Διασκευάζοντας βικτωριανή λογοτεχνία: "Jane Eyre", μια μελέτη για τη διασκευή του βιβλίου στην ταινία του 2011 και συγγραφή διασκευασμένου σεναρίου σε ταινία μικρού μήκους.

Adapting Victorian literature: “Jane Eyre”, a study of the 2011 film adaptation of the book and writing an adapted screenplay into a short film. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 02 nom_17 2024
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Παναγιώτης Ιωσηφέλης
 8. Ιωάννης Καναράκης | Ελένη Παπαργυρίου
 9. Τζέην Έϋρ | Ρομαντισμός | Γοτθικό μυθιστόρημα | Ρεαλισμός | Διασκευή
 10. Δημιουργική Γραφή/ΔΓΡΔΕ
 11. 11
 12. 21
 13. Περιλαμβάνονται εικόνες- στιγμιότυπα από την ταινία "Jane Eyre" του 2011.
 14. Βλαβιανού, Α.-Γκότση, Γ. κ ά, (2008) Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τις αρχές του 18ου έως τον 20ό αιώνα, τ.Β΄. Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της μεταφοράς ενός λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο. Η μελέτη αφορά ένα αγαπημένο έργο της βικτωριανής λογοτεχνίας, τη «Τζέην Έϋρ» της Σαρλότ Μπροντέ, το οποίο έχει γνωρίσει πλήθος διασκευών μέχρι σήμερα. 

   Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο, αφού παρουσιαστούν τα βιογραφικά στοιχεία της συγγραφέα και η υπόθεση του έργου, θα αναλυθούν τα λογοτεχνικά ρεύματα από τα οποία επηρεάζεται η γραφή της Σαρλότ Μπροντέ. Στη συνέχεια, θα επισημανθεί η σημασία των εννοιών «ιστορία και πλοκή», αλλά και η λειτουργία του χρόνου στην αφήγηση. Κατόπιν, θα διερευνηθεί η σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου, θα οριστεί η έννοια της διασκευής και τα είδη της και θα παρουσιαστούν χρονολογικά οι διασκευές της «Τζέην Έϋρ» μέχρι σήμερα.

   Στο δεύτερο κεφάλαιο επιλέγεται να μελετηθεί μια κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος που κυκλοφόρησε το 2011. Αρχικά, θα αναλυθεί η δομή της συγκεκριμένης ταινίας, θα ερμηνευτούν οι χαρακτήρες και το τόξο μεταβολής τους, αλλά και η λειτουργία της σύγκρουσης. Έπειτα, θα γίνει μια συγκριτική μελέτη μεταξύ της εν λόγω διασκευής και του μυθιστορήματος, αναφορικά με τα ρομαντικά, γοτθικά και ρεαλιστικά στοιχεία που τα διαπνέουν. Τέλος, θα γίνει σύγκριση μεταξύ τους και ως προς τη λειτουργία του χρόνου και της πλοκής.

   Στο δημιουργικό μέρος θα ακολουθήσει η συγγραφή ενός σεναρίου για ταινία μικρού μήκους, που ως προς τη θεματολογία θα στηρίζεται στο υπό εξέταση μυθιστόρημα. Θα επισημανθεί, βέβαια, το είδος στο οποίο εμπίπτει η συγκεκριμένη διασκευή, αλλά και οι αισθητικές και κοινωνικές συμβάσεις που τη διέπουν εν συγκρίσει με το μυθιστόρημα. Εκτός τούτου, θα παρουσιαστούν και οι χαρακτήρες, πρωτεύοντες και δευτερεύοντες, που θα αποτελέσουν τα δρώντα πρόσωπα στη διασκευή.


  • The aim of this work is to study the transfer of a literary work to cinema. The study concerns a favorite work of Victorian literature, "Jane Eyre"by Charlotte Bronte, which has seen many adaptations until today. In the theoritical part of the work , in the first chapter, after presenting the author's biographical information and the premise of the work, the literary currents that influence Charlotte Bronte's writing will be analyzed. Next, the importance of story and plot will be highlighted, but also the function of time in the narrative. Then, the relationship between literature and cinema will be explored, the concept of adaptation and its types will be defined and remakes of "Jane Eyre" until today will be presented chronologically. In the second chapter, a film adaptation of the novel released in 2011 is chosen to be studied. First, the structure of the specific film will be analyzed, the characters and their arc of change will be interpreted, as well as the function of the conflict. Then, a comparative study will be made between the adaptation in question and the novel, regarding the romantic, gothic, and realistic elements that permeate them. Finally, a comparison will be made between them in terms of the function of time and plot. The creative part will be followed by thw writing of a script for a short film, which in terms of subject matter will be based on the novel under consideration. It will be pointed out, of course, the genre in which the specific adaptation will fall, but the aeshtetic and social convertions that govern it compared to the novel. Futhermore, the characters, primary and secondary, who will be the actors in the remake, will also presented.
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές