Θαλάσσιος Γραμματισμός και Ψηφιακή Αφήγηση

Ocean Literacy and Digital Storytelling (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ, ΘΑΡΡΕΝΟΣ
 8. ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ
 9. Αφήγηση, Ψηφιακή αφήγηση, Θαλάσσιος Γραμματισμός, Μη τυπική Εκπαίδευση
 10. Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση/ΔΓΡ63
 11. 6
 12. 10
 13. 57
 14. περιλαμβάνονται πίνακες, εικόνες, διαγράμματα, φωτογραφίες
  • Το αντικείμενο της εργασίας είναι η αξιοποίησης της Ψηφιακής Αφήγησης ως εργαλείο στο πλαίσιο μιας μη τυπικής εκπαιδευτικής παρέμβασης με απώτερο στόχο την ενίσχυση του Θαλάσσιου Γραμματισμού. Στις αρχές του 2000, ο Θαλάσσιος Γραμματισμός ορίστηκε ως «η κατανόηση της επίδρασης του ωκεανού στον άνθρωπο, καθώς και της επίδρασης του ανθρώπου στον ωκεανό» αποτελώντας παράλληλα και ένα οικολογικό κίνημα. Οι πολίτες του κόσμου μας πρέπει να είναι εγγράμματοι σχετικά με τον ωκεανό, δηλαδή να γνωρίζουν και να κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ του ανθρώπου και του ωκεανού, να επικοινωνούν για θέματα και προκλήσεις του ωκεανού και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και υπεύθυνες αποφάσεις για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των πόρων του. Η δοκιμή της αποτελεσματικότητας της μη τυπικής εκπαιδευτικής/μαθησιακής προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αποτελεί επίσης μέρος αυτής της μελέτης. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει βασικά στοιχεία της Αφήγησης και της Ψηφιακής Αφήγησης, καθώς και την παρουσία και συμβολή τους στη μη τυπική εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, περιγράφεται το πλαίσιο που σχετίζεται με τον Θαλάσσιο Γραμματισμό και την εφαρμογή του. Το ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Ψηφιακής Ιστορίας που αποτελεί μέρος της διδακτικής παρέμβασης με ομάδα μαθητών δημοτικού σχολείου (11-12 ετών) και με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της συμβολής της. Τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις.

  • The thesis focuses on the utilization of Digital Storytelling as an educational/learning tool for non-formal educational settings in order to enhance Ocean Literacy. The Ocean Literacy is defined as “an understanding of the ocean’s influence on you, and your influence on the ocean”. Citizens of our world need to be ocean literate, i.e. to know and understand the connection between the man and the ocean, to communicate about ocean issues and challenges and make informed and responsible decisions for the protection, conservation and sustainable use of the ocean and its resources. Testing the effectiveness of the non-formal educational/learning approach, including the use of Information and Communication Technologies (ICT), is also part of this study. The theoretical part includes basic elements of Storytelling and Digital Storytelling, as well as their presence and contribution to the non-formal teaching/learning process. In addition, the Ocean Literacy framework as well the Scope & Sequence are described. The research part includes the design and development of the Digital Story which is part of the didactic intervention with a group of students of elementary school (11-12 years old) in order to investigate the effectiveness and contribution of it. Finally, conclusions and suggestions are given.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές