Δημόσια ιστορία και ελληνικό hip-hop: Διερευνώντας τις ιστορικές αναφορές και την επίδρασή τους στο νεανικό ακροατήριο (1992- 2022)

Public History and greek hip-hop: Exploring historical references and their influence on the youth audience (1992-2022) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 197
 7. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
 8. ΚΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΚΑΤΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Ελληνικό hip-hop | Hip Hop | Hip Hop studies | ιστορικές αναφορές | πολιτικό τραγούδι | Greek hip-hop
 10. ΔΙΣ55
 11. 1
 12. 28
 13. 18
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει το ελληνικό hip-hop από την οπτική της Δημόσιας Ιστορίας. Το hiphop, ως μουσικό είδος που είναι πολύ δημοφιλές τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει το μεγάλο νεανικό κοινό του πολύπλευρα. Μετά από 30 χρόνια ελληνικού hip-hop (1992-2022), έχουν παραχθεί πλέον πάρα πολλά κομμάτια από πολλούς καλλιτέχνες. Σε αυτά τα κομμάτια έχουν χρησιμοποιηθεί διαχρονικά ιστορικές αναφορές στη στιχουργική διάφορων καλλιτεχνών. Αφού μελετήθηκαν περίπου 16.500 κομμάτια από περισσότερους από 450 καλλιτέχνες, καταγράφηκαν όλες οι ιστορικές αναφορές που εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν ως προς τη χρήση τους. Οι αναφορές σε ιστορικά γεγονότα είναι τις περισσότερες φορές στοχευμένες και με έντονη πολιτική σκοπιμότητα. Η επιλογή και η χρησιμοποίηση ιστορικών αναφορών αντανακλά την πολιτική ταυτότητα των καλλιτεχνών, που με τη σειρά της είναι αποτέλεσμα της οικειοποιημένης και τοπικοποιημένης παγκόσμιας Hiphop νοοτροπίας. Το hip-hop ενδέχεται να διαμορφώνει ιστορική συνείδηση και ιστορική ταυτότητα μέσα από τους στίχους των καλλιτεχνών. Ταυτόχρονα, εντοπίστηκαν κοινωνικοπολιτικές αναφορές σε θέματα της επικαιρότητας σε επίπεδο σχολιασμού. Η δυνατότητα άμεσης καταγραφής τους μέσω των στίχων παράγει υλικό όντως επίκαιρο, το οποίο με το πέρασμα των χρόνων μπορεί να γίνει πλέον ιστορική πηγή για την πρόσληψη των συγκεκριμένων θεμάτων από τη Hip Hop κοινότητα.
  • This study examines Greek hip-hop from the perspective of Public History. As a music genre that has become very popular in recent years, hip-hop has diverse influences on its youth audience. After 30 years of Greek hip-hop (1992-2022), numerous music tracks have been produced by many artists. These music tracks incorporate timeless historical references in the lyrics of various artists. After analyzing approximately 16,500 songs by over 450 artists, all identified historical references were recorded and analyzed in terms of their usage. References to historical events are often targeted and politically motivated. The selection and use of historical references reflect the political identity of the artists, which, in turn, is a result of their localized and appropriated global Hiphop consciousness. Hip-hop has the potential to shape historical consciousness and historical identity through the lyrics of artists. Simultaneously, social and political references to current affairs have been observed in terms of commentary. The ability to directly capture these through lyrics generates genuinely timely material, which over time can become a historical source for the perception of specific affairs within the hip-hop community.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές