Μεταγραφή λογοτεχνικών έργων στη μεγάλη οθόνη. Κινηματογραφική μεταγραφή του διηγήματος Cement Bench Stories του Κώστα Μανιατόπουλου σε σενάριο μικρού μήκους

The adaptation of literary works into the big screen. Cinematic adaptation of the short story Cement Bench Stories by Kostas Maniatopoulos into a short screenplay (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΠΙΤΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. Νίκος Τερζής
 8. Νίκος Τερζής, Παναγιώτης Ιωσηφέλης
 9. λογοτεχνία, κινηματογράφος, διασκευή, σενάριο
 10. ΔΓΡ61: Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή
 11. 20
 12. 15
 13. 81
 14. Βλαβιανού, Α. (2008). «Το διήγημα στην καμπή του 19ου αιώνα. Από την κλασική αρτιότητα στις πρώτες καινοτόμες αποκλίσεις», στο Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας – Ανθολόγιο Κριτικών Κειμένων, επιμ. Π. Αποστολή. Πάτρα: ΕΑΠ
  • Σκοπό της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της διαδικασίας μεταγραφής λογοτεχνικών έργων στον κινηματογράφο και πιο συγκεκριμένα ερευνάται η σύντομη φόρμα στη λογοτεχνία, το διήγημα, και η σύντομη φόρμα στον κινηματογράφο, η ταινία μικρού μήκους.

   Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας εξετάζεται η πολύπλευρη σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου. Διαφαίνονται τα αμφίδρομα πλεονεκτήματα από την αλληλεπίδραση των δύο τεχνών παρά τις υπάρχουσες προκαταλήψεις σε βάρος του δεύτερου. Οι αναλογίες λογοτεχνίας και κινηματογράφου φωτίζουν τον κοινό τους στόχο, τον διάλογο με το κοινό, ενώ οι διαφορές τους οδηγούν στη διαφορετική πρόσληψη του εκάστοτε έργου.

   Διασαφηνίζεται ο όρος και τα είδη διασκευής (adaptation) που αφορούν τη μετατροπή ενός λογοτεχνικού κειμένου σε κινηματογραφικό, πρωτότυπο δημιούργημα. Αναφέρονται τα στάδια της διασκευής ενός λογοτεχνικού έργου σε κινηματογραφικό σενάριο, καθώς επιβάλλονται προσαρμογές που απορρέουν από τον διαφορετικό γλωσσικό τους κώδικα. Ερευνώνται οι λόγοι διασκευής, καθώς και οι περιορισμοί που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της μεταγραφής ενός λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο.

   Επιχειρείται σύντομη ανασκόπηση της εξέλιξής του κινηματογραφικού σεναρίου, καθώς ανανεώνεται εναρμονιζόμενο με τις πολιτισμικές αλλαγές. Αναλύονται τα θεμελιώδη στοιχεία σύνθεσης του σεναρίου, πλοκή, χαρακτήρες και οι τεχνικές εμπλοκής του δέκτη της αφήγησης.

   Στη συνέχεια, η διερεύνηση επικεντρώνεται στο διήγημα. Προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά του είδους που το διαφοροποιούν από άλλα λογοτεχνικά είδη, ενώ διαφαίνεται η ιδιαιτερότητα του ως προς την κινηματογραφική του μεταγραφή.

   Κατόπιν επιδιώκεται σύντομη ανασκόπηση στο παρελθόν του κινηματογράφου όσον αναφορά στις ταινίες μικρού μήκους. Επιχειρείται ο προσδιορισμός της μικρής φόρμας στον κινηματογράφο και η συνεξέταση της με τη μεγάλη φόρμα. Επιπρόσθετα πραγματοποιείται η συνεξέταση της μικρής φόρμας σε κινηματογράφο και λογοτεχνία.

   Στο δημιουργικό μέρος της εργασίας παρατίθεται ένα σενάριο ταινίας μικρού μήκους βασισμένο στη διασκευή διηγήματος, η οποία επιδιώκει να αποδώσει τα ευρήματα του θεωρητικού μέρους αναφορικά με τη διαδικασία μεταγραφής λογοτεχνικών έργων στον κινηματογράφο.

  • The purpose of this thesis is to investigate the process of adapting literary works into cinema, specifically focusing on the short form in literature, the short story, and its counterpart in cinema, the short film.

   The theoretical part of the work examines the multifaceted relationship between literature and cinema, highlighting the reciprocal benefits arising from the interaction of these two art forms despite existing prejudices against the latter. The common goal and dialogue with the audience are illuminated by the similarities between literature and cinema, while their differences lead to distinct interpretations of each work.

   The term and types of adaptation concerning the transformation of a literary text into a cinematic creation are clarified. The stages of adapting a literary work into a cinematic screenplay are discussed, addressing adaptations necessitated by differences in linguistic codes. The reasons for adaptation and the constraints arising during the process of transcribing a literary work into cinema are explored.

   A brief overview of the evolution of the cinematic screenplay is attempted, aligning it with cultural changes. Fundamental elements of screenplay composition, such as plot, characters, and narrative engagement techniques, are analyzed.

   The exploration then shifts to the short story, identifying its characteristics that differentiate it from other literary genres, and revealing its uniqueness in cinematic adaptation. Subsequently, a brief historical review of short films is conducted, aiming to define the short form in cinema and comparing it with the long form. Additionally, an examination of the short form in both cinema and literature is undertaken.

   In the creative part of the thesis, a short film screenplay is presented, based on the adaptation of a short story, aiming to embody the findings of the theoretical part regarding the process of transcribing literary works into cinema.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές