Αξιολόγηση του προγράμματος ‘Attention Autism’ κατά τη μετάβαση σε περιβάλλον διαδικτυακής παροχής

Evaluation of the programme Attention Autism during the transition to an online delivery environment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΤΣΙΟΥΤΡΑ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Ανθή Καρατράντου
 8. πρόγραμμα Attention Autism, διαδικτυακή εκπαίδευση, αξιολόγηση, μετάβαση, αυτισμός, δημιουργός, εκπαιδευτές
 9. Επιστήμες της αγωγής
 10. 2
 11. 36
  • Η παρούσα εργασία αφορά στην αξιολόγηση του προγράμματος ‘Attention Autism’ κατά τη μετάβαση του σε περιβάλλον διαδικτυακής παροχής. Το ‘Attention Autism’ είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από τη λογοθεραπεύτρια Gina Davies στην Αγγλία όταν ήθελε να δώσει μία διαφορετική προσέγγιση διδασκαλίας και θεραπείας για τα παιδιά με αυτισμό, αλλά και να διαδώσει αυτή τη γνώση στους γονείς/φροντιστές αλλά και στους δασκάλους και θεραπευτές των παιδιών. Η έρευνα αφορά σε δύο διαφορετικούς οδηγούς ημιδομημένων συνεντεύξεων – ο ένας δημιουργήθηκε για τη δημιουργό του προγράμματος και ο άλλος για τους εκπαιδευτές του προγράμματος που διδάσκουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαδικτυακά. Το πρόγραμμα χρειάστηκε να χορηγηθεί διαδικτυακά την περίοδο της πανδημίας και έτσι έπρεπε να γίνει η μετάβασή του από μία δια ζώσης εκπαίδευση στη διαδικτυακή. Η ερευνήτρια έκανε συνεντεύξεις τόσο με τη δημιουργό όσο και με τους εκπαιδευτές που διδάσκουν το πρόγραμμα διαδικτυακά μέχρι σήμερα, ώστε να εξεταστούν ποιες αλλαγές επήλθαν λόγω αυτής της μετάβασης από τη δια ζώσης εκπαίδευση στο διαδικτυακό περιβάλλον παροχής. Ακόμα, μελετήθηκε πόσο θετικά ή αρνητικά επηρέασε η αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης με τη χρήση της τεχνολογίας την αποτελεσματικότητα του προγράμματος για τους εκπαιδευόμενους, αλλά και ποιες ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτών σχετικά με την διαδικτυακή διδασκαλία του προγράμματος. Τέλος συζητήθηκε τι ανατροφοδότηση αποκόμισαν οι εκπαιδευτές σχετικά μ’ αυτήν τη μετάβαση από τους εκπαιδευομένους, αλλά και δόθηκαν οι ιδέες και οι προτάσεις τόσο της δημιουργού, όσο και των εκπαιδευτών σχετικά με την πιστότητα αλλά και αποτελεσματικότητας του προγράμματος για το μέλλον.   

  • This paper is an evaluation of the 'Attention Autism' programme during its transition to a web-based delivery environment. 'Attention Autism' is a programme created by the Speech and Language Therapist Gina Davies in England when she wanted to provide a different approach to teaching and therapy for children with autism, but also to disseminate this knowledge to parents/carers and to the children's teachers and therapists. The research concerns two different semi-structured interview guides - one created for the program creator and the other for the program trainers who teach the programme online. The programme had to be administered online during the pandemic period and thus had to be transitioned from a face-to-face training to an online training. The researcher interviewed both the creator and the trainers who have taught the programme online to date to examine what changes occurred due to this transition from face-to-face training to the online delivery environment. Furthermore, the study examined how positively or negatively the change in the mode of training using technology affected the effectiveness of the program for the trainees and what the trainers' views were regarding the online teaching of the programme. Finally, it was discussed what feedback the trainers received about this transition from the trainees, as well as the ideas and suggestions of both the author and the trainers regarding the fidelity and effectiveness of the programme for the future.

 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.