Αναπαραστάσεις των ναυτικών και της θαλάσσιας πειρατείας στον κινηματογράφο (Case Study: Captain Phillips)

Representations of seafarers and maritime piracy in cinema (Case Study: Captain Phillips) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. Ιωσηφέλης, Παναγιώτης
 8. Ιωσηφέλης, Παναγιώτης | Μήτσου, Ιωάννης | Παπαργυρίου, Ελένη
 9. Σενάριο | Κινηματογράφος | Captain Phillips | Ναυτική Αναπαράσταση | Θαλάσσια Πειρατεία | mise-en-scene
 10. Δημιουργική Γραφή / ΔΓΡ61 (Κινηματογραφική και Τηλεοπτική Γραφή)
 11. 12
 12. 3
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία τιτλοφορείται ως «Αναπαραστάσεις των ναυτικών και της θαλάσσιας πειρατείας στον κινηματογράφο (Case Study: Captain Phillips)». Η μελέτη έχει ως επίκεντρο την ανάλυση της κινηματογραφικής αναπαράστασης του ναυτικού βιώματος, αλλά και της θαλάσσιας πειρατείας. Έχουμε ως στόχο την εξέταση λεπτομερειών και διαφοροποιήσεων μεταξύ της χολιγουντιανής οπτικής και της ευρωπαϊκής οπτικής.

   Πιο ειδικά θα κάνουμε σύγκριση μεταξύ της ταινίας Captain Phillips  (2013) σε σκηνοθεσία του Paul Greengrass και σενάριο του Billy Ray και της ταινίας Kapringen (2012) (γνωστή ως A Hijacking) σε σκηνοθεσία/σενάριο του Tobias Lindholm. Αφού λοιπόν γίνει η ξεχωριστή ανάλυση για την κάθε ταινία, αμέσως μετά θα αναδείξουμε εκείνα τα στοιχεία που διαφοροποιούν την αμερικάνικη οπτική από την ευρωπαϊκή οπτική. Η αναφορά και σύγκριση των δύο ταινιών γίνεται λόγω της αναγκαίας αριστοτελικής σύνδεσης δύο συγκρινόμενων σημείων ώστε να αναδειχτούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γράφει χαρακτηριστικά ο Αριστοτέλης: «Διαβουλευόμαστε για τα ζητήματα που εμφανίζονται ως επιδεικτικά να έχουν τόσο κατά τον ένα όσο και κατά τον άλλον τρόπο».

   Με την παρούσα διπλωματική, θα προσεγγίσουμε εκτενώς την αναπαράσταση των ναυτικών και της θαλάσσιας πειρατείας στον κινηματογράφο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της εποχής και τις αναλλοίωτες προκαταλήψεις που μπορεί να υπάρχουν. Επιπλέον, εξετάζουμε την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της οπτικής των ναυτικών αντιμετωπίζοντας τυχόν στερεότυπες αναπαραστάσεις. Μέσα από τη σύγκριση των ταινιών Captain Phillips και Kapringen, τη συλλογή απαντήσεων από επαγγελματίες του χώρου και τη δημιουργία ενός σεναρίου ταινίας μικρού μήκους, η παρούσα διπλωματική αναδεικνύει τη σημασία της ακριβούς και αληθοφανούς αναπαράστασης των ναυτικών και της θαλάσσιας πειρατείας (και αντιμετώπισής της) στον κινηματογράφο.

   Μέσω αυτής της εκτενούς μελέτης, ελπίζουμε ότι θα προσφέρουμε νέες ερευνητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις, καθώς και να προβάλουμε τη σημασία της ποικιλομορφίας και της πολυπλοκότητας των ανθρώπινων χαρακτήρων και εμπειριών στην αναπαράσταση τους στον κινηματογράφο.

  • This thesis is entitled "Representations of sailors and sea piracy in cinema (Case Study: Captain Phillips)". The study focuses on the analysis of the cinematic representation of the maritime experience, but also of maritime piracy. We aim to examine details and differences between the Hollywood perspective and the European perspective.

   More specifically we will compare the movie Captain Phillips (2013) directed by Paul Greengrass and written by Billy Ray and the movie Kapringen (2012) (aka A Hijacking) directed/written by Tobias Lindholm. So, after the separate analysis is done for each film, immediately afterwards we will highlight those elements that differentiate the American perspective from the European perspective. The reference and comparison of the two films is due to the necessary Aristotelian connection of two compared points in order to bring out the desired results. Aristotle writes characteristically: "We consult about the issues that appear as demonstrative to have both in one way and in the other".

   With this dissertation, we will take a comprehensive approach to the representation of sailors and sea piracy in cinema, taking into account the conditions of the time and the unaltered prejudices that may exist. In addition, we consider the need to redefine the perspective of seafarers by addressing any stereotypical representations. Through comparing the films Captain Phillips and Kapringen, collecting responses from professionals in the field, and creating a short film script, this dissertation highlights the importance of accurately and truthfully portraying seafarers and piracy (and dealing with it) in the cinema.

   Through this extensive study, we hope to offer new research approaches and analyses, as well as highlight the importance of diversity and complexity. those of human characters and experiences in their representation in cinema.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές