Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο ρόλος της οικογένειας στο γραμματισμό των παιδιών

Digital Storytelling in the educational process and the role of the family in children’s literacy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΑΡΝΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Σωτηρία Καλασαρίδου
 8. Παναγιώτης Καγιαλής | Ευαγγελία Μουλά
 9. Ψηφιακή αφήγηση, Γραμματισμός, Πολυτροπικότητα, Οικογενειακός γραμματισμός, Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 10. Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση / ΔΓΡ63
 11. 1
 12. 13
 13. 3
 14. Περιλαμβάνει: πίνακες, διαγράμματα, ρουμπρίκα
  • Στην εργασία παρουσιάζεται μια έρευνα που αποσκοπεί να διευρευνήσει το ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια στην ενίσχυση και ενθάρρυνση των μαθητών σχετικά με τη χρήση πολυμεσικών εργαλείων και προγραμμάτων νέας τεχνολογίας. Επιπλέον καταγράφεται η σημασία της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι μαθητές-τριες για τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα δραστηριοποιήθηκε ένα δείγμα μαθητών για την ενασχόληση με δυο εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην ψηφιακή αφήγηση, κατά μόνας και σε συνεργασία με τον γονέα. Επιδίωξη της έρευνας είναι να διαφανεί κατά πόσο η επίδοση των μαθητών σε περιβάλλοντα υπολογιστικών προγραμμάτων ψηφιακής αφήγησης επηρεάζεται από τη βοήθεια των γονέων. Επίσης, αναδεικνύεται η σημασία που έχει η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

  • This paper presents a research that aims to investigate the role played by the family in strengthening and encouraging students regarding the use of multimedia tools and new technology programs. In addition, the importance of digital storytelling in the educational process and the special interest shown by students for digital educational tools are recorded. Specifically a sample of students was active in engaging with two educational programs related to digital storytelling, individually and in collaboration with the parent. The aim of the research is to clarify whether the performance of students in computer environments of digital storytelling programs is affected by the help of parents. It also highlights the importance of enhancing communication and collaboration between teachers and parents to improve the educational process. 

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές