Κόμικς στο όριο Ιστορίας, Λογοτεχνίας και Μυθοπλασίας

Comics on the margins of History, Literature and Fiction (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. ΔΑΣΚΑΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΔΑΣΚΑΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΓΙΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. κόμικς, graphic novels, εικονογραφηγήματα, μυθοπλασία, αφήγηση, underground κόμικς, bandes desinées, manga, Ένατη Τέχνη, Ιστορία.
 10. ΔΓΡ65: Διπλωματική Εργασία ή/και Πρακτική Άσκηση
 11. 7
 12. 45
  • Στη σχετικά σύντομη ιστορική πορεία τους στα σύγχρονα πολιτισμικά δρώμενα, τα κόμικς και τα graphic novels έχουν πυροδοτήσει έντονες διαμάχες σε σχέση με τις μυθοπλαστικές τους δυνατότητες και τις ενδεχόμενες λογοτεχνικές τους αρετές, στην πορεία τους διεκδίκησης της ταυτότητας ενός δυναμικού και αυτόνομου αφηγηματικού Μέσου. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να περιγράψει την εν λόγω ακαδημαϊκή συζήτηση, επιχειρώντας παράλληλα να παρουσιάσει τη θέση των κόμικς ανάμεσα στα υπόλοιπα αφηγηματικά μέσα και τις εικαστικές τέχνες. Η διάρθρωση της εργασίας καταγράφει τους εν λόγω προβληματισμούς, εκκινώντας από την επισκόπηση των διάφορων ορισμών και ονομάτων που έχουν κατά καιρούς αποδοθεί στα κόμικς και στα graphic novels ως αφηγηματικό και ευρύτερα καλλιτεχνικό Μέσο.

   Σκόπιμη θεωρείται και η επισκόπηση της ιστορικής πορείας των κόμικς από τον 19ο αιώνα μέχρι τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, με έμφαση στην αμερικανική σκηνή, ανιχνεύοντας τη γέννηση και εξέλιξη των comics στη σύγχρονη αμερικανική pop κουλτούρα, από τα πρώτα comic strips σε εφημερίδες της Νέας Υόρκης, μέχρι τα αιρετικά underground της δεκαετίας του 1970 και τον κόσμο των αμερικανών υπερηρώων. Σύντομα, ωστόσο, και στο πλαίσιο της αμφισβήτησης κάθε παραδοσιακής καλλιτεχνικής φόρμας και της απόρριψης των μαζικών πολιτισμικών προϊόντων θα αναδυθεί και η αμερικανική underground σκηνή κόμικς, στην οποία έχει αφιερωθεί ξεχωριστό κεφάλαιο. Μία σφαιρική επισκόπηση, εντούτοις, του πεδίου των σύγχρονων κόμικς, οφείλει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη της και τους προσανατολισμούς και τα έργα δημιουργών σε διαφορετικά πολιτισμικά κέντρα, περιγράφοντας τα διακριτά χαρακτηριστικά και το δυναμισμό των γαλλο-βελγικών bandes desinées και των ιαπωνικών manga, η δημοφιλία των οποίων έχει από νωρίς εξαπλωθεί πέρα από τα στενά όρια των αντίστοιχων εγχώριων σκηνών. Η εν λόγω επισκόπηση δεν θα μπορούσε να παραλείψει την εκτενή αναφορά στα έργα σταθμούς στο πεδίο των graphic novels, τόσο ως προς τη θεματολογία τους, όσο και ως προς τις φόρμες και τα εικαστικά εργαλεία που έχουν αξιοποιήσει, καθιστώντας τα σημεία αναφοράς για μελλοντικούς δημιουργούς.

   Οι παραπάνω επισημάνσεις και τα αντίστοιχα συμπεράσματα θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη διερεύνηση της σχέσης των εικονογραφηγημάτων με τα παραδοσιακά αφηγηματικά μέσα, αλλά και την ίδια τη λογοτεχνία, ενώ το τελευταίο κομμάτι της παρούσας εργασίας θα αφιερωθεί στην περιγραφή της φόρμας και των εργαλείων που καθιστούν τα κόμικς και τα graphic novels ιδιαίτερα στα πλαίσια της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, προσφέροντας εν κατακλείδι και τη θεωρητική βάση για τη διατύπωση ορισμένων τελικών συμπερασμάτων. Το δεύτερο μέρος της εργασίας είναι αφιερωμένο σε ένα μικρό διήγημα, με τίτλο «Σήμερα είναι η μέρα» και με θέμα την αναζήτηση λογοτεχνικής έμπνευσης στα κόμικς, το οποίο συγγράφηκε στα πλαίσια των δημιουργικών απαιτήσεων της εργασίας.

  • In their relatively short historical course in contemporary cultural context, comics and graphic novels have sparked heated debates in relation to their fictional potential and their alleged literary virtues, in their quest of asserting their identity as a dynamic and independent fictional medium. This paper aspires to describe the afore-mentioned academic debate, while attempting to present the position of comics among other narrative media, as well as the visual arts. The structure of the paper tracks these considerations, starting from the overview of the various definitions and names that have been given from time to time to comics and graphic novels as a narrative and more broadly artistic medium.

   An overview of the historical course of comics in modern cultural contexts can also be helpful for the purposes of this essay, with an emphasis on the US American comics scene, attempting to trace the starts and the evolution of graphic novels in modern US American pop culture, from the first comic strips hosted in New York newspapers, to the heretic underground comics of the 1970’s and the world of American superheroes. Soon, however, and in the context of questioning all traditional artistic forms and the rejection of mass cultural products, a US American underground comics scene will also emerge, to which a separate chapter of this paper has been dedicated. A global overview, nevertheless, of contemporary comics needs to consider the orientations and works of creators in different cultural centers, describing the distinctive characteristics and dynamism of French-Belgian bandes desinées and Japanese manga, whose popularity has early spread beyond the narrow limits of the respective national comics scenes. This overview could not omit an overview of the landmark works in the field of graphic novels, both in terms of subject, as well as due to the forms and visual tools that they have utilized, turning them into point of reference for future creators.

   The above remarks and the corresponding conclusions will form the background for investigating the relationship of pictorial stories with traditional narrative media, but also with literature itself, while the last part of the theoretical part of the essay will be dedicated to the description of the forms and tools that render comics and graphic novels unique in the context of contemporary artistic creation, offering in conclusion the theoretical basis for the formulation of some final remarks. The second part of this paper is dedicated to a short story, with the title “Today is the day”, about the search for literary inspiration in comics, a story which was written in the context of the creative requirements of the thesis.

   Key words: comics, graphic novels, pictorial narrative, narration, fiction, underground comics, bandes desinées, manga, Ninth Art, History.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές