Μικροί Θεατές: Οπτικοακουστική Αφήγηση στην Προσχολική Ηλικία

Young Viewers: Audiovisual Storytelling in Early Childhood (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΠΑΙΛΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. Καλαμπάκας, Ευάγγελος
 8. Καλαμπάκας Ευάγγελος, Θανασούλας Ανδρέας, Βλαβιανού Αντιγόνη
 9. Κινηματογράφος, παιδί, παιδικές ταινίες, κινηματογραφική εκπαίδευση, προσχολική αγωγή, νηπιαγωγείο
 10. ΔΓΡ61
 11. 1
 12. 31
 13. 8
 14. Περιλαμβάνει εικόνες
  • Η διπλωματική αυτή εργασία μελετά την εφαρμογή της οπτικοακουστικής παιδείας στη σχολική τάξη του νηπιαγωγείου, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τον κινηματογράφο και τις ταινίες για παιδιά. Είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο, το ερευνητικό μέρος, εξετάζονται τα διαφορετικά είδη παιδικού κινηματογράφου, τα τυπικά κινηματογραφικά προϊόντα των μεγάλων εταιριών παραγωγής, καθώς και τα λιγότερο διαδεδομένα, μη τυπικά προϊόντα ανεξάρτητων δημιουργών. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ταινιών, ο ρόλος του παιδιού ως θεατή και η σχέση που μπορεί να έχει το σινεμά με την καλλιέργεια της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης. Ακόμη, ερευνάται η υπάρχουσα κατάσταση αναφορικά με την κινηματογραφική εκπαίδευση στη χώρα μας, καθώς και ορθές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν. Το δεύτερο μέρος της εργασίας είναι δημιουργικό. Αποτελείται από δύο σενάρια. Το πρώτο είναι ένα διδακτικό σενάριο που στηρίζεται στις προαναφερθείσες ορθές πρακτικές και την προσωπική μου εμπειρία της διδαχής μιας νηπιαγωγικής τάξης. Το δεύτερο, είναι ένα κινηματογραφικό σενάριο ταινίας μικρού μήκους, που έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί στην προσχολική τάξη, με γνώμονα τα κριτήρια και τους στόχους που έχουν αναλυθεί.

  • This master thesis studies the application of audio-visual education in a kindergarten classroom, utilizing cinema and children’s films. It is divided into two parts. In the first one, the theoretical part, it examines the different types of children's cinema, the typical film products of the major production companies, as well as lesser known, non-standard products by independent creators. More specifically, it analyzes the morphological and qualitative characteristics of films, the role of the child spectator and the relation between cinema and the cultivation of critical and creative thinking. Furthermore, it investigates the current status regarding film education in Greece, as well as good practices applied in the past. The second part of this paper is creative. It consists of two “scenarios”. The first one is a “teaching scenario” based on the above-mentioned good practices and my personal experience of teaching a kindergarten class. And the second one is a short film script, which can be used within a pre-school educational environment, following the special criteria and goals that have been examined.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές