Γυναικείες αναπαραστάσεις σε ελληνικές κωμωδίες της περιόδου 1960-1965

Female representations in Greek comedies of the period 1960-1965 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΤΑΛΙΔΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. Πετρίδης Σωτήριος
 8. Πετρίδης, Σωτήριος | Τερζής, Νίκος | Βλαβιανού, Αντιγόνη
 9. Γυναικείες αναπαραστάσεις, ελληνική κωμωδία, ΠΕΚ
 10. ΔΓΡ61/ Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή
 11. 28
 12. 19
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο της τον εντοπισμό και την παρουσίαση των έμφυλων προτύπων όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από τις γυναικείες αναπαραστάσεις σε τρεις δημοφιλείς ελληνικές κωμωδίες της περιόδου 1960-1965.  Στο πρώτο κεφάλαιο διασαφηνίζεται και οριοθετείται η έννοια του φύλου ορίζοντας το βιολογικό και κοινωνικό φύλο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο ρόλος των στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων που σχετίζονται με τα δυο φύλα. Σημαντική κρίνεται και παρουσιάζεται και μια σύντομη αναφορά στις φεμινιστικές απόψεις που σχετίζονται με τη γυναικεία αναπαράσταση. Τέλος παρουσιάζεται η κωμωδία ως κινηματογραφικό είδος στην Ελλάδα και επιχειρείται μια σύντομη ανασκόπηση της κοινωνικής θέσης της γυναίκας στην Ελλάδα την προαναφερθείσα περίοδο. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται ως αντικείμενα ανάλυσης τρεις δημοφιλείς κωμωδίες της περιόδου 1960-1965 και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτά. Συμπερασματικά, οι αναπαραστάσεις των γυναικών παρουσιάζουν στοιχεία νεωτερικότητας, που φαίνεται εν μέρει να οδηγούν σε μια νέα κατεύθυνση την ελληνική κοινωνία, όμως ο μηχανισμός αναπαραγωγής των έμφυλων σχέσεων δεν κλονίζεται ουσιαστικά.  Στο δημιουργικό μέρος της εργασίας όπως αυτό εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος παρουσιάζεται ένα σενάριο μικρού μήκους μιας κωμωδίας άμεσα συνδεδεμένης θεματικά με τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Σχετίζεται με την ανάδειξη των πατριαρχικών δομών εξουσίας σε μια κοινωνία που φαίνεται να αλλάζει, αλλά στη βάση της μένει προσκολλημένη στο παρελθόν.

  • The  aim of this thesis is to identify and present the gender standards as they are presented through  the female representation in three popular Greek comedies of the period 1960-1965. In the first chapter, the concept of gender is clarified and defined by defining biological gender (sex) and social gender (gender). Afterwards, the role of stereotypes as social prejudices related to the genders is presented. A brief reference to feminist viewpoints related to female representations is considered important. Finally, comedy is presented as a film genre in Greece and a brief review of the social position of women in Greece is attempted in the aforementioned period. In the second part, three popular comedies of the period 1960-1965 and the conclusions drawn from them are presented as objects of analysis. In conclusion, the female representations shows elements of modernity, which seem to partially lead Greek society in a new direction, but the reproduction mechanism of gender relations is not fundamentally shaken. Patriarchy is restored in all three cinematic narratives. In the creative part of the work as it is included within the framework of this master’s program, a short script of a comedy is presented as it directly connected thematically with the conclusions that emerged from the rise of patriarchal power structures in a society that seems to be changing, but fundamentally remains attached to the past.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές