Η αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης στην καλλιέργεια της Ψηφιακής Πολιτειότητας στο Γυμνάσιο

The utilization of Digital Storytelling in cultivation Digital Citizenship in Gymnasium (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. Μπράτιτσης, Θαρρενός
 8. Μπράτιτσης, Θαρρενός | Τζιφόπουλος, Μενέλαος
 9. Ψηφιακή Αφήγηση | Ψηφιακή Πολιτειότητα | Νεοελληνική Γλώσσα | Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
 10. ΔΓΡ 63- Ψηφιακή Αφήγηση
 11. 2
 12. 13
 13. 40
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης στην καλλιέργεια της Ψηφιακής Πολιτειότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες του  Γυμνασίου. Αρχικά, αποσαφηνίζονται οι όροι της Ψηφιακής Αφήγησης και  της Ψηφιακής Πολιτειότητας, καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, περιγράφεται η διδακτική παρέμβαση που εφαρμόστηκε στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β’ Γυμνασίου σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (2022), καταγράφονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας που διενεργήθηκε και αναφέρονται τα συμπεράσματα από την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν κατά την ερευνητική διαδικασία.

  • The present thesis deals with the utilization of Digital Storytelling in cultivation Digital Citizenship among male and female students in secondary education (Gymnasium). Initially, it clarifies the terms of Digital Storytelling and Digital Citizenship, as well as the benefits arising from their utilization in education. Then, it describes the teaching intervention implemented in the Greek Language course for the 2nd Gymnasium grade according to the New Curriculum (2022). The results of both qualitative and quantitative research conducted are documented, and the conclusions derived from the analysis of the data obtained during the research process are reported.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές