Ο Έρωτας και ο Θάνατος στο έργο του Μ. Καραγάτση: Η Μεγάλη Χίμαιρα, Ο Θάνατος κι ο Θόδωρος, Το 10

Love and Death in Karagatsis’ work: The Great Chimera, Death and Theodoros, The 10 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΚΕΛΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
 8. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | Νικολοπούλου, Μαρία | Παναγιώτης Καγιαλής
 9. Μ. Καραγάτσης, Έρωτας και Θάνατος, Μεγάλη Χίμαιρα, Ο Θάνατος και ο Θόδωρος, Το 10
 10. ΔΓΡ 52 Νεοελληνική Λογοτεχνία
 11. 67
 12. 0
  • Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι ο Έρωτας και ο Θάνατος, όπως αυτά εμφανίζονται στο έργο του Μ. Καραγάτση (1908-1960). Για τον σκοπό αυτό επιλέγονται τα μυθιστορήματα Η Μεγάλη Χίμαιρα (1953 [1936]), Ο Θάνατος και ο Θόδωρος (1954) και Το 10 (1964), έργα τα οποία θεωρούνται αντιπροσωπευτικά για την ανάδειξη του διπόλου έρωτας-θάνατος, ένα θέμα ιδιαιτέρως προσφιλές στον συγγραφέα. Αξιοποιώντας στοιχεία αφηγηματολογίας και ψυχαναλυτικής θεωρίας επιχειρείται η ερμηνευτική ανάλυση των έργων με έμφαση στα χωρία που εστιάζουν στις συγκεκριμένες έννοιες. Από την ανάλυση διαφαίνεται ότι οι δύο έννοιες είναι διαπλεκόμενες στο έργο του Καραγάτση, προκαλώντας συχνά η μία την άλλη. Ειδικότερα, ο έρωτας αποτελεί χαρακτηριστικό θέμα του πεζογραφικού έργου του συγγραφέα, ο οποίος πιστός στον ρεαλισμό της γενιάς του, της Γενιάς του ’30, τον περιγράφει τις περισσότερες φορές με καθαρά βιολογικούς όρους, εξισώνοντάς τον με την ηδονή. Η τελευταία έχει και μία κοινωνική πτυχή, αφού οι ήρωες των έργων καταφεύγουν σε αυτή ως διαφυγή από τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Το κοινωνικό πρόβλημα είναι, επίσης, ένα από τα θέματα της καραγατσικής δημιουργίας, αλλά και χαρακτηριστικό των συγγραφέων του αστικού ρεαλισμού. Έτσι, ο Μ. Καραγάτσης γίνεται από τους πιο αντιπροσωπευτικούς συγγραφείς της Γενιάς του ’30 αλλά και ένας από τους πιο σπουδαίους, αφού η χειμαρρώδης φαντασία του τον κάνει να συνεχίσει να γράφει ως τη μέρα που πέθανε, αφήνοντας το 10 ημιτελές. Με αφορμή αυτό, στο δεύτερο μέρος της εργασίας, όπου επιχειρείται η δημιουργία ενός διηγήματος, το οποίο αξιοποιεί στοιχεία της καραγατσικής γραφής, επιλέγεται ο χαρακτήρας της Ελενάρας του 10, στης οποίας την ιστορία επιδιώκεται να δοθεί ένα τέλος.

  • The subject of this paper is Love and Death, as they appear in the work of M. Karagatsis (1908-1960). For this purpose, the novels selected are The Great Chimera (1953 [1936]), Death and Theodoros (1954) and The 10 (1964), works that are considered representative for the emergence of the love-death dichotomy, a theme particularly dear to the author. Utilizing elements of narratology and psychoanalytic theory, an interpretive analysis of the works is attempted, with emphasis on the passages that focus on these specific concepts. The analysis reveals that the two concepts are intertwined in Karagatsis’ work, often causing each other. Love is a typical theme in the prose work of the author, who, true to the realism of his generation, the Generation of the 1930s, describes it most of the time in purely biological terms, equating it with pleasure. The latter also has a social aspect since the heroes of the works resort to it as an escape from the problems of their daily lives. The social problem is also one of the themes of Karagatsis’ work, but it is also characteristic of the writers of urban realism. Thus, M. Karagatsis becomes one of the most representative writers of the Generation of the 1930's, but also one of the most important, since his torrential imagination makes him continue writing until the day he died, leaving the 10 unfinished. With that in mind, in the second part of this paper, where I wrote a short story which utilizes elements of the Karagatsis’ writing style, is chosen the character of Elenara of 10 and is sought to be given a closure to her story.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές