by using the right tools assessment can be achieved. Assessing students' creative work seems to be an essential element of teaching creative writing because it contributes to feedback, revision and improvement of students' creative writing. Many ways of assessment and a variety of criteria have been proposed over the years. Taking these into account and focusing on the assessment of creative writing activities as reflected in the new Literature Curriculum for lower secondary school, which is our main focus in this dissertation, we begin a discussion on assessment and make our own suggestions on how students’ creative texts can be assessed.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές