Τα κόμικς και η αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση: Εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών κόμικς για μαθητές

Comics and their use in education: Digital comics creation tools for students (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Δασκαλά, Ευαγγελία
 8. Δασκαλά, Ευαγγελία | Καλασαρίδου, Σωτηρία | Καγιαλής Παναγιώτης,
 9. κόμικς | Eκπαίδευση | graphic novel | ψηφιακά εργαλεία | δομικά χαρακτηριστικά των κόμικς
 10. Δημιουργική Γραφή/ΔΓΡ63
 11. 30
 12. 19
  • Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής τους, στα μέσα του 19ου αιώνα τα comics αποκτούν φανατικό κοινό. Σήμερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό τα comics παρουσιάζουν άνθιση και αυξάνονται οι εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ του Μέσου αυτού.

       Κόμικς και εκπαίδευση: πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας για τον ρόλο των κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα εξετάσουμε την πορεία που έχουν διαγράψει στον χρόνο τα κόμικς, θα παρουσιάσουμε τη γλώσσα των κόμικς, δηλαδή τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να έχουν τα κόμικς(μπαλόνια, πάνελ, πλαίσιο κ.ά), θα δούμε σημαντικούς σταθμούς στην εξέλιξή τους, σημαντικούς δημιουργούς, πώς εξετάζονται πλέον ως αυτόνομη καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά πρωτίστως πώς μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

        Οι μαθητές πλέον μπορούν μέσω των κόμικς να αποκτήσουν γνωστικές δεξιότητες  κάνοντας παράλληλα και ευχάριστο το σχολικό κλίμα στην τάξη. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για τον εκπαιδευτικό σε περιπτώσεις που ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης δεν έχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Τα κόμικς βρίσκουν ανταπόκριση σε πληθώρα μαθημάτων, όπως δημιουργική γραφή και έκφραση, Ιστορία, μυθολογία κ.ά αλλά γίνονται και αφορμή για κοινωνικούς προβληματισμούς καθώς και για συζητήσεις πάνω σε θέματα αξιών, όπως η αξία της φιλίας, ο σεβασμός, η αγάπη στα ζώα ή στο περιβάλλον, η ειλικρίνεια.

       Θα σταθούμε στην πολυσυζητημένη κατηγορία των graphic novels και θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κόμικς κάνοντας χρήση ενός από τα ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας κόμικς, ώστε να μάθουν τα παιδιά να δημιουργούν μόνα τους μικρά κόμικς και ψηφιακές ιστορίες.

       Το storyboardthat, το pixton και το storybird είναι τρία από τα πολλά πλέον εργαλεία που υπάρχουν στο διαδίκτυο και βοηθούν στη δημιουργία κόμικς με πολύ απλά βήματα και κυρίως χωρίς κόστος ή με ελάχιστο, αν επιλέξουμε ένα πιο επαγγελματικό τρόπο δημιουργίας των κόμικς.

  •      This thesis deals with the role of comics in education. In particular, we will examine the path that comics have taken over the years, we will present the language of comics, i.e. the characteristics that comics should have (balloons, panel frames, etc.), we will see important stations in their development, important creators, how they are now considered as an autonomous artistic creation, but primarily how they can be a useful tool at all levels of education and especially in primary education.

        Students can now easily learn things that the traditional way of education would be ineffective. Comics find a response in a multitude of subjects, such as creative writing and expression, History, mythology, etc. but they also become an occasion for social concerns as well as discussions on values, such as the value of friendship, respect, love for animals or the environment, honesty.

       We will study the differences between comics and graphic novels and learn to use one of the digital comic creation tools so that children can learn to create short comics and digital stories on their own that they can develop their talent by presenting in class.

        Storyboardthat, pixton and storybird are three of the many tools that exist on the internet and help to create comics in very simple steps and mostly at no cost or with little if we choose a more professional way of creating comics.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές