«Σχέση θεάτρου-κινηματογράφου. Οι μεταγραφές του Άμλετ στη μεγάλη οθόνη. Laurence Olivier, Grigory Kozintsev: Δύο διαφορετικές αναγνώσεις του σαιξπηρικού έργου»

«The relationship between theater and cinema. The transcription of Hamlet on screen. Laurence Olivier, Grigory Kozintsev: Two different readings of the Shakespearean play» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. ΤΕΡΖΗΣ, ΝΙΚΟΣ
 8. ΤΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΟΓΛΗ ΕΛΠΙΔΑ
 9. Θέατρο, κινηματογράφος, σενάριο, διασκευή, Shakespeare, Olivier, Kozintsev.
 10. Δημιουργική Γραφή/ΔΓΡ, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 21
 12. 17
 13. Η Διλπωματική Εργασία περιλαμβάνει φωτογραφίες από τις ταινίες
  • Περίληψη Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξεταστεί διεξοδικά, η διαδικασία μεταφοράς ενός θεατρικού έργου στον κινηματογράφο, με συγκεκριμένο παράδειγμα αναφοράς το θεατρικό έργο του William Shakespeare Άμλετ και με την ανάλυση δύο πολύ γνωστών διασκευών του στη μεγάλη οθόνη. Αρχικά, ανιχνεύεται η σχέση ανάμεσα στο θέατρο και τον κινηματογράφο και επισημαίνονται οι μεταξύ τους διαφορές και αναλογίες, με κυριότερη τα διαφορετικά εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιούν, καθώς το θέατρο στηρίζεται στον διάλογο για την αφήγησή του, ενώ ο κινηματογράφος, στο μεγαλύτερο μέρος, στις εικόνες. Σε δεύτερο επίπεδο, μελετώνται οι βασικές αρχές και τεχνικές διασκευής ενός θεατρικού έργου σε κινηματογραφικό σενάριο. Διαπιστώνεται ότι η διασκευή ποικίλλει από την πιστή μεταφορά, ως την ελεύθερη δημιουργική απόδοση του πρωτότυπου κειμένου. Κατά τη διαδικασία της μεταφοράς, ο δημιουργός θα προβεί σε ορισμένες αλλαγές, όσον αφορά την πλοκή, τη δομή, τους χαρακτήρες και τις συγκρούσεις τους, όπως επίσης τις αφηγηματικές λειτουργίες και τεχνικές. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον διάσημο Άγγλο δραματουργό William Shakespeare και στο έργο του, ενώ παρέχονται στοιχεία για το θεατρικό έργο Άμλετ. Παράλληλα τονίζεται η διαχρονικότητα και η πολιτισμική του επίδραση, γίνεται παρουσίαση της υπόθεσης του έργου καθώς και η θεατρική και κινηματογραφική του πορεία μέσα στον χρόνο. Στο ειδικό μέρος παρουσιάζονται οι σημαντικότερες μεταφορές του έργου στον κινηματογράφο. Ακολουθεί η ψυχολογική ανάγνωση της ομώνυμης ταινίας του Laurence Olivier (1948), και μια πολιτική ανάγνωση της κινηματογραφικής μεταφοράς του Grigory Kozintsev (1964). Τέλος παρέχονται κάποια βιογραφικά στοιχεία σε σχέση με τους προαναφερθέντες σκηνοθέτες και την εργογραφία τους. Το δημιουργικό μέρος περιλαμβάνει ένα σενάριο κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους με τίτλο με τίτλο «Hamlet revisited», βασισμένο στο σαιξπηρικό έργο Άμλετ, όπου εφαρμόζονται οι κανόνες διασκευής του θεατρικού κειμένου στον κινηματογράφο.
  • Abstract The purpose of this Master Thesis is to thoroughly examine the process of transferring a play to the cinema, with a specific reference example of William Shakespeare's play Hamlet and with the analysis of two well-known adaptations of it on the big screen. Initially, the relationship between theater and cinema is traced and the differences and analogies between them are highlighted, mainly the different expressive means they use, as theater relies on dialogue for its narrative, while cinema, for the most part, on images. At the second level, the basic principles and techniques of adapting a play into a film script are studied. It is found that the adaptation varies from the faithful transfer, to the free creative performance of the original text. In the process of adaptation, the creator will make some changes in terms of plot, structure, characters and their conflicts, as well as narrative functions and techniques. Then there is a reference to the famous English playwright William Shakespeare and his work, while information is provided on his play Hamlet. At the same time, its timelessness and cultural impact are emphasized, the premise of the work is presented as well as its theatrical and cinematic course over time. The second section of the theoretical part presents the most important adaptations of Hamlet in cinema. This is followed by a psychological reading of Laurence Olivier's film of the same name (1948), and a political reading of Grigory Kozintsev's film adaptation (1964). Finally, some biographical information is provided in relation to the aforementioned directors and their work. The creative part includes a script for a short film entitled “Hamlet revisited”, based on the Shakespearean play Hamlet, where the rules of adapting a play to cinema are applied.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές