Τα Εξάρχεια ως τόπος μνήμης: Προφορικές αφηγήσεις για τον Δεκέμβρη του 2008

Exarchia as a site of memory: Oral narratives for December 2008 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 59
 7. Δέσπω Κριτσωτάκη
 8. Αντώνης Αντωνίου, Κώστας Κατσάπης
 9. Μνήμη, Ταυτότητα, Χώρος, Τόπος, Εξάρχεια, Δεκέμβρης 2008, Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, Προφορική ιστορία.
 10. Προεπιλεγμένο
 11. 13
 12. 17
 13. 0
  • Στις 6 Δεκεμβρίου 2008, στο κέντρο των Εξαρχείων, ο αστυνομικός σε υπηρεσία Επαμεινώνδας Κορκονέας δολοφόνησε τον δεκαπεντάχρονο μαθητή Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Μια πρωτοφανής για την μεταδικτατορική Ελλάδα εξέγερση ξέσπασε το ίδιο βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, επεκτάθηκε σε πολλές άλλες πόλεις και συγκλόνισε τη χώρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Τα Εξάρχεια, τόπος της δολοφονίας αλλά και τόπος από τον οποίο ξεκίνησε η εξέγερση, έχουν αποτελέσει από τα μεταπολιτευτικά χρόνια αντικείμενο συζήτησης στον δημόσιο λόγο στη βάση κυρίως της πολιτικής δραστηριότητας που διεξάγεται εκεί. Στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου έχουν παραχθεί διαφορετικές και συχνά αντίπαλες ερμηνείες της ταυτότητας της γειτονιάς. Η παρούσα εργασία επιχειρεί, με εργαλείο τη μέθοδο της προφορικής ιστορίας, να διερευνήσει πτυχές αυτής της ταυτότητας μέσα από τη μνήμη αφηγητών που προέρχονται από διαφορετικά ιδεολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. Επιχειρείται η προσέγγιση των διεργασιών μέσω των οποίων η ταυτότητα του τόπου συμμετέχει στη διαμόρφωση των υποκειμενικών ταυτοτήτων και αντίστροφα, των διεργασιών μέσω των οποίων οι υποκειμενικές ταυτότητες συμμετέχουν στην διαμόρφωση του τόπου. Διερευνάται επίσης η αλληλεπίδραση ιστορικού γεγονότος και τόπου και η επίδραση του ιστορικού γεγονότος στις υποκειμενικές ταυτότητες μέσω των διαφορετικών υποκειμενικών προσλήψεων και ερμηνειών του γεγονότος.

  • On the 6th of December 2008, in the center of Exarchia, Epaminondas Korkoneas, an on-duty police officer, shot and killed the fifteen year-old schoolboy Alexandros Grigoropoulos. On the same night, an unheard of -for post dictatorial Greece- uprising errapted in the center of Athens, spreading soon to other cities and shaking Greece for the following two weeks. Exarchia, the sight of the crime but also the sight from where the uprising started, has become since post dictatorial years the object of public debate mainly due to the political activism that takes place there. Within the framework of public debate many different and often opposing interpretations juxtaposed regarding the identity of the neighbourhood. The present thesis, using the method of oral history as a tool, attempts to research aspects of this identity through the memory of narrators from varying ideological, social and cultural backgrounds. Hereby, it is attempted to approach the processes through wich the identity of the place participates in the formation of subjective identities and vice versa the processes through wich subjective identities participate in the formation of the identity of the place. The interaction of the historical event and the place is likewise researched as well as the impact of the istorical event on the subjective perception and interpretation of the event.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.